موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ضوابط صدور جواز تاسیس | موسسه پلکان

اخذ مجوزها
ضوابط صدور جواز تاسیس

 

ضوابط صدور جواز تاسیس​
 

در راستای ساده و روان سازی صدور پروانه ھا و آسان سازی کار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برخی از شرایط و ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه بھره برداری برای ایجاد واحدھای تولیدی اصلاح شد. برای تحقق این امر دستورالعمل ھای قبلی در حوزه سرمایه گذاری از مرحله صدور جواز تاسیس تا پروانه بھره برداری مورد بازبینی قرار گرفت و ضوابط مورد نیاز در قالب دستورالعمل جدید تھیه شد.
در این دستورالعمل بر مواردی ھمچون ضرورت رعایت قوانین و مقررات، مربوط به احداث و بھره برداری از واحدھای تولیدی توسط دریافت کنندگان جوازھای تاسیس و پروانه ھای بھره برداری، صدور پروانه بھره برداری برای شخص حقیقی و حقوقی، رسمیت یافتن تولید بدون کارخانه، الکترونیکی شدن فرآیندھا، لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب و کار برای یکپارچه سازی اطلاعات و ارائه خدمات تاکید شده است.
در تھیه این دستورالعمل از نقد بعضی از مراجعان و نظرات معاونت ھای برنامه ریزی، امور صنایع و اقتصادی، امور معادن و صنایع معدنی، ھماھنگی و امور مجلس و برخی از مدیریت ھای ستادی و استانی استفاده شده است.

 

کلیات و تعاریف

واژه ھایی که در این دستورالعمل به کار می روند به شرح زیر است:
 

وزارت:
وزارت صنعت معدن و تجارت


سازمان:
سازمان ھای استانی تابعه وزارت


فعالیت صنعتی:
فعالیتی اقتصادی که در زیرگروه ھای بخش صنعت در طبقه بندی آی اس آی سی است که با بھره گیری از نیروی انسانی، ماشین آلات، عملیات تحقیقات، طراحی و یا مھندسی منجر به تولید کالا، نرم افزار و یا ارائه خدمات شده و ارزش افزوده ایجاد کند، بازسازی و نوسازی کالاھای مستعمل با شمارگان انبوه و بازیافت در مقیاس مناسب نیز فعالیت صنعتی تلقی می گردد.


سرمایه گذاری صنعتی:
فرآیندی است که در آن شخص حقیقی و یا حقوقی اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت صنعتی در چارچوب ضوابط و مقررات موجود می کند.


واحد صنعتی:
مکان یا مجموعه ای از ماشین آلات، نھاده ھای تولید، فناوری، نیروی کار، ساختمان ھا و تاسیسات به منظور تولید محصول ایجاد شده است. واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ بر اساس تعاریف رایج کشور شناسایی می شود.


ظرفیت تولید:
توانی است که با توجه به ماشین آلات نصب شده و دیگر امکانات تولید برای فعالیت صنعتی ایجاد شده است. ظرفیت تولید بر اساس ساعات و روزھای کاری سال و با توجه به ماھیت تولید تعیین شده و در پروانه ھای صادره درج می شود.

 

روش ھای تولید:
تولید با انواع روش ھای کارخانه ای یکپارچه، تولید پیمانی و تولید بدون کارخانه می تواند انجام شود. تولید آزمایشی، تولیدی است که به منظور راه اندازی ماشین آلات و تجھیزات، ارزیابی ظرفیت و تنظیم کیفیت محصول یا محصولات انجام می شود. تولید بدون کارخانه فعالیت صنعتی محسوب می شود که تولید کننده با تمرکز بر تحقیق و توسعه، طراحی، بازاریابی و استفاده از نام تجاری محصولاتی را با بھره گیری از امکانات، تجھیزات و ظرفیت ھای تولید دیگران عرضه می کند.


جواز تاسیس:
سندی است که بر اساس پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی صادر می شود و بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید برای محصول یا گروھی از محصولات است.


پروانه بھره برداری: 

سندی است که بر اساس این دستورالعمل صادر می شود و بیانگر نوع و ظرفیت تولید ایجاد شده برای یک یا گروھی از محصولات در مکانی معین است.


شناسه کسب و کار: 

شناسه یکتایی است که به متقاضی اختصاص می یابد این شناسه بر روی مجوزھای صادره درج می شود.


بھین یاب:
پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات وزارت است.


صدور جواز تاسیس:


ماده 1: جواز تاسیس برای ایجاد ظرفیت ھای جدید، انتقال، توسعه و تکمیل ظرفیت ھای موجود صادر می شود. اطلاعات درج شده در جواز تاسیس شامل شناسه کسب و کار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، شرایط مربوط به جواز، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارنده جواز، فھرست محصولات، پیش بینی سرمایه گذاری، اشتغال، ظرفیت، ارزش ماشین آلات داخلی و خارجی، تعیین مدت اجرای طرح و دوره گزارش پیشرفت پروژه می باشد.
تبصره 1: اعتبار جواز تاسیس صادر شده 12 ماه است و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط سازمان برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدیدھای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت است.
تبصره 2: صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست.
تبصره 3: صدور جواز تاسیس جھت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با رعایت ضوابط این دستورالعمل و قوانین و مقررات مربوطه مجاز است.
تبصره 4: لزوم رعایت مقررات زیست محیطی، کاربری زمین و ضوابط ساختمان باید در جواز تاسیس درج گردد.


ماده 2: در صورتی که سرمایه گذار بعد از فراھم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، ساختمان و ماشین آلات تولید تقاضای صدور جواز تاسیس کند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط باشد جواز تاسیس صادر می شود.


ماده 3: صدور جواز تاسیس در شعاع 120 کیلومتری تھران و 50 کیلومتری اصفھان و صرفا بر اساس مصوبات مراجع ذیصلاح مجاز است.
تبصره: صدور جواز توسعه و تکمیل برای واحدھای دارای پروانه بھره برداری مستقر در محدوده موضوع این ماده در عرصه موجود آنھا بلامانع است.


ماده 4: تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواھی دفاتر اسناد رسمی برای شخص حقیقی می باشد.


ماده 5: با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 1 و ماده 3 استقرار طرح ھا خارج از شھرک ھا و نواحی صنعتی بلامانع است.


ماده 6: صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عھده سازمان مسئول منطقه است.


صدور پروانه بھره برداری


ماده 7: پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام می شود و در صورت ارائه گواھی ھای لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، پروانه بھره برداری حسب مورد برای شخص حقیقی یا حقوقی صادر می شود.


ماده 8: در صورتی که بخشی از ظرفیت تولید شامل برخی از خطوط یا مراحل تولید آماده بھره برداری باشد پروانه بھره برداری صادر می شود. جواز تاسیس در این موارد ابطال نشده و تابع ضوابط جاری جواز تاسیس خواھد بود.


ماده 9: صدور پروانه بھره برداری بر اساس ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ھوا موکول به تایید محل استقرار واحد توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
تبصره: بر اساس ماده 7 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری ھای صنعتی چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست طی یک ماه به استعلام ھای صدور پروانه بھره برداری پاسخ ندھد سازمان ھا موظف ھستند نسبت به صدور پروانه بھره برداری اقدام کنند.


ماده 10 : صدور پروانه بھره برداری برای واحدھای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر ھستند بلامانع است.

تبصره: قرارداد اجاره می بایست دارای کد رھگیری از سامانه املاک و مستغلات بوده و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

ماده 11 : برای واحدھای دارنده پروانه بھره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده اند پروانه بھره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می گردد.

تبصره 1: عبارت "این پروانه جایگزین پروانه بھره برداری شماره... مورخ... گردیده است" باید در پروانه جدید درج گردد.
تبصره 2: در صورت رعایت مفاد ذیل ماده 3 صدور پروانه بھره برداری جدید برای واحدھای موضوع تبصره مزبور بلامانع است.
تبصره 3: صدور پروانه بھره برداری برای واحدھایی که قبل از ابلاغ ھر یک از این محدودیت ھا ایجاد شدند بلامانع است.


ماده 12 : برای واحدھای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بھره برداری صادر می گردد.


ماده 13 : صدور پروانه بھره برداری برای صنایع نوین یا صنعت سبز که قبل از تاریخ 18 مرداد 88 در داخل شعاع 120 کیلومتری تھران احداث و آماده بھره برداری شده اند بر اساس بن 8 مصوبه شماره 99757 مورخ 18 مرداد 88 ھیات وزیران بلامانع است.
تبصره: احراز سابقه فعالیت واحدھای مزبور منوط به ارائه مستندات پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان از مراجع ذیربط است.


ماده 14 : ظرفیت تولید واحد صنعتی بر اساس توان ماشین آلات نصب شده برای سه شیفت 6 ھزار ساعت در سال محاسبه می شود و در مواردی که به دلیل ماھیت صنعت استمرار تولید ضرورت داشته باشد ظرفیت بر اساس 8 ھزار ساعت در سال محاسبه می شود.

تبصره: اصلاح ظرفیت پروانه بھره برداری واحدھای موجود بر اساس ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

ماده 15 : اطلاعات درج شده در پروانه بھره برداری عبارتند از شناسه کسب و کار، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه، فھرست و ظرفیت محصولات، سرمایه و اشتغال موجود


ماده 16 : تغییر نام دارنده پروانه بھره برداری بر اساس درخواست متقاضی و ارائه گواھی رسمی بلامانع است.


ماده 17 : تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط این دستورالعمل و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد.


ماده 18 : صدور مجوزھای مطرح شده در این دستورالعمل از طریق سامانه بھین یاب انجام می شود و ھر گونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزھای صادره ممنوع است.


ماده 19 : ھزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بھره برداری و تمدید جواز تاسیس بر اساس قوانین و مقررات دریافت می شود.


ماده 20 : مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بسته به مورد با معاونت برنامه ریزی، معاونت امور صنایع و اقتصادی با معاونت امور معادن و صنایع معدنی خواھد بود و ھر گونه تغییر در دستورالعمل با پیشنھاد مشترک معاونان مذکور و تایید وزیر صنعت معدن و تجارت صورت می پذیرد.


ماده 21 : این دستورالعمل در 21 ماده و 12 تبصره تھیه و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل و ابلاغیه ھای مرتبط پیشین می شود.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳