موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری | موسسه پلکان

                                      

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

 

                    

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


بدینوسیله در اجراء مفاد تبصره ذیل ماده ( 1) قانون مدنی، یک نسخه تصویر قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

                          رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل
 
                                               

         

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 1386/8/7  کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح ثبت اختراعات طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1386/11/3 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
                                                                                                                       

 رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲