موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موارد متفرقه‌ | موسسه پلکان

امروز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

 

موارد متفرقه‌

 

ماده‌ 39- استمرار اعتبار ثبت‌هاي‌ بين‌المللي‌ در برخي‌ دولتهاي‌ جانشين‌

1- هرگاه‌ هر كشور (دولت‌ يا كشور جانشين‌) كه‌ قلمرو آن‌ قبل‌ از استقلال‌ آن‌ كشور،بخشي‌ از قلمرو يك‌ كشور متعاهد بوده‌است‌ (دولت‌ يا كشور سابق‌) به‌ دبير كل‌ اعلاميه‌استمرار تسليم‌ كرده‌باشد به‌ اين‌ مضمون‌ كه‌ «موافقتنامه‌» توسط‌ كشور جانشين‌ نيز بكارگرفته‌ مي‌شود، اعتبار هر ثبت‌ بين‌المللي‌ در كشور جانشين‌ با گسترش‌ قلمرو به‌ كشور سابق‌كه‌ از تاريخي‌ قبل‌ از تاريخ‌ تعيين‌ شده‌ طبق‌ بند(2) معتبر است‌ مشروط‌ خواهدبود بر:

1)تسليم‌ درخواستي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ظرف‌ مدت‌ 6 ماه‌ از تاريخ‌ اعلاميه‌ دفتربين‌المللي‌ خطاب‌ به‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، مبني‌ بر درخواست‌ اينكه‌ اعتبار ثبت‌بين‌المللي‌ در كشور جانشين‌ ادامه‌ پيداكند.

2) پرداخت‌ مبلغ‌ 23 فرانك‌ سوئيس‌، در همان‌ مهلت‌ فوق‌، به‌ دفتر بين‌المللي‌ كه‌به‌ وسيله‌ دفتر بين‌المللي‌ به‌ اداره‌ آن‌ كشور جانشين‌ پرداخت‌ خواهدشد و همچنين‌ واريزكردن‌ مبلغ‌ 41 فرانك‌ سوئيس‌ به‌ حساب‌ دفتر بين‌المللي‌.

2- تاريخ‌ ذكر شده‌ در بند(1)، همان‌ تاريخي‌ خواهدبود كه‌ به‌ منظور رعايت‌ مفاداين‌ ماده‌ توسط‌ دولت‌ جانشين‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ ابلاغ‌ شده‌است‌ به‌ شرطي‌ كه‌ تاريخ‌ مذكورقبل‌ از تاريخ‌ استقلال‌ آن‌ كشور نباشد.

3-پس‌ از دريافت‌ درخواست‌ و هزينه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند(1)، دفتر بين‌المللي‌مراتب‌ را به‌ اداره‌ كشور جانشين‌ ابلاغ‌ خواهدكرد و آنرا در دفاتر ثبتي‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌خواهدرساند.

4- درخصوص‌ هرگونه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌  مربوط‌ كه‌ براي‌ آن‌ اداره‌ كشور جانشين‌ابلاغيه‌اي‌ را طبق‌ بند(3) فوق‌ دريافت‌ كرده‌است‌، اداره‌ مذكور تنها در صورتي‌ مي‌تواندحمايت‌ درخواست‌ شده‌ را رد كند كه‌ مهلت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند(2) ماده‌(5) موافقتنامه‌درخصوص‌ گسترش‌ منطقه‌اي‌ به‌ كشور سابق‌ منقضي‌ نشده‌باشد، و اخطار رد ظرف‌ مهلت‌مذكور توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌باشد.

5- اين‌ ماده‌ فدارسيون‌ روسيه‌ را شامل‌ نمي‌شود.

 

ماده‌ 40- لازم‌الاجرا شدن‌ مقررات‌ انتقالي‌

(1)- لازم‌الاجراشدن‌

اين‌ آئين‌نامه‌ برابر با دوازدهم‌ فروردين‌ 1375 (اول‌ آوريل‌ 1996) قابل‌ اجرا خواهدبود و از آن‌ تاريخ‌ جانشين‌ آئين‌نامه‌ تحت‌ موافقتنامه‌ مورخ‌ يازدهم‌ اسفند 1375 (سوم‌مارس‌ 1996) خواهد بود (از اين‌ پس‌ «آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌» ناميده‌ مي‌شود.)

(2)- مقررات‌ انتقالي‌ عمومي‌

الف‌ - با وجود بند (1) فوق‌

1- اظهارنامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ درخواست‌ تسليم‌ آن‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ توسط‌ اداره‌مبداء قبل‌ از دوازدهم‌ فروردين‌ 1375 (اول‌ آوريل‌ 1996) دريافت‌ شده‌ يا طبق‌ بند (1)(الف‌) يا (ج‌) ماده‌ (11) اين‌ آيين‌نامه‌ دريافت‌ شده‌ تلقي‌ مي‌گردد، تا حدي‌ كه‌ مفاد«آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌» را رعايت‌ نمايد، چنين‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ با آئين‌نامه‌ مربوطه‌ جهت‌رعايت‌ مفاد ماده‌ (14) طابقت‌ دارد؛

2- اگر درخواست‌ ثبت‌ يك‌ تغيير طبق‌ ماده‌ (20) «آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌»توسط‌اداره‌ مبداء يا هر اداره‌ ذي‌نفع‌ ديگر قبل‌ از دوازدهم‌ فروردين‌ 1375 (اول‌ آوريل‌ 1996) به‌دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ گرديده‌ باشد، يا اگر بتوان‌ تاريخ‌ ارسال‌ آن‌ را مشخص‌ نمود مبني‌ براين‌ كه‌ تاريخ‌ دريافت‌ آن‌ توسط‌ اداره‌ مبداء يا هر اداره‌ ذي‌نفع‌ ديگر به‌ منظور تسليم‌ آن‌ به‌دفتر بين‌المللي‌ قبل‌ از دوازدهم‌ فروردين‌ 1375 (اول‌ آوريل‌ 1996) بوده‌ است‌، چنين‌درخواستي‌ تا حدي‌ كه‌ با مفاد «آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌« مطابقت‌ داشته‌ باشد، چنين‌ تلقي‌خواهد شد كه‌ با مفاد مربوط‌ آئين‌نامه‌ ذكر شده‌ در بند (7) ماده‌ (24) يا ماده‌ (27) اين‌آئين‌نامه‌ مطابقت‌ دارد؛

3-يك‌ اظهارنامه‌ تقاضاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، يا درخواست‌ ثبت‌ تغيير كه‌ وفق‌ ماده‌(20) «آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌» قبل‌از دوازدهم‌ فروردين‌ 1375 (اول‌ آوريل‌ 1996) طبق‌ مواد(11)، (12)، (13) يا (21) «آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌» مشمول‌ هر نوع‌ عمليات‌ از جانب‌ دفتربين‌المللي‌ شده‌ است‌، كماكان‌ طبق‌ مواد مذكور توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ تحت‌ بررسي‌ قرارخواهد گرفت‌ و رسيدگي‌ خواهد شد؛ تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ ناشي‌ از اظهارنامه‌ مذكور ياثبت‌ تغيير در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ طبق‌ مواد (15) يا (22) تابع‌ «آئين‌نامه‌ موافقتنامه»خواهد بود؛

4- اخطار رد يا اخطار ابطال‌ كه‌ توسط‌ اداره‌ يك‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ قبل‌ ازدوازدهم‌ فروردين‌ 1375 (اول‌ آوريل‌ 1996) ارسال‌ شده‌ است‌، تا حدي‌ كه‌ مطابق‌ باالزامات‌ «آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌»باشد چنين‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ با مفاد بندهاي‌ (4) و (5)ماده‌ (17) و بند (2) ماده‌ (19) مطابقت‌ دارد؛

5- در بند (7) ماده‌ (34) هزينه‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ و معتبر قبل‌ از دوازدهم‌ فروردين‌1375 (اول‌ آوريل‌ 1996) همان‌ هزينه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در ماده‌ (32) «آئين‌نامه‌موافقتنامه‌» خواهد بود.

ج‌ - با وجود بند (1) ماده‌ (10)اين‌ آيين‌نامه‌، هرگاه‌ طبق‌ بند (7) (الف‌) ماده‌ (34)اين‌ آيين‌نامه‌ هزينه‌هاي‌ پرداخت‌ شده‌ درخصوص‌ يك‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ همان‌هزينه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ براي‌ مدت‌ بيست‌ سال‌ طبق‌ ماده‌ (32) «آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌»باشند، قسط‌ دوم‌ پرداخت‌ نخواهد شد.

د - هرگاه‌ طبق‌ بند (7) (ب‌) ماده‌ (34) اين‌ آيين‌نامه‌ هزينه‌هاي‌ پرداخت‌ شده‌درخصوص‌ مراتب‌ تعيين‌ متعاقب‌ همان‌ هزينه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ توسط‌ ماده‌ (32)آئين‌نامه‌ موافقتنامه‌ باشند، بند (3) صادق‌ نبوده‌ و قابل‌ اجرا نخواهد بود.

(3)-مقررات‌ انتقالي‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ براي‌ آنها هزينه‌هاي‌لازم‌ براي‌ مدت‌ بيست‌ سال‌ پرداخت‌ شده‌اند.

الف‌ - هرگاه‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ براي‌ مدت‌ بيست‌ سال‌پرداخت‌ شده‌ است‌، طبق‌ ماده‌ (24) اين‌ آيين‌نامه‌ مشمول‌ «تعيين‌ متعاقب‌» گردد و هرگاه‌مدت‌ فعلي‌ حمايت‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ مذكور بيش‌ از ده‌ سال‌ پس‌ از تاريخ‌ «تعيين‌ متعاقب‌«مزبور همان‌گونه‌ كه‌ طبق‌ بند (6) ماده‌ (24) اين‌ آيين‌نامه‌ تعيين‌ شده‌ است‌، منقضي‌ شود،مفاد جزءهاي‌ (ب‌) و (ج‌) صادق‌ بوده‌ و قابل‌ اجراء خواهند بود.

ب‌ - شش‌ ماه‌ پس‌ از انقضاء اولين‌ دوره‌ ده‌ ساله‌ مدت‌ فعلي‌ حمايت‌ از ثبت‌بين‌المللي‌، دفتر بين‌المللي‌ اخطاريه‌اي‌ كه‌ تاريخ‌ دقيق‌ انقضاء اولين‌ دوره‌ ده‌ ساله‌ وهمچنين‌ نام‌ اعضاي‌ متعاهد كه‌ در «تعيين‌ متعاقب‌» مندرج‌ در (الف‌) فوق‌ تعيين‌ شده‌ رامنعكس‌ مي‌نمايد را به‌ مالك‌ يا نماينده‌ او (اگر داشته‌ باشد) ارسال‌ خواهد كرد. ماده‌ (29)اين‌ آيين‌نامه‌ با انجام‌ تغييرات‌ لازم‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

ج‌ - پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ تكميلي‌ و هزينه‌هاي‌ انفرادي‌ مربوط‌ به‌ هزينه‌هاي‌مشروحه‌ در بند (1) و (3) ماده‌ (30) اين‌ آيين‌نامه‌ براي‌ دومين‌ دوره‌ ده‌ ساله‌ درخصوص‌كشورهائي‌ كه‌ طبق‌ بند (الف‌) متعاقباً تعيين‌ شده‌اند، الزامي‌ خواهد بود. بندهاي‌ (1) و (3)ماده‌ (30) اين‌ آيين‌نامه‌ با انجام‌ تغييرات‌ لازم‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

د- مراتب‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مربوطه‌ براي‌ دومين‌ دوره‌ ده‌ ساله‌ توسط‌ دفتربين‌المللي‌ در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد شد. تاريخ‌ ثبت‌ آن‌ تاريخ‌ انقضاء اولين‌دوره‌ ده‌ ساله‌ خواهد بود حتي‌ اگر هزينه‌هاي‌ لازم‌ ظرف‌ مدت‌ احتياط‌ پيش‌بيني‌ شده‌ دربند (5) ماده‌ (7) موافقتنامه‌ و بند (4) ماده‌ (7) پروتكل‌ پرداخت‌ شده‌ باشند.

هـ - دفتر بين‌المللي‌ مراتب‌ پرداخت‌ يا عدم‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ لازم‌ را براي‌ دومين‌دوره‌ ده‌ ساله‌ به‌ ادارات‌ كشورهاي‌ عضو متعاهد تعيين‌ شده‌ و همزمان‌ با آنها به‌ مالك‌ ابلاغ‌خواهد كرد.

 

ماده‌ 41 - دستورالعملهاي‌ اداري‌

(1)- تهيه‌ دستورالعملهاي‌ اداري‌؛ اموري‌ كه‌ تابع‌ آنها هستند

الف‌ - دبيركل‌ دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ را تهيه‌ و تنظيم‌ خواهد كرد. دبيركل‌ مي‌تواندآنها را تغيير داده‌ يا اصلاح‌ كند. قبل‌ از تهيه‌ يا اصلاح‌ آنها، دبيركل‌ با اداراتي‌ كه‌ مستقيماًدرارتباط‌ با دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ پيشنهادي‌ يا اصلاحات‌ آنها ذي‌نفع‌ هستند مشورت‌خواهند كرد.

ب‌ - دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ در ارتباط‌ با مواردي‌ كه‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ صريحاً به‌ آنهااشاره‌ شده‌ است‌ و همچنين‌ جزئيات‌ اجراي‌ اين‌ آيين‌نامه‌، خواهد بود.

(2)- كنترل‌ به‌ وسيله‌ مجمع‌

مجمع‌ ممكن‌ است‌ از دبيركل‌ دعوت‌ نمايد تا هر يك‌ از مفاد مقررات‌دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ را اصلاح‌ يا تغيير دهد و دبيركل‌ طبق‌ آن‌ عمل‌ خواهد كرد.

(3)- انتشار و تاريخ‌ اجراء

الف‌ - دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ و هرگونه‌ اصلاح‌ آنها در مجله‌ منتشر خواهد شد.

ب‌ - متني‌ كه‌ منتشر مي‌شود تاريخ‌ قابليت‌ اجرائي‌ هر يك‌ از مقررات‌ را دقيقاًمشخص‌ و منعكس‌ خواهد كرد. تاريخ‌هاي‌ مذكور براي‌ مقررات‌ متفاوت‌ يكسان‌ نخواهدبود، به‌ شرطي‌ كه‌ هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ قبل‌ از انتشار آن‌ در مجله‌ قابل‌ اجراء اعلام‌ نشوند.

(4)- تناقض‌ با موافقتنامه‌، پروتكل‌ يا اين‌ آيين‌نامه‌

 در صورت‌ تناقض‌ ميان‌ مفاد دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ از يك‌ طرف‌ و مفادموافقتنامه‌، پروتكل‌ يا اين‌ آيين‌نامه‌ از طرف‌ ديگر، موافقتنامه‌، پروتكل‌ يا اين‌ آيين‌نامه‌ارجحيت‌ خواهند داشت‌.

 
 بازگشت به آیین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل‌ اول‌ -  مقررات‌ عمومي‌

فصل‌ دوم‌ - اظهارنامه‌هاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ سوم‌ - ثبت‌ بين‌المللي‌

فصل‌ چهارم‌ - شرايط‌ و مقتضيات‌ حاكم‌ در كشورهاي‌ متعاهد كه‌ برثبت‌ بين‌المللي‌ تأثير   مي‌گذارد

فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور، تغييرات‌

فصل‌ ششم‌ - تمديدمدت‌

فصل‌ هفتم‌ - مجله‌ و بانك‌ اطلاعاتي‌

فصل‌ هشتم‌ - هزينه‌هاي‌ رسمي‌

دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ براي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌ مادريد درخصوص‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ و پروتكل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲