موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری و نیاز به وکیل | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت علامت تجاری و نیاز به وکیل

 

ثبت علامت تجاری و نیاز به وکیل

 

بعنوان یک قاعده کلی، در بسیاری از کشورها برای تسلیم تقاضانامه به وکیل احتیاجی نیست و می­توانید خودتان تقاضانامه را تسلیم کنید. با اینحال، از خدمات یک وکیل ثبت علائم که در انجام جستجو در سوابق علائم تجاری مهارت داشته و با تشریفات ثبت سوابق علائم تجاری مهارت داشته و با تشریفات ثبت علائم تجاری کاملا آشنائی دارد می­توانید تا در وقت صرفه جوئی شود، تضمین شود که تقاضای کسب حمایت در طبقه یا طبقات صحیح تسلیم می­شود و از رد تقاضانامه براساس دلایل مطلق اجتناب شود. اگر برای ثبت علامت تجاری در خارج از کشور اقدام نمائید ممکن است لازم باشد از وکیل علائم تجاری استفاده کنید که ساکن آن کشور است.

اداره ثبت علامت تجاری ممکن است در صورت لزوم به شما توصیه کند از یک وکیل استفاده کنید و فهرست وکلای تائید شده را در اختیار شما قرار دهد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲