موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌ | موسسه پلکان


فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌


ماده‌ 32 - مجله‌

(1)- اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ثبتهاي‌ بين‌المللي‌

الف‌ - دفتر بين‌المللي‌ داده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ موارد زير را در مجله‌اي‌ منتشر خواهدكرد:

• ثبت‌هاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (14) اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌؛

• اطلاعات‌ ارسال‌ شده‌ طبق‌ بند (1) ماده‌ (16) اين‌ آيين‌نامه‌؛

• مراتب‌ رد موقت‌ مندرج‌ در بند (4) ماده‌ (17) اين‌ آئين‌نامه‌ با ذكر اين‌ كه‌ ردمذكور به‌ كليه‌ كالاها يا خدمات‌ مربوط‌ مي‌شود يا فقط‌ برخي‌ از آنها، بدون‌ ذكر كالاها ياخدمات‌ مورد نظر و بدون‌ ذكر دلايل‌ و مستندات‌ رد و اعلاميه‌ها يا اطلاعات‌ ثبت‌ شده‌طبق‌ بند (5) (ج‌) و (6) (ب‌) ماده‌ (17) اين‌ آئين‌نامه‌.

• تمديد ثبت‌ شده‌ طبق‌ بند (1) ماده‌ (31) اين‌ آئين‌نامه‌؛

• تعيين‌ متعاقب‌ كه‌ طبق‌ بند (7) ماده‌ (24) اين‌ آئين‌نامه‌ ثبت‌ شده‌ است‌؛

• ادامه‌ اعتبار ثبت‌ بين‌المللي‌ طبق‌ ماده‌ (39) اين‌ آئين‌نامه‌؛

• تغييرات‌ در مالكيت‌، محدوديتها، استرداد و صرف‌نظر كردن‌ و تغييرات‌ نام‌ ونشاني‌ مالك‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (27) اين‌ آئين‌نامه‌ ثبت‌ شده‌اند؛

•    ابطال‌هاي‌ ثبت‌ شده‌ طبق‌ بند (2) ماده‌ (22) يا بند (1) ماده‌ (27) يا بند (3)(د) ماده‌ (34) اين‌ آئين‌نامه‌؛

• تصحيحات‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ (28) اين‌ آئين‌نامه‌؛

• ابطال‌هائي‌ كه‌ طبق‌ بند (2) ماده‌ (19) اين‌ آئين‌نامه‌ انجام‌ شده‌اند؛

• اطلاعات‌ ثبت‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ (20)، ماده‌ (20) مكرر، ماده‌ (21)، بند (2)(الف‌) ماده‌ (22)، ماده‌ (23)، بندهاي‌ (3) و (4) ماده‌ (27) و بند (3) ماده‌ (40) اين‌آئين‌نامه‌؛

• ثبتهاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ تمديد نشده‌اند.

ب‌ - نمونه‌علامت‌ همان‌ گونه‌ كه‌ در اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درج‌ شده‌است‌منتشر خواهدشد. هرگاه‌ متقاضي‌ اعلاميه‌اي‌ طبق‌ بند (4)(الف‌)(6) ماده‌ (9) اين‌ آئين‌نامه‌تنظيم‌ كرده‌باشد، اعلاميه‌ مذكور نيز آگهي‌ خواهدشد.

ج‌ - هرگاه‌ نمونه‌ رنگي‌ علامت‌ طبق‌ بند(4)(الف‌)(5) يا (7) ماده‌ (9) اين‌ آيين‌نامه‌تسليم‌ شده‌باشد، مجله‌ حاوي‌ نمونه‌ سفيد و سياه‌ و همچنين‌ نمونه‌ رنگي‌ خواهدبود.

(2)- اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شرائط‌ خاص‌ و اعلاميه‌هاي‌ به‌ خصوص‌ صادره‌ توسط‌اعضاي‌ متعاهد.

دفتر بين‌المللي‌ موارد زير را در مجله‌ منتشر خواهدكرد:

1)هرگونه‌ اطلاعيه‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (7) يا بند (6) ماده‌ (20) مكرر اين‌ آيين‌نامه‌ واعلاميه‌ صادره‌ طبق‌ بند (5) (د) يا (هـ) ماده‌ (17) اين‌ آئين‌نامه‌ صادر شده‌است‌؛

2)هرگونه‌ اطلاعيه‌ كه‌ طبق‌ اولين‌ جمله‌ بند (2)(ب‌) ماده‌ (5) يا بند (2)(ب‌) و(ج‌) ماده‌ (5) پروتكل‌ تنظيم‌ شده‌اند.

3) هرگونه‌ اعلاميه‌اي‌ كه‌ طبق‌ بند (7) ماده‌ (8) پروتكل‌ تنظيم‌ شده‌باشد.

4)    هر گونه‌ ابلاغيه‌ صادره‌ طبق‌ بند (2) (ب‌) يا (3) (الف‌) ماده‌ (34) اين‌آئين‌نامه‌.

5)    فهرست‌ روزهائي‌ از سال‌ جاري‌ و سال‌ بعد كه‌ طبق‌ برنامه‌، دفتر بين‌المللي‌براي‌ عموم‌ تعطيل‌ است‌.

(3)- انديكس‌ سالانه‌

•براي‌ هر سال‌، دفتر بين‌المللي‌ انديكسي‌ را منتشر خواهدكرد كه‌ در آن‌ به‌ ترتيب‌حروف‌ الفبا، نام‌ آن‌ دسته‌ از مالكين‌ ثبتهاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ طي‌ آن‌ سال‌ در مورد آنها يك‌ ياچند مورد در مجله‌ منتشر شده‌است‌، به‌ همراه‌ نام‌ مالك‌، شماره‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، شماره‌صفحه‌اي‌ از مجله‌ كه‌ آگهي‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در آن‌ منتشر شده‌ و مطالبي‌ دال‌ برماهيت‌ آگهي‌ مانند ثبت‌، تمديد، رد، ابطال‌، لغو اعتبار يا تغيير نيز درج‌ خواهدشد.

(4)- تعداد نسخه‌ها براي‌ ادارات‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد

الف‌- دفتر بين‌المللي‌ نسخه‌اي‌ از مجله‌ را براي‌ ادارات‌ هر يك‌ از كشورهاي‌ عضومتعاهد خواهد فرستاد. هر اداره‌ مجاز خواهد بود دو نسخه‌ را به‌ صورت‌ مجاني‌ دريافت‌نمايد و هرگاه‌ طي‌ يك‌ سال‌ تعداد موارد تعيين‌ شده‌ در مورد آن‌ عضو متعاهد بيش‌ از 000 2 باشد، سال‌ بعد از آن‌ يك‌ نسخه‌ اضافه‌ نيز دريافت‌ خواهدكرد و براي‌ هر 000 1مورد تعيين‌ بيش‌ از 000 2 مورد يك‌ نسخه‌ اضافه‌ دريافت‌ خواهدكرد. هر عضو متعاهدمي‌تواند هر ساله‌ با پرداخت‌ مبلغي‌ برابر نصف‌ هزينه‌ آبونمان‌، به‌ تعداد نسخه‌هائي‌كه‌مجاز است‌ به‌ صورت‌ مجاني‌ دريافت‌ كند به‌ همان‌ تعداد مجله‌ خريداري‌ نمايد.

ب‌- در صورتي‌ كه‌ مجله‌ به‌ بيش‌ از يك‌ شكل‌ موجود باشد، هر اداره‌ مي‌تواند شكل‌مورد علاقه‌ خود را براي‌ نسخه‌هائي‌ كه‌ مجاز است‌ دريافت‌ كند را انتخاب‌ نمايد. 

 

ماده‌ 33- بانك‌ اطلاعاتي‌ الكترونيكي‌

(1)- محتويات‌ بانك‌ اطلاعاتي‌

•داده‌هائي‌ كه‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ و همچنين‌ در مجله‌ طبق‌ ماده‌ (32) اين‌آئين‌نامه‌ منتشر مي‌شوند در يك‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ الكترونيكي‌ وارد خواهندشد.

(2)- داده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اظهار نامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌ كه‌ثبت‌ نشده‌.

در صورتي‌ كه‌ يك‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ يا مراتب‌ تعيين‌ يك‌ كشور طبق‌ ماده‌(24) اين‌ آيين‌نامه‌ ظرف‌ مدت‌ سه‌ روز كاري‌ پس‌ از دريافت‌ آن‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دردفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ نشود، دفتر بين‌المللي‌ علي‌رغم‌ وجود هرگونه‌ نقص‌ دراظهارنامه‌ بين‌المللي‌ يا درخواست‌ تعيين‌ دريافت‌ شده‌، كليه‌ اطلاعات‌ موجود در آنرا دربانك‌ اطلاعاتي‌ الكترونيكي‌ وارد خواهدكرد.

(3)- دستيابي‌ به‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ الكترونيكي‌

•بانك‌ اطلاعاتي‌ الكترونيكي‌ براي‌ ادارات‌ اعضاي‌ متعاهد قابل‌ دسترسي‌ خواهدبودو عموم‌ نيز در صورت‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مقرر، (اگر تعيين‌ شده‌باشد) مي‌توانند به‌ آن‌دسترسي‌ داشته‌باشند. دسترسي‌ به‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ الكترونيكي‌ به‌ صورت‌ آن‌ - لاين‌ و يا ازطريق‌ ديگري‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ مقتضي‌ بداند و تعيين‌ نمايد امكان‌پذير خواهدبود. هزينه‌دستيابي‌ به‌ عهده‌ استفاده‌ كننده‌ خواهدبود. داده‌هائي‌ كه‌ طبق‌ بند (2) فوق‌ وارد شونداخطاريه‌اي‌ به‌ همراه‌ خواهندداشت‌ مبني‌ بر اينكه‌ دفتر بين‌المللي‌ درخصوص‌ اظهارنامه‌ثبت‌ بين‌المللي‌ يا در مورد تعيين‌ اعضاي‌ متعاهد طبق‌ ماده‌ (24)، هنوز تصميمي‌ اتخاذنكرده‌است‌. 

 
 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ -  مقررات‌ عمومي‌

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد كه‌ برثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير   مي‌گذارد

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور، تغييرات‌

فصل‌ ششم‌ - تمديدمدت‌

فصل‌ هشتم‌ - هزينه‌هاي‌ رسمي‌

فصل‌ نهم‌ - موارد متفرقه‌

دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ براي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 

 
 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲