موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع جدید | موسسه پلکان

اختراعات
اختراع جدید
امروز يکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸


اختراع جدید                                                                                      New invention
یکی از شرایط مهم برای ثبت اختراع جدید بودن آن است .

اختراع زمانی جدید تلقی میشود که در فن یا صنعتی قبلی پیش بینی نشده باشد.

فن یا صنعت قبلی عبارت است از هرچیزی که در جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهار نامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشاء شده باشد.
شرط فوق در ماده 2 طرح تقدیمی سازمان ثبت به مجلس شورای اسلامی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
با توجه به بند (3) ماده فوق الشعار ، هرگاه
افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشدو این کار به دلیل و یا درنتیجه اعمالی باشد که توسط مقتضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد ، افشاء اختراع برای عموم به  مفهوم جزء 2 این بند محسوب نمی شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳