موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح صنعتی جدید | موسسه پلکان

طرح صنعتی
طرح صنعتی جدید
امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

 

طرح صنعتی جدید


یکی از شرایط ثبت طرح صنعتی همانند اختراع این است که جدید باشد. به عبارت دیگر، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید باشد، و یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهار نامه برای ثبت در هیچ منطقه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع


شرط فوق، در ماده 15 طرح تقدیمی سازمان ثبت به مجلس شورای ملی پیش بینی شده است. در بعضی از اسناد،یکی از شرایط طرح صنعتی جدید بودن یا اصیل بودن ذکر شده استو ذکر شرط اصیل به خاطر این است که طرح صنعتی می تواند تحت نظام کپی رایت نیز مورد حمایت قرار گیرد ازین رو شرط اصیل بودن در بعضی از متون و  اسناد در رابطه با طرح صنعتی آمده است .

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۳