موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری در ایران در قالب نظام مادرید | موسسه پلکان

موافقتنامه مادرید

ثبت یک علامت در ایران

ثبت علامت تجاری
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
علامت تجاری
ثبت علامت تجاری در ایران در قالب نظام مادرید

 

ثبت علامت تجاری در ایران در قالب نظام مادرید


جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 به موافقتنامه مادرید و پروتکل مربوط به آن و همچنین به آیین‌نامه مشترک آن‌ها ملحق شده است. بنابراین اتباع ایرانی می‌توانند حسب مورد بر اساس ثبت یک علامت در ایران یا ثبت اظهارنامه در اداره ثبت علامت تحت شرایطی اظهارنامه ثبت بین‌المللی را تکمیل و درخواست حمایت از علامت خود را در تمام کشورهای عضو موافقتنامه و پروتکل بنمایند. همچنین اتباع کشورهای عضو موافقتنامه یا پروتکل و همچنین کسانی که در یکی از کشورهای عضو دارای اقامتگاه یا مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری‌اند می‌توانند علامت تجاری خود را در قالب نظام مادرید در ایران ثبت کنند. 

 

ثبت علامت تجاری - علامت تجاری


با توجه به مراتب فوق و از آنجائیکه بین فرآیند ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید با فرآیند ثبت علامت در ایران در خارج از نظام یادشده علیرغم مشابهت تفاوتهای بارزی و مهمی وجود دارد لذا در این قسمت از بحث با توجه به مواد معاهدات یادشده و همچنین آیین نامه مشترک و آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه به تبیین فرآِند ثبت علامت تجاری در ایران در قالب نظام مادرید می‌پردازیم:
همانطور که می‌دانیم در
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ماده یا موادی در رابطه با ثبت علامت در نظام مادرید نیامده است و شاید با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه و پروتکل مادرید و آئین نامه مشترک آنها ملح ق شده و بر اساس ماده 9 قانون مدنی آنها در حکم قوانین داخلی بوده و لازم الاجرا می باشند، قانونگذار نیازی ندیده است که آنها را در قانون یاد شده مجددا بیان کند. برعکس فصل هشتم آئین نامه قانون یاد شده اختصاص به ثبت بین‌المللی علامت بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید و آیین نامه مشترک آنها ملحق شده و بر اساس ماده 9 قانون مدنی آن‌ها در حکم قوانین داخلی بوده و لازم الاجرا می باشند، قانونگذار نیازی ندیده است که آنها را در قانون یاد شده مجددا بیان کند. برعکس فصل هشتم آیین نامه قانون یاد شده اختصاص به ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقتنامه و پروتکل مادرید دارد. 
با توجه به مواد مذکور در فصل هشتم آیین نامه مصوب 1387 اینک به شرح فرآیند ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید می پردازیم: 
1-    اظهارنامه
ثبت علامت تجاری
2-    اشخاصی که می توانند در ایران درخواست ثبت بین المللی علامت نمایند
3-    وظایف مرجع ثبت در قبال اظهارنامه بین المللی 
4-    وابستگی و استقلال ثبت بین المللی 
5-    وظایف مرجع ثبت به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده 
6-    وظایف اداره ثبت علامت تجاری
7-    رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت
8-    جانشینی ثبت بین‌المللی به جای ثبت ملی 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴