موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

گواهی نامه مخترع | موسسه پلکان


گواهینامه   ، تصدیق                                                                    

این لغت به معنای گواهینامه ،تصدیق ، تصدیق نامه ،گواهی کتبی یا رسمی مبنی بر این که عملی انجام شده یا نشده است یا واقعه ای رخ داده یا یک امر حقوقی یا قانونی صورت گرفته است به کار رفته است. 
در معنای اصطلاحی هرگاه متقاضی 
ثبت علامت تجاری یا اختراع با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط  اظهار نامه ثبت علامت یا اختراع را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند و اداره  مالکیت صنعتی صحت آن را از هر حیث محرز تشخیص دهد مبادرت به تسلیم ورقه اختراع یا گواهینامه ثبت علامت تجاری به متقاضی می نماید .

این اصطلاح همچنین در بند(4)ماده (1) و شق (1) بند (الف) ماده 6 خامس کوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است . 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع

 

گواهی نامه مخترع    
تقاضای صدور گواهینامه اختراع مخترع در کشوری که تسلیم شده و در آنجا متقاضی به انتخاب خود درخواست گواهی مزبور یا ورقه ی اختراع را نموده ، حق تقدمی برای متقاضی با همان شرایط و آثار ورقه اختراع ایجاد می نماید .(بر اساس شق 1 بند (ط) ماده 4 کوانسیون پاریس)


گواهینامه الحاقی مخترع  

ورقه اختراع الحاقی وقتی اعطاء می شود که مخترع اضافات و الحاقاتی نسبت به اختراع ثبت شده خود انجام داده باشد.
منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است.که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشد مانند ورقه های اختراع وارداتی و ورقه های تکمیلی و ورقه های اختراع و گواهینامه های اختراع و گواهینامه های الحاقی و غیره .(بر اساس بند(4)ماده 1 کوانسیون پاریس).

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :