موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موافقتنامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ | موسسه پلکان

 

موافقتنامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ مصوب‌ 25فروردين‌ 1270 (14 آوريل1‌ 189) (مصوب 1382/5/28 مجلس شورای اسلامی)

 

دانلود نسخه چاپی موافقتنامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌دانلودموافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم

 

بازنگري‌ شده‌ در بروكسل‌ به‌ تاريخ‌ 23 آذر 1279 (14 دسامبر 1900)، در واشنگتن‌به‌ تاريخ‌ 12 خرداد 1290 (2 ژوئن‌ 1911)، در لاهه‌ به‌ تاريخ‌ 15 آبان‌ 1304 (6 نوامبر1925)، در لندن‌ به‌ تاريخ‌ 12 خرداد 1313 (2 ژوئن‌ 1934)، در نيس‌ به‌ تاريخ‌ 25 خرداد1336 (15 ژوئن‌ 1957)، و در استكهلم‌ به‌ تاريخ‌ 23 تير 1346 (14 ژوئيه‌ 1967) واصلاح‌ شده‌ به‌ تاريخ‌ 6 مهر 1358 (28 سپتامبر 1979) .

 

ماده‌ 1

تأسيس‌ اتحاديه‌اي‌ ويژه‌، تشكيل‌ پرونده‌ براي‌ ثبت‌ علائم‌ در دفتر بين‌المللي‌، تعريف‌ كشور مبدأ

1- كشورهايي‌ كه‌ اين‌ موافقتنامه‌ نسبت‌ به‌ آنها اعمال‌ مي‌شود اتحاديه‌اي‌ ويژه‌ براي ‌ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ تشكيل‌ مي‌دهند.

2- اتباع‌ هر كشور متعاهد مي‌توانند در تمام‌ كشورهاي‌ ديگر طرف‌ اين‌ موافقتنامه ‌حمايت‌ از علائم‌ قابل‌ استفاده‌ براي‌ كالاها و خدمات‌ خود را كه‌ در كشور مبدأ به‌ ثبت ‌رسيده‌اند تضمين‌ كنند و اين‌ كار را با تشكيل‌ پرونده‌ براي‌ ثبت‌ علائم‌ مزبور در دفتر بين‌المللي‌ مالكيت‌ معنوي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «دفتر بين‌المللي» خوانده‌ مي‌شود) مذكور در كنوانسيون‌ تأسيس‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ ‌»سازمان»خوانده ‌مي‌شود) از طريق‌ اداره‌ مربوط‌ در كشور مبدأ مذكور انجام‌ دهند.

3- كشوري‌ در اتحاديه‌ ويژه‌ به‌ عنوان‌ كشور مبدأ شناخته‌ مي‌شود كه‌ متقاضي‌ درآنجا داراي‌ مقر واقعي‌ و مؤثر صنعتي‌ و تجاري‌ باشد، اگر وي‌ داراي‌ چنان‌ مقري‌ در يك‌كشور عضو اتحاديه‌ ويژه‌ نباشد، كشوري‌ از اتحاديه‌ كه‌ اقامتگاه‌ وي‌ در آنجا قراردارد كشور مبدأ خواهد بود، اگر وي‌ فاقد اقامتگاه‌ در كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ ويژه‌ بوده‌ ولي‌ تبعه‌ يكي‌از كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ باشد، كشور متبوع‌ وي‌ كشور مبدأ خواهد بود.

 

ماده‌ 2

ارجاع ‌به‌ ماده‌3 كنوانسيون‌ پاريس‌ (رفتار با گروههاي‌ معيني‌ ازاشخاص‌، مشابه‌ رفتاري‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اتباع‌ كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اتخاذ مي‌شود)

در مورد اتباع‌ كشورهايي‌ كه‌ به‌ اين‌ موافقتنامه‌ ملحق‌ نشده‌اند و در قلمرو اتحاديه ‌ويژه‌ كه‌ توسط‌ موافقتنامه‌ مذكور ايجاد شده‌ است‌ واجد شرايط‌ مقرر در ماده‌ (3) كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ هستند، همان‌ رفتار معمول‌ در مورداتباع‌ كشورهاي‌ متعاهد اتخاذ خواهد شد.

 

ماده‌ 3

مفاد تقاضانامه‌ براي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

1- هر تقاضا براي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ بايد در فرمي‌ كه‌ آيين‌نامه‌ تعيين‌ مي‌كند ارائه ‌شود. اداره‌ كشور مبدأ علامت‌، مطابقت‌ مشخصاتي‌ كه‌ در چنين‌ تقاضانامه‌اي‌ وارد مي‌شود با مشخصات‌ موجود در دفتر ثبت‌ ملي‌ را گواهي‌ و همچنين‌ تاريخ‌ها و شماره‌هاي‌ تشكيل ‌پرونده‌ و ثبت‌ علامت‌ در كشور مبدأ و نيز تاريخ‌ تقاضانامه‌ براي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را ذكر خواهد كرد.

2- متقاضي‌ بايد كالاها يا خدماتي‌ را كه‌ براي‌ آنها حمايت‌ از علامت‌ درخواست ‌شده‌ است‌ و نيز درصورت‌ امكان‌، طبقه‌ يا طبقات‌ مربوط‌ را برحسب‌ طبقه‌بندي‌ موافقتنامه ‌نيس‌ راجع‌ به‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كالاها و خدمات‌ به ‌منظور ثبت‌ علائم‌، قيد كند. اگرمتقاضي‌ چنين‌ مشخصاتي‌ را قيد نكند، دفتر بين‌المللي‌، كالاها يا خدمات‌ را در طبقات ‌مناسب‌ طبقه‌بندي‌ مذكور طبقه‌بندي‌ خواهد كرد. دفتر بين‌المللي‌، طبقات‌ اعلام‌ شده‌ ازسوي‌ متقاضي‌ را با همكاري‌ اداره‌ ملي‌ كنترل‌ خواهد كرد. در صورت‌ بروز اختلاف‌ بين‌اداره‌ ملي‌ و دفتر بين‌المللي‌، نظر دفتر بين‌المللي‌ ارجحيت‌ خواهد داشت‌.

3- اگر متقاضي‌ رنگ‌ را به‌ عنوان‌ صفت‌ مشخصه‌ علامت‌ خود درخواست‌ نمايد، ازاو درخواست‌ خواهد شد كه‌ :

الف‌ - مراتب‌ را قيد كرده‌ و اطلاعيه‌اي‌ كه‌ در آن‌ رنگ‌ يا تركيب‌ رنگهاي ‌مورددرخواست‌ مشخص‌ شده‌ است‌ به‌ تقاضانامه‌ خود منضم‌ نمايد.

ب‌ - به‌ تقاضانامه‌ خود نسخه‌هاي‌ رنگي‌ از علامت‌ مذكور را ضميمه‌ كند تا به ‌اطلاعيه‌هايي‌ كه‌ از سوي‌ دفتر بين‌المللي‌ داده‌ مي‌شود پيوست‌ گردد. تعداد نسخه‌هاي ‌مزبور در آيين‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد.

4- دفتر بين‌المللي‌ علائمي‌ را كه‌ براي‌ آنها طبق‌ ماده‌ (1) تشكيل‌ پرونده‌ داده‌ شده‌است‌ بلافاصله‌ به‌ ثبت‌ خواهد رساند. ثبت‌ مزبور داراي‌ همان‌ تاريخ‌ تقاضانامه‌ براي‌ ثبت ‌بين‌المللي‌ در كشور مبدأ خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ دفتر بين‌المللي‌ طي‌ مدت‌ دو ماه‌ پس‌ از اين‌ تاريخ‌ تقاضانامه‌ را دريافت‌ كرده‌ باشد. اگر تقاضانامه‌ در مدت‌ مزبور دريافت‌نشده‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌ تاريخي‌ را براي‌ ثبت‌ منظور خواهد كرد كه‌ در آن‌ تاريخ ‌تقاضانامه‌ را دريافت‌ كرده‌ است‌. دفتر بين‌المللي‌ بدون‌ تأخير، مراتب‌ ثبت‌ را به‌ اطلاع ادارات‌ ذي‌نفع‌ خواهد رساند. علائم‌ ثبت‌ شده‌ در نشريه‌اي‌ ادواري‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌منتشر مي‌كند به‌ چاپ‌ خواهد رسيد. چاپ‌ علائم‌ برمبناي‌ مشخصاتي‌ خواهد بود كه‌ درتقاضانامه‌ ثبت‌ درج‌ مي‌شود. در مورد علائم‌ داراي‌ عنصر تصويري‌ يا داراي‌ يك‌ فرم‌ خاص ‌مكتوب‌، ارائه‌ يا عدم‌ ارائه‌ يك‌ متن‌ چاپي‌ از سوي‌ متقاضي‌ در آيين‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد.

5- به‌منظور مطلع‌ كردن‌ عموم‌ در كشورهاي‌ متعاهد از علائم‌ ثبت‌ شده‌، هر اداره‌ به‌ نسبت‌ تعداد واحدهاي‌ مذكور در جزء (الف‌) بند (4) ماده‌ (16) كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ تعدادي‌ از نسخه‌هاي‌ نشريه‌ پيش‌ گفته‌ را به‌ طور رايگان‌ وتعدادي‌ را همراه‌ با تخفيف‌، تحت‌ شرايطي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ مشخص‌ مي‌شود، از دفتربين‌المللي‌ دريافت‌ خواهد كرد. اطلاعيه‌ عمومي‌ مزبور در تمام‌ كشورهاي‌ متعاهد كفايت ‌مي‌كند و هيچ‌ اطلاعيه‌ عمومي‌ ديگري‌ را نمي‌توان‌ از متقاضي‌ درخواست‌ كرد.

 

ماده‌ 3

مكرر محدوديت‌ مربوط‌ به‌ قلمرو حمايت‌

1- هر كشور متعاهد مي‌تواند در هر زماني‌ كتباً به‌ مديركل‌ سازمان‌ (كه‌ از اين‌ پس‌«مديركل‌» خوانده‌ مي‌شود) اطلاع‌ دهد كه‌ حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ فقط‌ هنگامي‌ به‌آن‌ كشور گسترش‌ خواهد يافت‌ كه‌ مالك‌ علامت‌ صراحتاً چنين‌ درخواستي‌ را به‌ مل‌ آورد.

2- اين‌ اطلاعيه‌ تا شش‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ اعلام‌ مطلب‌ مزبور از سوي‌ مديركل‌ به‌ساير كشورهاي‌ متعاهد نافذ نخواهد بود.

 

ماده‌ 3 ثالث‌

درخواست‌ براي‌ گسترش‌ قلمرو حمايت‌

1- هر درخواستي‌ براي‌ گسترش‌ حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ كشوري‌ كه‌ ازحق‌ مذكور در ماده‌ (3 مكرر) بهره‌مند شده‌ است‌ بايد به‌طور خاص‌ در تقاضانامه‌ اشاره ‌شده‌ در بند (1) ماده‌ (3) ذكر شود.

2- هر درخواستي‌ براي‌ گسترش‌ قلمرو حمايت‌ پس‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ بايد از طريق اداره‌ كشور مبدأ در فرم‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌ ارائه‌ شود. دفتر بين‌المللي‌ درخواست‌ مزبوررا بلافاصله‌ ثبت‌ خواهد كرد و مراتب‌ را بدون‌ تأخير به‌ اداره‌ يا ادارات‌ ذي‌نفع‌ اطلاع خواهد داد. درخواست‌ مزبور بايد در نشريه‌ ادواري‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ منتشر مي‌كند چاپ گردد. اين‌ گسترش‌ قلمرو از تاريخي‌ نافذ خواهد بود كه‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ ثبت رسيده‌ است‌، اعتبار ثبت‌ مزبور همراه‌ با انقضاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علامتي‌ كه‌ به‌ آن‌ مرتبط‌ ست‌، خاتمه‌ خواهد يافت‌........................-- .

 

ماده‌ 4

آثار ثبت‌ بين‌المللي

1- از تاريخ‌ ثبتي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ (3) و ماده‌ (3) ثالث‌) در دفتر بين‌المللي‌ انجام‌ مي‌شود، حمايت‌ از علامت‌ در هر يك‌ از كشورهاي‌ متعاهد ذي‌مدخل‌ به‌ همان‌نحوي‌ خواهد بود كه‌ در صورت‌ ثبت‌ علامت‌ مزبور به‌ طور مستقيم‌ در آن‌ كشور، وجود ي‌داشت‌. ذكر طبقات‌ كالاها يا خدمات‌ مذكور در ماده‌ (3) تعهدي‌ براي‌ كشورهاي‌ تعاهد در مورد تعيين‌ محدودة‌ حمايت‌ از علامت‌ به‌ وجود نخواهد آورد.

2- هر علامت‌ مشمول‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ از حق‌ تقدم‌ مقرر در ماده‌ (4) كنوانسيون ‌پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ برخوردار خواهد ود، بدون‌ اينكه‌ نيازي‌ به‌ رعايت ‌تشريفات‌ مقرر در جزء (د) آن‌ ماده‌ باشد.

 

ماده‌ 4 مكرر

جانشيني‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ جاي‌ ثبتهاي‌ ملي‌ قبلي‌

1- هنگامي‌ كه‌ علامت‌ قبلاً ثبت‌ شده‌ در يك‌ يا چند كشور متعاهد، متعاقباً توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌ نام‌ همان‌ مالك‌ يا قائم ‌مقام‌ او از نظر مالكيت‌ به‌ ثبت‌ مي‌رسد، چنين‌ تلقي‌مي‌شود كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ جانشين‌ ثبتهاي‌ ملي‌ قبلي‌ شده‌ است‌، بدون‌ اين‌ كه‌ هيچ‌گونه لطمه‌اي‌ به‌ حقوقي‌ كه‌ به‌ دليل‌ ثبتهاي‌ قبلي‌ كسب‌ شده‌اند، وارد شود.

2- به‌ مجرد درخواست‌، اداره‌ ملي‌ ملزم‌ خواهد بود كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را در دفاتر ثبتي‌ خود قيد كند.

 

ماده‌ 5

رد درخواست‌ حمايت‌ از سوي‌ ادارات‌ ملي‌

1- در كشورهايي‌ كه‌ قانون‌ اجازه‌ مي‌دهد، اداراتي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ آنها را از ثبت ‌علامت‌ يا درخواست‌ گسترش‌ حمايت‌ طبق‌ ماده‌ (3 ثالث‌) مطلع‌ مي‌كند از اين‌ حق‌برخوردار خواهند بود اعلام‌ كنند كه‌ در قلمرو آنها نمي‌توان‌ حمايت‌ موردنظر را به‌ علامت ‌مزبور اعطاء كرد. رد درخواست‌ حمايت‌ مذكور فقط‌ مي‌تواند بر دلايلي‌ مبتني‌ باشد كه‌ برطبق‌ كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌، در مورد علامتي‌ اعمال‌ مي‌شود كه‌ براي‌ ثبت‌ ملي‌ آن‌ تشكيل‌ پرونده‌ داده‌ شده‌ است‌. باوجود اين‌، درخواست‌ حمايت‌ را نمي‌توان‌ كلاً يا حتي‌ جزئاً فقط‌ به‌ اين‌ دليل‌ رد كرد كه‌ قانون‌ ملي‌ ثبت‌ را جز در مورد تعدادمحدودي‌ از طبقات‌ يا براي‌ تعداد محدودي‌ از كالاها يا خدمات‌، اجازه‌ نمي‌دهد.

2- اداراتي‌ كه‌ مايل‌ به‌ اعمال‌ حق‌ مذكور هستند بايد يادداشتي‌ در مورد رد درخواست‌ حمايت‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ بدهند. اين‌ يادداشت‌ بايد ضمن‌ بيان‌ كليه‌ دلايل‌،ظرف‌ مدت‌ مقرر در قانون‌ داخلي‌ و حداكثر قبل‌ از انقضاي‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ثبت ‌بين‌المللي‌ علامت‌ يا درخواست‌ گسترش‌ حمايت‌ طبق‌ ماده‌ (3ثالث‌)، ارسال‌ شود.

3- دفتر بين‌المللي‌ بدون‌ تأخير نسخه‌اي‌ از يادداشت‌ رد درخواست‌ حمايت‌ را كه‌به‌ ترتيب‌ مذكور اطلاع‌ داده‌ شده‌ است‌ براي‌ اداره‌ كشور مبدأ و براي‌ مالك‌ علامت‌ يانماينده‌ او (در صورتي‌ كه‌ اداره‌ مذكور نماينده‌اي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ معرفي‌ كرده‌ باشد)ارسال‌ خواهد كرد. طرف‌ ذي‌نفع‌ از همان‌ طرق‌ جبراني‌ برخوردار خواهد بود كه‌ اگرعلامت‌ موردنظر را به‌ طور مستقيم‌ در كشوري‌ كه‌ درخواست‌ حمايت‌ را رد كرده‌ است‌، به‌ثبت‌ مي‌رساند، وجود مي‌داشت‌.

4- دفتر بين‌المللي‌ دلايل‌ رد درخواست‌ حمايت‌ براي‌ يك‌ علامت‌ را به‌ اطلاع‌ هرطرف‌ ذي‌نفع‌ متقاضي‌ خواهد رساند.

5- اداراتي‌ كه‌ ظرف‌ حداكثر يك‌ سال‌ مذكور، هرگونه‌ تصميم‌ موقت‌ يا نهايي‌ درمورد رد درخواست‌ حمايت‌ را درخصوص‌ ثبت‌ يك‌ علامت‌ يا گسترش‌ حمايت‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ اطلاع‌ نداده‌ باشند، مزاياي‌ ناشي‌ از حق‌ مقرر در بند (1) اين‌ ماده‌ درخصوص‌ علامت‌ موردنظر را از دست‌ خواهند داد.

6- مراجع‌ ذي‌صلاح‌ نمي‌توانند يك‌ علامت‌ بين‌المللي‌ را بي‌اعتبار اعلام‌ كنند، مگر اينكه‌ قبلاً مراتب‌ در زمان‌ مناسب‌ به‌ اطلاع‌ مالك‌ علامت‌ برسد و به‌ او فرصتي‌ براي‌دفاع‌ از حقوقش‌ داده‌ شود. رد اعتبار به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ داده‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 5 مكرر

مدارك‌ كتبي‌ در مورد قانوني‌بودن‌ استفاده‌ از برخي‌ عناصر علامت‌

مدارك‌ كتبي‌ در مورد قانوني‌ بودن‌ استفاده‌ از برخي‌ عناصر گنجانده‌ شده‌ در يك‌ علامت‌، مانند نشانهاي‌ نجابت‌ خانوادگي‌، تمثالها، امتيازات‌ افتخاري‌، القاب‌، اسامي‌ تجاري‌، اسامي‌ اشخاصي‌ غير از اسم‌ متقاضي‌، يا ديگر عناوين‌ مشابه‌ كه‌ ممكن‌ است ‌ادارات‌ كشورهاي‌ متعاهد درخواست‌ كنند، از هرگونه‌ تسجيل‌ يا تصديق‌، جز در مواردي ‌كه‌ از سوي‌ اداره‌ كشور مبدأ انجام‌ مي‌شوند معاف‌ خواهند بود.

 

ماده‌ 5 ثالث‌

رونوشت‌هاي‌ مطالب‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌، جستجوهايي‌ براي‌ موارد قابل‌ پيش‌بيني‌، خلاصه‌هايي‌ از دفتر ثبت‌ بين‌المللي

1- دفتر بين‌المللي‌ درصورت‌ پرداخت‌ وجهي‌ كه‌ طبق‌ آيين‌نامه‌ تعيين‌ مي‌شود، رونوشتي‌ از مطالب‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ راجع‌ به‌ يك‌ علامت‌ مشخص‌ را براي‌ هرشخص‌ درخواست‌ كننده‌اي‌ صادر خواهد كرد.

2- دفتر بين‌المللي‌ درصورت‌ پرداخت‌ هزينه‌، همچنين‌ مي‌تواند جستجوهايي‌ رادر بين‌ علائم‌ بين‌المللي‌ براي‌ موارد قابل‌ پيش‌بيني‌ انجام‌ دهد.

3- خلاصه‌هايي‌ از دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌منظور ارائه‌ به‌ يكي‌ از كشورهاي ‌متعاهد درخواست‌ مي‌شوند، از هرگونه‌ تسجيلي‌ معاف‌ خواهند بود.

 

ماده‌ 6

مدت‌ اعتبار ثبت‌ بين‌المللي‌، استقلال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، خاتمه‌ يافتن‌حمايت‌ در كشور مبدأ

1- ثبت‌ علامت‌ در دفتر بين‌المللي‌ براي‌ مدت‌ بيست‌ سال‌ معتبر است‌ و امكان ‌تجديد ثبت‌ طبق‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ (7) وجود دارد.

2- به‌ محض‌ انقضاي‌ يك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ از تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، ثبت‌ مزبور ازثبت‌ علامت‌ ملي‌ كه‌ قبلاً در كشور مبدأ انجام‌ شده‌ ، با رعايت‌ مقررات‌ آتي‌، مستقل ‌مي‌گردد.

3- حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌، اعم‌ از اينكه‌ موضوع‌ انتقال‌ واقع‌ شده‌ يا نشده‌ باشد، در صورتي‌ كلاً يا جزئاً قابل‌ استناد نخواهد بود كه‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از تاريخ‌ ثبت ‌بين‌المللي‌، علامت‌ ملي‌ كه‌ قبلاً در كشور مبدأ طبق‌ ماده‌ (1) به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌، ديگر جزئاً يا كلاً از حمايت‌ قانوني‌ در آن‌ كشور بهره‌مند نباشد. اين‌ مقررات‌ حاضر همچنين‌ درموردي‌ اعمال‌ خواهد شد كه‌ حمايت‌ قانوني‌ متعاقباً بخاطر اقدامي‌ كه‌ آغاز آن‌ قبل‌ ازانقضاي‌ مدت‌ پنج‌ ساله‌ بوده‌ است‌، متوقف‌ شده‌ باشد.

4- در مورد ابطال‌ ثبت‌ به‌ صورت‌ اختياري‌ يا به‌ اعتبار سمت‌ يا مقام‌، اداره‌ كشور مبدأ ابطال‌ ثبت‌ علامت‌ در دفتر بين‌المللي‌ را درخواست‌ مي‌كند و دفتر بين‌المللي‌ اين‌ابطال‌ را انجام‌ خواهد داد. در صورت‌ اقدام‌ قضايي‌، اداره‌ مذكور به‌ اعتبار سمت‌ يا مقام‌ يابه‌ درخواست‌ خواهان‌، رونوشتي‌ از شكايت‌ يا هر مدرك‌ كتبي‌ مبني‌ بر آغاز دعوا و نيز تصميم‌ نهائي‌ دادگاه‌ را براي‌ دفتر بين‌المللي‌ خواهد فرستاد. دفتر بين‌المللي‌ موضوع‌ را دردفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ وارد خواهد كرد.

 

ماده‌ 7

تجديد ثبت‌ بين‌المللي‌

1- هر ثبتي‌ را مي‌توان‌ براي‌ مدت‌ بيست‌ سال‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ پيشين ‌تجديد كرد. اين‌ كار با پرداخت‌ فقط‌ هزينه‌ اصلي‌ و در موارد ضروري‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي ‌تبعي‌ و تكميلي‌ مقرر در بند (2) ماده‌ (8) انجام‌ مي‌شود.

2- تجديد ثبت‌ نمي‌تواند شامل‌ هيچ‌ گونه‌ تغييري‌ در ثبت‌ پيشين‌ به ‌صورت‌ آخرين ‌شكل‌ آن‌ باشد.

3-  اولين‌ تجديدي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ سند نيس‌ مورخ‌ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن‌1957) يا اين‌ سند انجام‌ مي‌شود، شامل‌ ذكر طبقات‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كه‌ ثبت‌ به‌ آن‌مربوط‌ است‌، مي‌گردد.

4- شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاي‌ دوره‌ حمايت‌، دفتر بين‌المللي‌ با ارسال‌ يادداشتي ‌غيررسمي‌ براي‌ مالك‌ علامت‌ و نماينده‌ او، تاريخ‌ دقيق‌ انقضاء را يادآوري‌ خواهد كرد.

5- درصورت‌ پرداخت‌ هزينه‌ اضافي‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌، اجازه‌ استفاده‌ از يك‌مهلت‌ شش‌ ماهه‌ براي‌ تجديد ثبت‌ بين‌المللي‌ اعطاء خواهد شد.

 

ماده‌ 8

هزينه‌ ملي‌، هزينه‌ بين‌المللي‌، تقسيم‌ وصولي‌هاي‌ اضافي‌، هزينه‌هاي ‌تبعي‌ و هزينه‌هاي‌ تكميلي

1- اداره‌ كشور مبدأ به‌ صلاحديد خود مي‌تواند هزينه‌اي‌ ملي‌ را كه‌ بايد از مالك‌ علامت‌ به‌خاطر درخواست‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ يا تجديد آن‌ مطالبه‌ كند، تعيين‌ كرده‌ و به‌ نفع‌خود از وي‌ وصول‌ نمايد.

2- ثبت‌ علامت‌ در دفتر بين‌المللي‌ موكول‌ به‌ پيش‌پرداخت‌ هزينه‌اي‌ بين‌المللي ‌شامل‌ موارد زير خواهد بود :

الف‌ - هزينه‌ اصلي‌.

ب‌ - هزينه‌ تبعي‌ براي‌ هر طبقه‌ از طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌، بيش‌ از سه ‌طبقه‌، كه‌ كالاها يا خدمات‌ موضوع‌ علامت‌ در آن‌ طبقات‌ جاي‌ مي‌گيرند.

ج‌ - هزينه‌ تكميلي‌ براي‌ هر درخواست‌ گسترش‌ حمايت‌ طبق‌ ماده‌ (3ثالث‌). 

3- باوجود اين‌، هزينه‌ تبعي‌ مذكور در جزء (ب‌) بند (2) مي‌تواند بدون‌ واردكردن ‌هيچگونه‌ خدشه‌اي‌ به‌ تاريخ‌ ثبت‌، ظرف‌ مدت‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌ پرداخت‌ گردد،مشروط‌ بر اينكه‌ دفتر بين‌المللي‌ تعداد طبقات‌ كالاها يا خدمات‌ را به‌ طور قطعي‌ تعيين‌كرده‌ يا مورد بحث‌ قرارداده‌ باشد. اگر به‌ محض‌ انقضاي‌ دوره‌ مذكور، هزينه‌ تبعي‌ پرداخت‌ نشده‌ يا متقاضي‌ فهرست‌ كالاها يا خدمات‌ را به‌ ميزان‌ موردنظر كاهش‌ نداده‌ باشد، چنين‌تلقي‌ خواهد شد كه‌ از پيگيري‌ درخواست‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ انصراف‌ حاصل‌ شده‌ است‌.

4- دفتر بين‌المللي‌ درآمدهاي‌ سالانه‌ از محل‌ وصولي‌هاي‌ گوناگون‌ ناشي‌ از ثبت ‌بين‌المللي‌، به‌استثناي‌ موارد مقرر در جزءهاي‌ (ب‌)و (ج‌) بند(2)، را پس‌ از كسر مخارج‌ و هزينه‌هاي‌ ضروري‌ براي‌ اجراي‌ سند مذكور، به‌ طور مساوي‌ ميان‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين ‌سند تقسيم‌ خواهد كرد. اگر در زماني‌ كه‌ اين‌ سند لازم‌الاجراء مي‌شود، كشوري‌ هنوز آن‌ راتصويب‌ نكرده‌ يا به‌ آن‌ ملحق‌ نشده‌ باشد، تا تاريخي‌ كه‌ تصويب‌ يا الحاق‌ كشور اعتبار مي‌يابد، آن‌ كشور استحقاق‌ سهيم‌ شدن‌ در وصولي‌هاي‌ اضافي‌ محاسبه‌ شده‌ برمبناي‌ سند مقدمي‌ را خواهد داشت‌ كه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ كشور اعمال‌ مي‌شد.

5- مبالغ‌ حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ تبعي‌ مقرر در جزء (ب‌) بند (2) در پايان‌ هر سال‌ بين‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ سند يا سند نيس‌ مصوب‌ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن‌ 1957) تقسيم‌خواهد شد. اين‌ تقسيم‌ به‌ نسبت‌ تعداد علائمي‌ خواهد بود كه‌ در هر يك‌ از كشورهاي‌ مزبور براي‌ حمايت‌ از آنهاي‌ طي‌ سال‌ موردنظر تقاضانامه‌ داده‌ شده‌ است‌ در مورد كشورهائي‌ كه‌ در آنجا بررسي‌ مقدماتي‌ صورت‌ مي‌گيرد، تعداد فوق‌ ضرب‌ در عدد ثابتي‌مي‌گردد كه‌ در آيين‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد. اگر در زماني‌ كه‌ اين‌ سند لازم‌الاجرا مي‌شود، كشوري‌ هنوز اين‌ سند را تصويب‌ نكرده‌ يا به‌ آن‌ ملحق‌ نشده‌ باشد، تا تاريخي‌ كه‌ تصويب‌ ياالحاق‌ كشور مزبور اعتبار مي‌يابد، آن‌ كشور استحقاق‌ سهيم‌ شدن‌ در مبالغ‌ محاسبه‌ شده‌ برمبناي‌ سند نيس‌ را خواهد داشت‌.

6- مبالغ‌ حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ تكميلي‌ مقرر در جزء (ج‌)بند (2)،طبق‌ الزامات‌ بند(5) ميان‌ كشورهاي‌ بهره‌مند از حق‌ مذكور در ماده‌ (3 مكرر)، تقسيم‌ خواهد شد. اگر درزماني‌ كه‌ اين‌ سند لازم‌الاجراء مي‌شود، كشوري‌ هنوز آن‌ را تصويب‌ نكرده‌ يا به‌ آن‌ ملحق ‌نشده‌ باشد، تا تاريخي‌ كه‌ تصويب‌ يا الحاق‌ كشور مزبور اعتبار مي‌يابد، كشور مزبور استحقاق‌ سهيم‌شدن‌ در مبالغ‌ محاسبه‌ شده‌ بر مبناي‌ سند نيس‌ را خواهد داشت‌.

 

ماده‌ 8 مكرر

صرف نظركردن‌ از حق‌ حمايت‌ در يك‌ يا چند كشور

شخصي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ نام‌ او انجام‌ شده‌ است‌ همواره‌ مي‌تواند باتنظيم‌اعلاميه‌اي‌ خطاب‌ به‌ اداره‌ كشور خود، براي‌ ارسال‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌، از حق‌ حمايت‌ خوددر يك‌ يا چند كشور متعاهد صرفنظر كند. دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ كشورهائي‌ كه‌از حق‌ حمايت‌ درمورد آنها صرفنظر شده‌ است‌، خواهد رسانيد. صرفنظركردن‌ از اين‌ حق‌مشمول‌ هيچ‌ هزينه‌اي‌ نخواهد بود.

 

ماده‌ 9 
تغييرات‌ در دفاتر ثبت‌ ملي‌ كه‌ مؤثر بر ثبت‌ بين‌المللي‌ است‌، تقليل‌فهرست‌ كالاها و خدمات‌ مذكور در ثبت‌ بين‌المللي‌، افزودن‌ به‌ فهرست‌ مزبور،جايگزيني‌هايي‌ در فهرست‌ مزبور

1-اداره‌ كشور متبوع‌ شخصي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ نام‌ او انجام‌ شده‌ است‌ نيز كليه‌ ابطالها، لغوها، صرفنظركردن‌ها، انتقالها و ساير تغييرات‌ انجام‌ شده‌ در ثبت‌ علامت‌ در دفترثبت‌ ملي‌ را به‌ اطلاع‌ دفتر بين‌المللي‌ خواهد رساند، مشروط‌ بر اينكه‌ تغييرات‌ مزبور بر ثبت‌ بين‌المللي‌ نيز مؤثر باشند.

2-دفتر تغييرات‌ مذكور را در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ واردكرده‌ به‌ ترتيب‌ به‌ ادارات‌كشورهاي‌ متعاهد اطلاع‌ خواهد داد و آنها را در نشريه‌ خود منتشر خواهد كرد.
3-اگر شخصي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌نام‌ او انجام‌ شده‌ است‌ درخواست‌ تقليل‌فهرست‌ كالاها يا خدماتي‌ را كند كه‌ ثبت‌ مزبور در مورد آنها اعمال‌ مي‌شود، رويه‌ مشابهي‌دنبال‌ خواهد شد.
4-عمليات‌ مزبور ممكن‌ است‌ مشمول‌ پرداخت‌ هزينه‌اي‌ شود كه‌ در آيين‌نامه ‌تعيين‌ خواهد شد.
5-افزودن‌ بعدي‌ كالاها يا خدمات‌ جديد به‌ فهرست‌ مذكور فقط‌ با تسليم ‌تقاضانامه‌ جديد، به‌ نحو مقرر در ماده‌ (3)، امكان‌ پذير خواهد بود.
6-جايگزيني‌ يك‌ كالا يا خدمت‌ به‌ جاي‌ موردديگر، بايد به‌ عنوان‌ افزودن‌ به‌فهرست‌ تلقي‌ شود. 

 

ماده‌ 9 مكرر

انتقال‌ علامت‌ بين‌المللي‌ كه‌ متضمن‌ تغيير در كشور مالك‌ است

1- در موردي‌ كه‌ يك‌ علامت‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ شخصي‌ مستقر در يك‌ كشور متعاهد منتقل‌ مي‌شود و اين‌ كشور غير از كشور متبوع‌ شخصي‌ است‌ كه‌ ثبت‌بين‌المللي‌ به‌ نام‌ او انجام‌ شده‌ است‌، اداره‌ كشور اخير انتقال‌ را به‌ اطلاع‌ دفتر بين‌المللي‌خواهد رساند. دفتر بين‌المللي‌ انتقال‌ را ثبت‌ كرده‌ به‌ ادارات‌ ديگر اطلاع‌ خواهد داد و آن‌ رادر نشريه‌ خود منتشر خواهد كرد. اگر انتقال‌ قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ از ثبت‌بين‌المللي‌ انجام‌ شده‌ باشد، دفتر بين‌المللي‌ موافقت‌ اداره‌ كشور متبوع‌ مالك‌ جديد راتحصيل‌ و در صورت‌ امكان‌، تاريخ‌ و شماره‌ ثبت‌ علامت‌ در كشور مالك‌ جديد را منتشرخواهد كرد.

2- انتقال‌ يك‌ علامت‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌، به‌ نفع‌ شخصي‌ كه‌ حق‌تشكيل‌ پرونده‌ براي‌ يك‌ علامت‌ بين‌المللي‌ را ندارد، به‌ هيچ‌ وجه‌ ثبت‌ نخواهد شد. 

3- در موردي‌ كه‌ ثبت‌ يك‌ انتقال‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ امكان‌پذير نبوده‌، يا به‌دليل‌ اينكه‌ كشور متبوع‌ مالك‌ جديد از اعلام‌ موافقت‌ خودداري‌ كرده‌ يا به‌ اين‌ دليل‌ كه‌انتقال‌ مذكور به‌ نفع‌ شخصي‌ انجام‌ شده‌ كه‌ حق‌ تقاضاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را نداشته‌ است‌،اداره‌ كشور متبوع‌ مالك‌ پيشين‌ از اين‌ حق‌ برخوردار خواهد بود كه‌ تقاضا كند دفتربين‌المللي‌ نسبت‌ به‌ ابطال‌ علامت‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر خود اقدام‌ نمايد.

 

ماده‌ 9 ثالث‌ 

واگذاري‌ جزيي‌ علامت‌ بين‌المللي‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ كالاها يا خدمات ‌ثبت‌ شده‌ يا فقط‌ براي‌ برخي‌ از كشورهاي‌ متعاهد، ارجاع‌ به‌ ماده‌ (6 رابع‌) كنوانسيون‌پاريس‌ (واگذاري‌ علامت‌)

1-اگر واگذاري‌ جزيي‌ يك‌ علامت‌ بين‌المللي‌ فقط‌ براي‌ كالاها يا خدمات‌ ثبت‌شده‌ به‌ اطلاع‌ دفتر بين‌المللي‌ رسانده‌ شود، دفتر مزبور آن‌ را در دفتر ثبت‌ خود وارد خواهدكرد. 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲