موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل پنجم - مقررات اداری | موسسه پلکان


فصل پنجم - مقررات اداری

 

ماده 53 - مجمع

1-‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - مجمع‌، با رعایت مفاد بند (8) ماده (57) از کشورهای متعاهد تشکیل خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب -هر دولت متعاهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می‌تواند از کمک نمایندگان علی‌البدل‌، مشاورین و کارشناسان استفاده نماید.

2-

الف - مجمع‌:

1- به کلیه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه و اجراء این معاهده رسیدگی خواهد نمود.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کلیه وظایفی که اختصاصاً به موجب سایر مقررات این معاهده به آن محول شده را انجام خواهد داد.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درمورد تهیه مقدمات فراهمایی‌های (کنفرانسهای‌)تجدیدنظر در معاهده به‌دفتر بین‌المللی ارائه طریق خواهد نمود.

4- ‎‎‎‎‎‎گزارشها و فعالیتهای مدیرکل را درارتباط با اتحادیه بررسی وتأیید نموده و درخصوص مسائلی که درصلاحیت اتحادیه می‌باشد، کلیه دستورات مقتضی را به وی ابلاغ خواهد نمود.

5-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎گزارشهای و فعالیتهای کار گروه (کمیته) اجرائی موضوع بند (9) این ماده را بررسی و تأیید نموده و دستورات مقتضی را به آن کار گروه (کمیته) ابلاغ خواهد نمود.

6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎برنامه سه ساله اتحادیه را تعیین و بودجه سه ساله و حسابهای نهایی آن را تصویب خواهد نمود.

7- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مقررات مالی اتحادیه را تصویب خواهدکرد.

8- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ کار گروهها (کمیته‌ها) و گروههای کاری را که برای نیل به اهدافاتحادیه مناسب تشخیص دهد، تشکیل خواهد داد.

9- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ تعیین خواهد نمود که چه کشورهایی غیر از کشورهای متعاهد با رعایت مفاد بند (8) این ماده وکدام سازمانهای بین‌الدولی و سازمانهای غیردولتی بین‌المللی می‌توانند به‌عنوان ناظر در جلسات آن شرکت نمایند.

10- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه و سایر وظایف مقتضی طبق این معاهده را انجام خواهد داد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - درارتباط با موضوعاتی که مربوط به سایر اتحادیه‌های تحت ادارهسازمان باشد نیز، مجمع تصمیمات خود را پس از مشاوره با کارگروه (کمیته‌)هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

3- یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را عهده‌دار بوده و به نام یک کشور رأی می‌دهد.

4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هر کشور متعاهد دارای یک رأی خواهد بود.

5- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نصف کشورهای متعاهد خواهد بود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - درصورت عدم تشکیل حدنصاب لازم‌، مجمع می‌تواند به غیر از تصمیمات مربوط به آئین کار خود، درباره سایر مسائل اتخاذ تصمیم نماید ولی کلیه تصمیمات آن فقط زمانی معتبر خواهد بود که حدنصاب و اکثریت لازم ازطریق رأی‌گیری مکاتبه‌ای به نحو مقرر در آئین‌نامه حاصل شده باشد.

6-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - با رعایت جزء (ب‌)بند (2) ماده (47)، جزء (ب‌) بند (2) ماده(58) ، بند(3) ماده (58)، جزء(ب‌) بند(2) ماده(61) تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آراء مأخوذه می‌باشد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - رأی ممتنع رأی محسوب نخواهد شد.

7- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درارتباط با موضوعاتی که انحصاراً به کشورهایی مربوط می‌شود که ملزم به فصل دوم می‌باشند هرگونه اشاره به کشورهای متعاهد در بندهای (4)، (5) و (6) این ماده فقط ناظر به کشورهای ملزم به فصل دوم خواهد بود.

8- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هر سازمان بین‌الدولی که به عنوان مرجع جست‌وجوی بین‌المللی و یا مرجع بررسی مقدماتی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در مجمع پذیرفته می‌شود.

9- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هرگاه تعداد کشورهای متعاهد از چهل کشور بیشتر شود، مجمع یک کار گروه (کمیته‌) اجرائی را تشکیل خواهد داد. هرگونه اشاره به کارگروه (کمیته‌) اجرائی در این معاهده و آئین‌نامه به منزله اشاره به کار گروه (کمیته )مزبور درصورتی است که آن کارگروه (کمیته‌) تشکیل شده باشد.

10- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ تا زمانی که کارگروه (کمیته‌) اجرائی تشکیل شود، مجمع درحدود برنامه و بودجه سه ساله‌، برنامه‌های سالانه و بودجه‌های تهیه شده به وسیله مدیرکل را تصویب خواهد نمود.

11-

‎‎‎‎‎‎الف - مجمع هر دو سال تقویمی یک بار، بنا به دعوت مدیرکل اجلاس عادی خواهد داشت و این اجلاس درصورت نبود اوضاع و احوال استثنایی در همان زمان و همان مکان انعقاد مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی برگزار خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - مجمع بنا به دعوت مدیرکل و یا تقاضای کار گروه (کمیته‌)اجرائی یا یک چهارم از کشورهای متعاهد اجلاس فوق‌العاده را برگزار خواهد نمود.

12- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ مجمع قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد کرد.

 

ماده 54 - کار گروه (کمیته‌) اجرائی

1- درصورتی که مجمع کار گروه (کمیته) اجرائی را تشکیل دهد، کارگروه (کمیته‌) مشمول مقررات زیر خواهد بود:

2-

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - کارگروه (کمیته‌)اجرائی‌، با رعایت بند (8) ماده (57) متشکل از کشورهایی خواهد بود که مجمع آنها را از میان اعضاء خود انتخاب می‌کند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - هر دولت عضو کار گروه (کمیته‌) اجرائی یک نماینده در این کارگروه(کمیته‌) خواهد داشت که می‌تواند از کمک نمایندگان علی‌البدل‌، مشاورین و کارشناسان استفاده نماید.

3- تعداد کشورهای عضو کارگروه (کمیته‌)اجرائی یک چهارم کشورهای عضو مجمع خواهد بود، برای تعیین رقم اعضایی که باید انتخاب شوند رقم مانده پس از تقسیم تعداد اعضای مجمع به عدد چهار نادیده گرفته می‌شود.

4-در انتخاب اعضای کارگروه (کمیته)اجرائی‌، مجمع توجه لازم را به توزیع عادلانه جغرافیایی مبذول خواهد نمود.

5-

الف - دوره عضویت هر عضو کارگروه (کمیته‌)اجرائی از تاریخ اختتام اجلاس مجمع که در آن انتخاب شده است‌، تا تاریخ اختتام اجلاس عادی بعدی مجمع خواهد بود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - اعضای کارگروه (کمیته‌)اجرائی قابل انتخاب مجدد می‌باشند به شرط آنکه تعداد آنها از دو سوم اعضای کار گروه (کمیته‌)اجرائی تجاوز ننماید. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ج - مجمع جزئیات قواعد حاکم بر انتخاب و امکان انتخاب مجدد اعضای کارگروه (کمیته‌)اجرائی را تعیین خواهد نمود.

6-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - کارگروه (کمیته‌)اجرائی‌:

(1) ‎پیش‌نویس دستور کار مجمع را تهیه خواهد نمود.

(2) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎پیشنهادهایی را درخصوص پیش‌نویس برنامه و بودجه دوساله اتحادیه که به وسیله مدیرکل تهیه می‌شود ارائه خواهد نمود.

(3) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حذف شده است‌.

(4) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎گزارشهای ادواری مدیرکل و گزارشهای سالانه حسابرسی مربوط به حسابها را همراه با نقطه نظرات مقتضی به مجمع تسلیم خواهد نمود.

(5) ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کلیه تدابیر لازم برای اطمینان یافتن از اجراء برنامه اتحادیه به‌وسیله مدیرکل را طبق تصمیمات متخذه مجمع و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بین دو اجلاس عادی مجمع اتخاذ خواهد نمود.

(6) کلیه وظایف دیگری را که به‌موجب این معاهده به آن محول است انجام خواهد داد. 

‎‎‎‎‎‎‎‎ب - درخصوص امور مربوط به سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان کار گروه (کمیته‌)اجرائی تصمیمات خود را پس از مشاوره با کارگروه (کمیته‌)هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود. 

7-

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - کارگروه (کمیته‌)اجرائی‌، بنا به دعوت دبیرکل‌، هر سال یک بار اجلاس عادی خواهد داشت‌. این اجلاس ترجیحاً در همان زمان و همان مکان انعقاد اجلاس کار گروه (کمیته‌)هماهنگی سازمان برگزار خواهد گردید.

ب - بنا به دعوت مدیرکل که این دعوت می‌تواند به ابتکار شخصی او بوده‌، یا براساس تقاضای رئیس یا یک چهارم اعضاء کارگروه (کمیته)باشد، اجلاس فوق‌العاده کارگروه (کمیته‌)اجرائی تشکیل خواهد شد.

8- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - هر کشور عضو کارگروه (کمیته‌)اجرائی دارای یک رأی خواهد بود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - نصف اعضای کارگروه (کمیته‌)اجرائی حدنصاب را تشکیل خواهند داد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ج - تصمیمات براساس رأی اکثریت ساده مأخوذه اتخاذ خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎د - رأی ممتنع رأی محسوب نمی‌شود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

هـ - یک نماینده فقط نمایندگی یک کشور را عهده‌دار بوده و به نام یک کشور رأی خواهد داد.

9-کشورهای متعاهدی که عضو کارگروه (کمیته‌) اجرائی نباشند و همچنین سازمانهای بین‌الدولی که به‌عنوان مرجع جست‌وجوی بین‌المللی و بررسی مقدماتی بین‌المللی تعیین شده‌اند می‌توانند در اجلاس‌های کارگروه (کمیته‌) به‌عنوان ناظر شرکت نمایند.

10- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کار گروه (کمیته‌)اجرائی قواعد آئین کار خود را تصویب خواهد نمود.

 

ماده 55 - دفتر بین‌المللی

1-دفتر بین‌المللی عهده‌دار انجام وظایف اداری اتحادیه خواهد بود.

2-دفتر بین‌المللی عهده‌دار امور مربوط به دبیرخانه نهادهای مختلف اتحادیه خواهد بود.

3-مدیرکل عالیترین مقام اجرائی اتحادیه و نماینده آن خواهد بود.

4-دفتر بین‌المللی یک روزنامه رسمی و سایر نشریات مقرر در آئین‌نامه یا مورد نیاز مجمع را انتشار خواهد داد.

5-آئین‌نامه خدماتی که ادارات ملی به منظور کمک به دفتر بین‌المللی و مراجع جست‌وجوی بین‌المللی و بررسی مقدماتی بین‌المللی دراجراء وظایف محوله به موجب این معاهده انجام خواهند داد رامشخص خواهد نمود.

6-مدیرکل و هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی در کلیه جلسات مجمع‌، کارگروه (کمیته‌)اجرائی و هر کارگروه (کمیته‌)یا گروه کاری دیگر کهبه‌موجب این معاهده یا آئین‌نامه تشکیل می‌شود، بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.مدیرکل یا هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی به اعتبار سمت اداری خود دبیر نهادهای مزبور خواهند بود.

7- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - دفتر بین‌المللی طبق ارائه طریق‌های مجمع و با همکاری کار گروه(کمیته‌)اجرائی تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی‌های (کنفرانسهای‌)تجدیدنظر در معاهده را فراهم خواهد ساخت‌.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - دفتر بین‌المللی می‌تواند با سازمانهای بین‌الدولی و سازمانهای غیردولتی بین‌المللی درارتباط با تهیه مقدمات فراهمایی‌های (کنفرانسهای‌)تجدیدنظر مشورت نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - مدیرکل و اشخاص تعیین شده از جانب وی در مباحثات فراهمایی‌های (کنفرانسهای‌)تجدیدنظر بدون حق رأی شرکت خواهند نمود.

8- دفتر بین‌المللی هرگونه وظایف محوله دیگر را انجام خواهد داد.

 

ماده 56 - کار گروه (کمیته‌)همکاری فنی

1- مجمع کار گروه (کمیته‌) همکاری فنی که در این ماده کارگروه (کمیته‌) نامیده می‌شود را ایجاد خواهد نمود.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - مجمع با توجه مقتضی به نمایندگی عادلانه کشورهای درحال توسعه‌، ترکیب اعضای کارگروه (کمیته‌)را مشخص نموده و آنها را منصوب خواهد کرد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - مراجع جست‌وجوی بین‌المللی و بررسی مقدماتی بین‌المللی به اعتبار سمت خود عضو کار گروه (کمیته‌)خواهند بود. درصورتی که چنین مرجعی اداره ملی یک کشور متعاهد باشد، نماینده دیگری غیر از آن از طرف کشور مذکور در کارگروه (کمیته‌)شرکت نخواهد داشت‌. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ج - تعداد کل اعضای کارگروه (کمیته‌)درصورت کفایت تعداد کشورهای متعاهد بیش از دو برابر تعداد اعضائی خواهد بود که به اعتبار سمت خود در کارگروه (کمیته‌)عضویت دارند.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎د - مدیرکل بنا به ابتکار شخصی خود یا برحسب تقاضای کارگروه (کمیته) از نمایندگان سازمانهای ذی‌نفع دعوت خواهد نمود تا در مباحثات مورد علاقه خود در کارگروه (کمیته‌)شرکت نمایند.

3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ هدف کارگروه (کمیته‌)ارائه مشورت و توصیه‌ها به منظور کمک در تحقق موارد زیر است‌: :

(1) بهبود دائمی در ارائه خدمات پیش‌بینی شده در این معاهده‌.

(2) تأمین حداکثر درجه یکنواختی و یکسانی در اسناد و روشهای کاری مراجع متعدد جست‌وجوی بین‌المللی و مراجع بررسی مقدماتی بین‌المللی و حداکثر درجه یکنواختی و یکسانی در رعایت کیفیت بالا در گزارشهای این مراجع‌، و

(3) حل مشکلات فنی خاص مربوط به ایجاد یک مرجع واحد جست‌وجوی بین‌المللی‌، بنا به ابتکار مجمع یا کار گروه (کمیته‌)اجرائی‌.

4- هر کشور متعاهد و هر سازمان بین‌المللی ذی‌نفع می‌تواند درخصوص مسائلی که درصلاحیت کار گروه (کمیته‌)است با آن مکاتبه کند.

5-کار گروه (کمیته‌)می‌تواند توصیه‌ها و نظر مشورتی خود را خطاب به مدیرکل یا ازطریق او به مجمع‌، کارگروه (کمیته)اجرائی کلیه یا برخی از مراجع جست‌وجو و بررسی مقدماتی بین‌المللی و تمام یا بعضی از ادارات دریافت‌کننده ارائه نماید.

6-

الف - درهرمورد، مدیرکل متن کلیه توصیه‌ها و نظر مشورتی کار گروه(کمیته‌)))را به کارگروه (کمیته‌)اجرائی تسلیم خواهد نمود. او همچنین می‌تواند درباره این متون اظهارنظر نماید. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - کارگروه (کمیته‌)اجرائی می‌تواند نظرات خود را درباره هر نظر مشورتی‌، توصیه یا فعالیت دیگر کارگروه (کمیته‌)ابراز نماید. همچنین می‌تواند از کارگروه(کمیته‌)بخواهد که درباره موضوعاتی که در صلاحیت آن قرار دارد مطالعه نموده و گزارش دهد. کارگروه(کمیته‌)اجرائی می‌تواند نظر، توصیه‌ها و گزارش کار گروه(کمیته‌)را همراه با اظهارنظرهای مقتضی‌، به مجمع تسلیم نماید.

7- تا تشکیل کارگروه (کمیته‌)اجرائی‌، اشارات مذکور در بند (6) این ماده به کارگروه (کمیته‌)اجرائی به منزله اشارات به مجمع خواهد بود.

8- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ جزئیات آئین کار کارگروه (کمیته‌)تابع تصمیمات مجمع خواهد بود.

 

ماده 57 - تأمین مالی

1-

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - اتحادیه دارای یک بودجه خواهد بود.

ب - بودجه اتحادیه شامل درآمد وهزینه‌های مربوط به اتحادیه سهم آن در هزینه‌های مشترک اتحادیه‌های تحت اداره سازمان خواهد بود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - هزینه‌هایی که انحصاراً نتوان آن را به اتحادیه و همچنین یک یا چند اتحادیه تحت اداره سازمان نسبت داد به عنوان هزینه‌های مشترک اتحادیه‌ها درنظر گرفته خواهد شد. سهم اتحادیه دراین هزینه‌های مشترک متناسب با استفاده اتحادیه از آن هزینه‌ها خواهد بود.

2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بودجه اتحادیه با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی داشتن با بودجه‌های سایر اتحادیه‌های تحت اداره سازمان تعیین خواهد شد.

3-با رعایت مقررات بند (5) این ماده‌، بودجه اتحادیه از منابع زیر تأمین خواهد شد:

(1) وجوه دریافتی درقبال خدمات انجام شده به وسیله دفتر بین‌المللی درارتباط با اتحادیه‌.

(2) فروش انتشارات دفتر بین‌المللی مربوط به اتحادیه یا حق‌الامتیازهای مربوط به آنها.

(3) هدایا، اموال مورد وصیت و کمک‌های مالی‌.

(4) اجاره‌بها، منافع و سایر درآمدهای متفرقه‌.

4- مبالغ وجوه و دریافتی‌های دفتر بین‌المللی و قیمت انتشارات آن باید به نحوی تعیین شود که در شرایط عادی کافی برای تأمین کل هزینه‌های دفتر بین‌المللی درارتباط با اداره این معاهده باشد.

5-

الف - درصورتی که یک سال مالی دارای کسری باشد، کشورهای متعاهد، با رعایت مفاد جزءهای (ب‌)و (ج‌) این کسری را تأمین خواهند نمود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - مجمع سهم هر کشور متعاهد را با عطف توجه مقتضی به تعداد اظهارنامه‌های بین‌المللی نشأت گرفته از آن کشور در سالهای مربوطه تعیین خواهد نمود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - درصورت حصول طرق دیگری برای تأمین موقتی کل کسری و یا قسمتی از آن‌، مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که این کسری به سال بعد منتقل شود و کشورهای متعاهد سهمیه‌ای را در این‌خصوص پرداخت ننمایند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

د - اگر وضعیت مالی اتحادیه اجازه دهد، مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که هرگونه پرداخت سهمیه به‌موجب جزء (الف‌) به کشورهای متعاهدی که پرداخت مزبور را انجام داده‌اند مسترد گردد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

هـ - کشور متعاهدی که ظرف مدت دو سال از تاریخ مقرر توسط مجمع سهمیه خود را به‌موجب جزء (ب‌)نپردازد ممکن است از حق رأی دادن در هر یک از نهادهای اتحادیه ممنوع شود، مع‌ذلک هر یک از نهادهای اتحادیه می‌توانند درصورتی که قانع شوند که تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنایی و غیرقابل اجتناب بوده است اجازه دهند که آن کشور به اعمال حق رأی خود در آن نهاد ادامه دهد.

6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ درصورتی که بودجه قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود میزان آن برابر مقررات مالی در سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

7-‎‎‎‎‎

الف - اتحادیه دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که با پرداخت در یک نوبت توسط هر کشور متعاهد تشکیل خواهد شد. درصورت عدم تکافو، مجمع ترتیبات لازم را برای افزایش آن اتخاذ خواهد نمود، اگر به قسمتی از وجوه این صندوق نیاز نباشد وجوه مربوط مسترد خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - مجمع درمورد پرداخت مبلغ اولیه هر کشور متعاهد به صندوق مزبور یا مبلغ اضافی که آن کشور باید در پرداخت آن مشارکت نماید بر پایه اصول مشابه مقرر در جزء (ب‌)بند (5) این ماده تصمیم خواهد گرفت‌. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ج - مجمع شرایط پرداخت را براساس پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر کارگروه (کمیته‌)هماهنگی‌سازان تعیین خواهد نمود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎د - هرگونه استرداد با درنظر گرفتن تاریخ‌های پرداخت‌، متناسب با مبالغ پرداختی توسط هر کشور متعاهد خواهد بود.

8-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

الف - در موافقتنامه منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است مقرر خواهد شد هر زمان که وجوه صندوق سرمایه در گردش کافی نباشد دولت مقر، مساعده‌های مالی را اعطاء نماید مبلغ این مساعده‌ها و شرایطی که براساس آنها مساعده‌های مربوط پرداخت می‌شود در هر مورد تابع موافقتنامه‌های جداگانه بین آن کشور و سازمان خواهد بود تا آنجا که به تعهد پرداخت مساعده‌ها مربوط می‌شود، کشور مقر دارای یک‌کرسی به اعتبار این سمت در مجمع و کارگروه (کمیته‌)اجرائی خواهد بود. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب - کشور مذکور در بند (الف‌)و سازمان هر کدام حق دارند انصراف خود را از تعهد به پرداخت مساعده کتباً اعلام نمایند این انصراف با گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعلام مزبور مؤثر خواهد بود.

9- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حسابرسی حسابها به وسیله یک یا چند کشور متعاهد و یا توسط حسابرسان خارج‌، به نحو مقرر در مقررات مالی صورت خواهد گرفت‌. این حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنان تعیین خواهد نمود.

 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲