موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

دانشگاه های علوم پزشکی | موسسه پلکان

 

در این پست سعی گردیده تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشورمان به همراه لینک برقراری ارتباط با وب سایت آنها ارائه گردد.


دانشگاه های علوم پزشکی ایران

 

دانشگاه های علوم پزشکی وبسایت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد

www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک

www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل

www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه

www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان

www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز

www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام

www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل

www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباس

www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر

www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند

www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز

www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی

www.nkh-cms.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان

www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل

www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان

www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان

www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار

www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان

www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود

www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد

www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز

www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین

www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قم 

www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان

www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان

www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمان

www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه

www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان

www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان

www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد 

www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان

www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران

www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدان

www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج

www.portal.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد

www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی

www.portal.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم

www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا

www.fums.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

www.bmsu.ac.ir

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲