موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

کسب علامت تجاری بین المللی | موسسه پلکان

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

ثبت بین المللی علامت تجاری
اظهارنامه ثبت بین المللی علامت
علامت تجاری
کسب علامت تجاری بین المللی

 

کسب علامت تجاری بین المللی 


الف – حق تقدم کنوانسیون پاریس
در صورتی که متقاضی، بر اساس کنوانسیون پاریس درخواست حق تقدم کرده باشد، در هنگام تقاضای
ثبت علامت تجاری، باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت، تسلیم کند. این درخواست باید بر موارد زیر مشتمل باشد:
1-    تاریخ و شماره اظهارنامه‌ی اصلی؛
2-    کشوری که اظهارنامه ی اصلی
ثبت علامت تجاری در آنجا ارائه شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهارنامه، اداره ای که اظهارنامه در آنجا ارائه شده است؛ درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ ارائه‌ی اظهارنامه تسلیم شود. هرگاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه ی اصلی ادعا شود، می توان با رعایت پاره ای شرایط، اطلاعات آنها را در یک درخواست قید و ارائه کرد. در این صورت، مبنای احتساب حق تقدم، تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود. اگر حق تقدم ادعایی، شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه ی قبلی نباشد، اشاره به کالاها یا خدمات مورد ادعا، ضروری است. مدت حق تقدم در ثبت علامت، شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی اصلی خواهد بود. روز تسلیم جزو مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز، مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا اخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل، محاسبه خواهد شد.

 ثبت علامت تجاری بین المللی - ثبت علامت تجاری


ب – ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید
ثبت بین المللی علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت دارند و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت بین المللی کنند. 
اظهارنامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و بر حسب مورد به زبان های تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد. مرجع ثبت و متقاضی، اظهارنامه ثبت بین المللی را امضا می کنند. این اظهارنامه وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد: 
1-    دمدارک مثبت هویت متقاضی؛
2-    اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران؛
3-    وکالت نامه، چنانچه وکیل، تقاضا را ارائه کرده باشد؛
4-    رسیدِ پرداخت هزینه‌ی بررسی اولیه؛ مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه‌ی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه‌ی ثبت شده در ایران تطبیق دهد. در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر، طبق موافقتامه و پروتکل مادرید از سوی متقاضی، مرجع ثبت، اظهارنامه ثبت بین المللی را در درفتر ثبت اظهارنامه وارد میکند و بر روی هر یک از نسخه‌های اظهارنامه، تاریخ دریافت و شماره‌ی آن را قید می نماید؛ سپس با امضای آن، نسخه‌ی اول اظهارنامه – که حاوی اعلامیه مذکور در آیین نامه مشترک است – را برای ارسال به دفتر بین المللی به متقاضی تسلیم می کند. اظهارنامه مذکور باید حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود. نسخه ی دوم اظهارنامه که همان مشخصات نسخه ی اول را دارد، به عنوان سابقه، در مرجع ثبت بایگانی می شود. نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد. 
در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح کند؛ وگرنه اظهارنامه ی بین لمللی پذیرفته نخواهد شد. هرگاه اظهارنامه ی اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد، ظرف پنج سال از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار خود را در ایران از دست دهد، مرجع ثبت در اطلاعیه ای مراتب را به دفتر بین المللی، اعلام و در آن کالاها و خدماتی که مشمول لغو شده اند، ذکر می کند و از دفتر بین المللی درخوات می نماید که ثبت بین المللی را در حدود لازم، باطل کند. هرگاه این اقدام قانونی لغو اعتبار، پس از پایان پنج سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مرتب را به دفتر بین المللی اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصمیم قطعیف مرجع ثبت باید مراتب را، ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع دهد و درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید. چنانچه بر اساس اطلاعیه‌ی رسیده از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه‌ی ثبت بین المللی باشد، مرجع ثبت، ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت‌نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه‌ی مذکور را بر اساس قانون و این آیین نامه از لحاظ ماهوی بررسی می کند. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز، همین مراتب را دارد. مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه‌ی ثبت بین المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت سی روزه، در صورت نبودن معترض، مکلف به پذیرش علامت است. در این صورت، شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی، در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود. 
هرگاه متقاضی ثبت بین المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، برای تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای، باید وکیلی مقیم ایران را به مرجع ثبت معرفی کند. هرگاه مالک علامت ثبت شده د رایران، بعدا ثبت بین المللی همان علامت را که در ایران نیز مشمول حمایت است کسب کند، ثبت بین المللی آن علامت، بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران، جایگزین ثبت در ایران می شود؛ مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد. جایگزینی ثبت بین المللی، به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد. 

منبع: کتاب مدیریت حقوق مالکیت فکری از سیمین عباسی

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴