موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آئين‌نامه تشخيص صلاحیت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان | موسسه پلکان

 

آئين‌نامه تشخيص صلاحیت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان

آئين‌نامه تشخيص صلاحیت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان

                                                                                                                        دانلودآیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیاندانلود فایل پی دی اف آیین نامه تشخیص شرکت ها وموسسات دانش بنیان

 

مقدمه :

موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب هيئت محترم وزيران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91، آئين‌نامه حاضر جهت تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان به تصويب «كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» رسيد.

 

ماده1- تعاريف

1- شركت: شركت يا مؤسسه‌اي كه بصورت خصوصي يا تعاوني تمامي مراحل قانوني ثبت شركت‌ها را در داخل كشور به اتمام رسانده باشد.

2- شركت دانش‌بنيان: شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود. شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت‌ها و موسساتي كه بيش از پنجاه (50) درصد از مالكيت آنها متعلق به شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايت‌هاي اين قانون نيستند.

3- سامانه: درگاه الكترونيكي متمركزي است كه اطلاعات شركت‌هاي متقاضي، جهت بررسي در آن وارد مي شود.

4- كارگروه: كارگروه «ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده(3) آيين‌نامه اجرايي «قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات»

5- كالاها و خدمات دانش‌بنيان: كالاها و خدماتي كه مبتني بر فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوه فراوان بوده و با تصويب كارگروه در فهرست حوزه‌هاي كالاها و خدمات دانش‌بنيان محسوب مي شود.

6- تحقيق و توسعه: مجموعه فعاليت‌هاي خلاق و ابتكاري است كه بر اساس يك روش اصولي و نظام‌مندِ تقاضامحور جهت افزايش ذخاير دانش و استفاده از آن ذخاير براي كاربردهاي جديد صورت مي‌پذيرد.

7- كارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاههايي اطلاق مي‌شود كه به منظور تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان توسط كارگروه انتخاب مي‌شوند.

 

ماده 2- شاخص‌هاي تشخيص «شركت‌هاي دانش‌بنيان»

شاخص‌هاي تشخيص شركتهاي دانش‌بنيان، به دو دسته شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي تقسيم مي‌شوند. شركت‌هاي متقاضي بايد علاوه بر شاخص‌هاي عمومي، شرايط مشخص‌ شده در يكي از سه دسته شاخص‌هاي اختصاصي را نيز احراز نمايند.

 

1- شاخص‌هاي عمومي

1-1 حداقل دو سوم از اعضاي هيأت مديره شركت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز كنند:

1-1-1- حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند.

1-1- حداقل 3 سال سابقه فعاليت كاري يا علمي در حوزه فعاليت شركت و يا سابقه مديريتي داشته باشند.

1-1-3- داراي حداقل يك اختراع ثبت‌شده ارزيابي شده داخلي يا يك اختراع بين‌المللي مرتبط با حوزه كاري شركت باشند.

1-2- حداقل نيمي از درآمد شركت در يك سال مالي گذشته شركت، ناشي از فروش فناوري، كالا و يا خدمات دانش‌بنيان (شامل خدمات تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي مرتبط با فهرست كالاهاي دانش‌بنيان و خدمات تخصصي دانش‌بنيان) آن شركت از طريق قرارداد باشد.

تبصره: شركت‌هايي كه در مرحله تجاري‌سازي اولين كالاي دانش‌بنيان خود هستند، در صورتي كه داراي توليد پايلوت موفق باشند، و استانداردهاي لازم را از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي كسب كرده باشند، و داراي بازار مطمئن و يا اعلام نياز معتبر همراه با قرارداد توليد كالا باشند، از رعايت بند 1-2 مستثني هستند.

1-3- سابقه بيمه پرداختي براي حداقل 3 نفر از كاركنان تمام‌وقت شركت، حداقل 6 ماه باشد.

تبصره: پروندة شركت‌هايي كه در عمل به تعهدات خود داراي سابقه سوء هستند (تسهيلات، حمايت‌ها، ماليات، بيمه و...)، طبق دستورالعمل پيوست بررسي خواهد شد.

 

2- شاخص‌هاي اختصاصي

شركت متقاضي بايد علاوه‌ بر دارا بودن شاخص‌هاي عمومي، واجد كليه شرايط اختصاصي در يكي از دسته‌بندي‌هاي زير نيز باشد:

 

2-1- شركت‌هاي توليدكننده كالاهاي دانش‌بنيان

2-1-1- شركت‌ بايد توليدكننده كالا يا كالاهاي دانش بنيان مطابق «فهرست كالاهاي دانش‌بنيان» مصوب كارگروه باشد كه در (2) سال گذشته آنها را در قالب كالاهاي جديد يا ارتقاء يافته عرضه كرده و دانش فني آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فني، از طريق فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، نهادينه و بومي‌سازي كرده باشد.

تبصره: كالاهاي جديد يا ارتقا يافته شركت، داراي تأييديه‌ها و استانداردهاي داخلي (در صورت وجود) يا جهاني بوده و در صورت موجود نبودن استاندارد، تأييد بهره‌بردار ذي‌صلاح را كسب كرده باشد.

2-1-2- نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غيرپشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاترِ فعال در بخش‌هاي مرتبط با توليد كالاهاي دانش‌بنيان شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (30) درصد باشد.

2-1-3- شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه فعال، با هزينه‌كرد تحقيق و توسعه حداقل معادل (7) درصد فروش ساليانه شركت باشد.

2-2- شركت‌هاي تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي

2-2-1- فعاليت تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحي مهندسي شركت، مرتبط با «فهرست كالاهاي دانش‌بنيان» مصوب كارگروه باشد و خروجي تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحي مهندسي شركت، در دو سال گذشته حداقل دو مورد، يا در يك سال گذشته حداقل يك مورد «بهبود فرآيند»، يا «توليد و عرضه كالا و خدمت ارتقاء يافته يا جديد» (در قالب قرارداد) باشد.

2-2-2- نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غير پشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاترِ فعال در بخش‌هاي مرتبط با خدمات تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (50) درصد باشد.

2-2-3- توليد شركت حداكثر در حد توليد نمونه آزمايشي يا پايلوت باشد.

تبصره: واحد تحقيق و توسعه يا طراحي مهندسي منشعب از يك شركت صنعتي، چنانچه به صورت يك شركت مستقل حقوقي ثبت شود، مي‌تواند مشمول بخش 2-2- شود.

 

2-3- شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات تخصصي دانش‌بنيان

2-3-1- خدمات آنها مطابق «فهرست خدمات دانش‌بنيان» مصوب كارگروه باشد.

2-3-2- نسبت نيروي انساني تمام‌وقت در بخش‌هاي غير پشتيباني شركت با درجه كارشناسي و بالاتر فعال در بخش‌هاي مرتبط با ارائه خدمات تخصصي دانش‌بنيانِ شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (50) درصد باشد.

2-3-3- مجموع هزينه‌هاي تحقيق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصي دانش‌بنيان ارائه شده توسط شركت، حداقل معادل (7) درصد درآمد ساليانه شركت باشد.

2-3-4- حداقل درآمد ساليانه شركت از خدمات تخصصي دانش‌بنيان برابر يك ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1391) باشد.

2-3-5- در يك سال گذشته حداقل يك قرارداد ارائه خدمات تخصصي دانش‌بنيان داشته باشد.

 

ماده3- شاخص‌هاي تشخيص شركت‌هاي «دانش‌بنيان نوپا»

تشخیص شركت‌هاي «دانش‌بنيان نوپا»، بر اساس شاخص‌هاي پيوست اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.

 

ماده 4- فرآيند اجرايي

1- پس از ورود اطلاعات توسط شركتهاي متقاضي در سامانه، دبيرخانه كارگروه آنها را براي كارگزاران مربوطه ارسال مي‌كند و در مدت زمان مشخصي، نتايج بررسي‌ها را از آنها تحويل مي‌گيرد و به كارگروه (يا كميته كارشناسي حسب مورد) ارجاع مي‌دهد. پس از نهايي شدن بررسي‌ها، دبيرخانه كارگروه نتيجه را به شركت متقاضي اعلام مي كند.

2- در صورت تاييد، شركت متقاضي براي مدت 2 سال شركت دانش‌بنيان محسوب شده و موظف است در اين مدت فرآيند رتبه‌بندي شركت خود را، بر اساس معيارها و فرايند رتبه‌بندي مصوب كارگروه به پايان برساند.

تبصره: درصورتي كه شركت نتواند در مدت 2 سال پس از تأييد دانش‌بنيان بودن، رتبه‌بندي خود را به پايان برساند، و يا در صورت عدول از شرايط مندرج در اين آئين‌نامه در هر زمان، دانش‌بنيان بودن شركت ملغي مي‌شود.

اين آيين نامه در 4 ماده و 5 تبصره و 4 پيوست در جلسه مورخ 19/12/1391 كارگروه به تصويب رسيد.

 

پيوست يك:

شاخصهاي تشخيص شركت‌هاي «دانش‌بنيان نوپا»

شركت‌هاي «دانش‌بنيان نوپا» بايد همه شاخص‌هاي تشخيص زير را احراز نمايند:

1- حداقل يك سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.

2- حداقل دو سوم از اعضاي هيأت مديره شركت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز كنند:

• حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند.

• حداقل 1 سال سابقه فعاليت كاري يا علمي در حوزه فعاليت شركت و يا سابقه مديريتي داشته باشند.

• داراي حداقل يك اختراع ثبت‌ شده ارزيابي شده داخلييا يك اختراع بين‌المللي مرتبط با حوزه كاري شركت باشند.

3- شركت داراي معادل 2 نفر نيروي انساني تمام‌وقت باشد.

4- شركت‌ بايد توليدكننده كالا يا كالاهاي دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاهاي دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فني آن را بواسطه انتقال يا ايجاد دانش فني، از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه نهادينه و بومي‌سازي كرده باشد و يا شركت داراي برنامه طراحي و توليدكالاهاي دانش‌بنيان باشد.

تبصره: برنامه شركت براي طراحي و توليد كالاي دانش‌بنيان، بايد به تأييد يكي از مراكز رشد يا پارك‌هاي علم و فناوري (چنانچه شركت در همان مركز رشد يا پارك علم و فناوري مستقر باشد) و يا ستادهاي فناوري راهبردي (چنانچه حوزه فعاليت شركت مرتبط با موضوعات يكي از ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي باشد) برسد.

5- شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه باشد.

تبصره- تأييد شركتهاي «دانش‌بنيان نوپا»، داراي اعتبار يك ساله بوده و تنها براي يك دوره يك ساله (مجموعا دو سال) مي‌تواند تمديد شود.

 

پيوست دو:

فهرست فعاليتها و اندازه‌گیری هزینه‌های تحقیق و توسعه‌

 

الف- فهرست فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌

تحقیق و توسعه‌(R&D): «عبارتست از انجام هرگونه کار خلاق، به طریقی نظام‌مند به منظور افزایش انباشت دانش از جمله دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کاربردهای جدید». در این تعریف، منظور از واژه «جديد»،‌ جدید در ایران است.

R&D سه نوع فعالیت را در بر می‌گیرد: تحقیق بنیادی ماموریت گرا(به دنبال کسب آگاهی از منشا پدیده‌ها و حقایق قابل مشاهده و با اميد به اينكه دانش بوجود آمده در راستاي حل مشكلات و شبهات استفاده شود)، تحقیق کاربردی(به دنبال کسب آگاهی که به سمت اهداف و مقاصد خاص عملی هدایت می‌شود) و توسعه تجربی (با استفاده از آگاهی‌های حاصله از تحقیقات و تجربه عملی به دنبال ایجاد یا بهبود محصولات جدید و خدمات جدید و...).

• تحقيق بنيادي محض، كه در آن هدف پيشبرد مرز دانش بدون هدف نيل به فوايد اجتماعي و اقتصادي بلند مدت و بدون تلاش براي بكارگيري نتايج در حل مشكلات عملي،‌ انجام مي‌شود. بعنوان R&D محسوب نمي‌شود.

• معيار اصلي براي تمايز فعاليت‌هاي R&D با فعاليت‌هاي مرتبط ديگر، در وجود ميزان قابل ملاحظه‌اي از عنصر تازگی و حل مشكلات علمي و فني از طريقR&D است؛ (يعني حل مساله‌اي كه براي فرد آشنا با دانش و فنون حوزه، قبلا آشكار نبوده است) و یا ایجاد دانش جدید یا استفاده از دانش برای طرح کاربردهای جدید است.

• در جدول صفحه ی بعد، خلاصه‌‌اي از فعاليت‌هاي R&D در قالب چند دسته كلي، ارايه شده است؛ در موارد زیر، محصول شامل کالا و خدمات می‌باشد و فرآیند تولید نیز، شامل فرآیندهای تولید کالا و خدمات است.

 

دسته اصلی     معيارها و مصاديق
1- فعالیت‌های صنعتی در فعالیت‌های صنعتی اگر هدف، بهبود بیشتر محصول یا فرآیند تولید باشد، در این صورت اين فعاليت‌ها R&D است؛ اما اگر محصول یا فرآیند تولید یا رهیافت، بطور اساسی تعیین شده است و هدف اصلی، توسعه بازار، انجام برنامه‌ریزی پیش تولید یا ایجاد یک سیستم تولید یا کنترل معمولي، که بدون مشکل کار کند، باشد اين فعاليت‌هاR&D نیستند. با توجه به معیار اشاره شده، موارد زیر R&D هستند:
- «نمونه‌های اولیه‌ای» که برای آزمایشات مختلف محصولات یا فرآیندهای تولید، ساخته می‌شوند.
- «کارخانه‌های آزمایشی» که به منظور کسب تجربه و گردآوری داده‌ها انجام می‌شوند.
- «تولید آزمایشی» در صورتی که مستلزم انجام طراحی و کار مهندسی بيشتري روي نمونه¬هاي اوليه بوده و با هدف بهبود بيشتر محصول انجام شود.
- رفع اشکالي که نیاز به R&D دارد، R&D است. ولی رفع اشکال معمولی یا با روش‌های معمولی، R&D نیست.
- «R&D بازخورد»، كه برای رفع اشکالات فنی محصول یا فرآیند تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، انجام می‌شود.
- بخشی از هزینه‌های پروژه‌های با مقیاس بزرگ و کارخانه‌های آزمایشی پرهزینه که به دلیل ماهیت «نمونه‌ اولیه‌[»  بودن آنها، صرف شده است.
- «طراحی صنعتی و نقشه‌کشی» شامل نقشه‌ها و طرح‌هایی که با هدف تعریف رویه‌ها و مشخصات فنی و عملیاتی محصولات یا فرآیندهاي تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، انجام می‌شود.
- تدوین استانداردهای فنی جدید یا اخذ و پياده‌سازي استانداردهای فنی محصولات یا فرآیندهای تولید جدید با بطور اساسی بهبود یافته، R&D است.
- «آزمایش‌های بالینی» که پیش از اخذ مجوز تولید بر روی دارو، واکسن یا درمان‌های جدید یا بطور اساسی بهبود یافته انجام می‌شود، R&D محسوب می‌شود.
- انجام مهندسی معکوس در چهارچوب پروژه R&D برای توسعه یک محصول جدید یا بطور اساسی بهبود یافته ، R&D است.
تذکر: تولید و فعالیت‌های فنی مرتبط با آن که شامل پیش تولید، تولید صنعتی، توزیع کالا و خدمات فنی وابسته و بازاریابی و فعالیت‌هایی که در این ارتباط با  استفاده از علوم اجتماعی (مانند تحقیق در مورد بازار) انجام مي‌شود، همچنین رفع اشکالات تجهیزات و فرآیندهای تولید، R&D نیست.
2-توسعه نرم‌افزار فعالیت توسعه نرم‌افزاری بعنوان R&D محسوب می‌شود که هدف پروژه و اتمام آن، مستلزم یک پیشرفت و رفع ابهام علمی و یا فناورانه، بصورتی نظام‌مند بوده و در راستای تولید یک محصول یا فرآیند تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، باشد. فعالیت‌های عادی و روتین نرم‌افزاری (مانند تطبیق نرم‌افزارهای موجود، ایجاد نرم‌افزارهای کاربردی با استفاده از روشهای فعلي، پشتیبانی از سیستم‌های موجود، عیب‌یابی سیستم‌ها و ترجمه زبان‌های کامپیوتر)، R&D نیستند.
3- فعاليت‌هاي خدماتي در فعالیت‌های خدماتی، پروژه‌ای R&D است که منجر به تولید دانش جدید شده و یا با استفاده از دانش (موجود) کابردهای جدیدی را ابداع کند و مهمترین عامل برای R&Dبودن این فعالیت‌ها، وجود عنصر تازگی در آنهاست. فعالیت‌هاي R&D خدماتي هم می‌تواند در حوزه‌ فني و هم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، باشد.
4- فعالیت‌های علمی و فنی مرتبط با R&D در صورتي فعاليت‌هاي علمی و فنی مرتبط با R&D، مانند آزمودن و ‌كنترل كيفيت، R&Dمحسوب مي‌شود كه در راستا و در خدمت فعاليت‌هاي R&D انجام شود. اما اگر اين فعاليت‌ها اساسا براي اهدافي متفاوت با R&D برنامه ريزي شده باشند،‌ R&D محسوب نمي‌شوند. 
§ مواردي مانند تست و استانداردسازي، بررسی‌های مربوط به سیاست‌گذاری (مانند تحلیل‌ برنامه‌ها و سیاست‌ها)، گردآوری داده‌ها و پردازش و تحلیل آنها و نظاير آن در صورتي كه در راستا و یا بعنوان بخشي از پروژه‌هاي R&D انجام شود، R&D است ولي انجام اين فعاليت‌ها براي فعاليت‌هاي معمول،‌ R&D نيست.
§ ثبت اختراع مرتبط با پروژه‌های R&D، R&D است ولي خدمات ثبت اختراع توسط موسسات مختلف R&D نیست.
§امکان‌سنجی كه برای بررسی عملی بودن پروژه‌های پژوهشی، انجام مي‌شود R&Dمحسوب می‌شود. (اما امكان‌سنجي پروژه‌های مهندسی پیشنهادی با استفاده از فنون موجود، قبل از تصمیم‌گیری درباره اجرای پروژه، R&D نيست.)
5-علوم اجتماعی و انسانی در اين حوزه وجود قابل ملاحظه‌ای از عنصر نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی، معیار پذيرش یک پروژه بعنوان یک فعالیت R&D، است. این عنصر ممکن است در هر یک از بخش‌های مفهومی، روش شناختی و یا تجربی پروژه مورد نظر وجود داشته باشد. فعالیت‌های مرتبطی که داراي ماهیتی معمولی (و بدون نو بودن يا رفع ابهامات علمي یا فني) هستند، را فقط زمانی می‌توان R&D حساب کرد که بخش جدایی‌ناپذیری از یک پروژه خاص R&D باشند یا به منظور کمک به چنین پروژه‌ای انجام شوند. مثلا موارد در زیر حیطه فعالیت‌های معمولی بوده و R&D نیستند: گزارشات تفسیری در مورد اثرات اقتصادی ناشی از تغییر ساختار مالیاتی با استفاده از داده‌های موجود، استفاده از روش‌های استاندارد در روانشناسی برای گزینش کارکنان صنعتی و آزمودن ناتوانی خواندن در کودکان.
6-آموزش و کارورزی  § کلیه آموزش‌های تخصصی نیروی انسانی، شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها، مطالعات و دریافت مشاوره‌های تخصصی در صورتی‌ که در راستای انجام فعالیت‌های R&D باشد،R&D است.
§ پژوهش‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی دانشجویان دوره دكتري بر روی پروژه‌هایR&D و نظارت اساتید بر این پروژه‌ها و مطالعات اساتید در راستای یک پروژه R&Dمشخص، R&D محسوب می‌شوند اما خواندن و تصحيح پايان‌نامه‌هاي دانشجويان توسط اساتید، بعنوان‌R&D حساب‌ نمي‌شوند.
7-کسب دانش فنی و ... موارد زیر در صورتی‌ که راستای تولید محصولات جدید یا بطور اساسی بهبود یافته و همچنین فرآیندهای تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، باشند بعنوان R&Dمحسوب می‌شوند؛
اخذ حق استفاده از اختراعات ثبت شده و اختراعات ثبت نشده، لیسانس و دانش فنی از سایر بنگاه‌ها و نهادها در صورتي كه با بومي‌سازي آنها در بنگاه همراه باشد. 
تذکر: این بند نوآوری در حوزه‌هایي نظیر بازاریابی (از قبیل تغییرات در شکل ظاهری محصولات) و نوآوری سازمانی را شامل نمی‌شود.
8-فعالیت‌ حمايتيR&D     اگر فعالیتی از نوع علمی و فنی نظیر خدمات کتابخانه‌ای و رايانه‌اي و یا از نوع اداری و دفتری باشد در صورتی که منحصرا براي بخش R&D انجام ‌شود، «فعالیت حمايتي مستقیم» R&D محسوب مي‌شود و کارکنان و هزینه‌های این فعالیت‌ بعنوان بخشی از کارکنان و هزینه‌های R&D محسوب می‌شوند. اما اگر فعالیت‌ فوق علاوه بر بخش R&D، براي تمامی بخش‌های بنگاه ارایه شود (مانند خدمات کتابخانه مرکزی سازمان)،‌ و نيز فعالیتي مانند خدمات حمل و نقل، نگهبانی، تهیه غذا و نظایر آن، كه براي پشتيباني از فعالیت‌هاي R&D انجام مي‌شود، بعنوان «فعاليت‌ حمايتي غيرمستقيم» R&D محسوب شده و هزينه‌ي انجام اين فعاليت‌ها‌ بعنوان هزينه‌هاي (سربار) R&D، در نظر گرفته مي‌شود.

 

منابع و مراجع:

 

1-سازمان توسعه همكاري اقتصادي OECD(2002)؛ راهنماي فراسكاتي، دستورالعمل يكسان پيشنهادي سازمان همكاري و توسعه اقتصاد اروپا براي ارزيابي فعاليتهاي تحقيق و توسعه تجربي. ترجمه فریبا نیک سیر، تهران: مركز تحقيقات سياست علمي كشور(1384).
2 -سازمان توسعه همكاري اقتصادي  OECD(2005)؛ راهنمای اسلو ویرایش سوم، رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای گردآوری و تفسیر داده‌های نوآوری؛ ترجمه فریبا نیک سیر؛ تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور(1386).
3- علیزاده، پریسا (1390)؛ آشنایی با اندازه گیری تحقیق و توسعه براساس راهنمای فراسکاتی؛ دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛‌ تهران: مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
4- مرکز آمار ایران (1389)؛ نتايج آمارگيري از كارگاه هاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه؛‌ تهران: مركز آمار ايران.
5 - OECD (2012); MEASURING R&D IN DEVELOPING COUNTRIES, Annex to the Frascati Manual; Paris: OECD.

 

 

ادامه دارد ...

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲