موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ضميمه يك آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات | موسسه پلکان

 

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات

ضميمه يك

جدول هزينه‌ها

(به ريال)

 

اقلام هزينه

شخص حقيقي

شخص حقوقي

1- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيم 

10.000

100.000

2- هزينه ثبت سالانه

سال اول تا پنجم، هر سال معادل 100000 ريال

سال ششم تا سال دهم، هر سال معادل 200000 ريال

سال يازدهم تا پانزدهم، هر سال معادل 300000 ريال

سال شانزدهم تا بيستم،  هر سال معادل 400000 ريال

10 برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي

3- جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه

معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط

4- هزينه استعلام براي انتقال،  اجازه بهره‌برداري يا اعراض

50.000

500.000

5- حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري

300.000

3000.000

 

اقلام هزينه

شخص حقيقي

6- حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن

نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري

7- هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

معادل حق ثبت اظهارنامه

8- حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن

50.000

500.000

9- حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)

50.000

500.000

10- هزينه صدور گواهي المثني

100.000

1000.000

11- هزينه رونوشت مصدق

5000

50.000

12- هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع

15.000

150.000

13- هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

500.000

750.000

14- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

1.500.000

3.000.000

15- وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه

3.000.000

4.500.000

16- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ

50.000

500.000

 

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲