موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

صفحه ی سوم فصل چهارم نقشه جامع علمی کشور | موسسه پلکان

اقدامات ملي:

1.حمايت از توليد و کاربردی کردن علوم انسانی با جهتگيري اسلامي؛ (1)

2.ایجاد سازوکار روزآمدسازي محتوای  آموزشی در رشته هاي علوم انساني و هنر مبتنی بر مبانی اسلامی و نظارت بر ارتقای کیفی آن؛  (1)

3.اصلاح آموزشهاي علوم انساني به منظور توجه بیشتر به مطالعات بنيادي و تأکيد بر آموختن اصول، مباني و قواعد اساسي علوم مربوطه مبتنی بر مبانی اسلامی؛ (1)

4. توسعة پژوهشهاي بنيادي معرفتي در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي و ارائة توليدات علمي آنها به جهان؛ (1)

5.حمایت از تأسيس انجمن‌ها، پژوهشگاه‌ها و قطبهاي علمي مشترک بين حوزه و دانشگاه به منظور شکلگيري و تکوين ديدگاه ها و نظريات اسلامي در حوزة علوم انساني؛ (2)

6.طراحی و توسعه برنامههای پژوهشی، فرصت مطالعاتی و آموزشی مشترک میان حوزه و دانشگاه و ایجاد مراكز پژوهشي و آموزشي مشترك؛ (2)

7.طراحی سازوکارهای لازم برای تربیت و جذب معلمان، مربیان و مدرسان دروس معارف اسلامی و علوم انسانی در مدارس و دانشگاهها با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های حوزه های علمیه؛(2)

8.تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و تقویت کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و مناظره جهت تولید علوم انسانی و تحقق مرجعیت علمی؛ (3)

9.ایجاد سازوکارهای تشویق نظریه‌پردازان در حوزه‌های علوم انسانی و معارف اسلامی و انتشار دستاوردهای آنان؛ (3) 

10.ارتقای جایگاه کرسیهای نظریه پردازی برای فعالیت در سطح بین المللی با تاکید بر جهان اسلام؛ (3)

11.ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت مواجهه انتقادی و تطبیقی با متون ترجمه‌ای در علوم انسانی؛ (3)

12.ايجاد گرایش‌های ميانرشتهاي بين شاخه هاي علوم اسلامي، علوم انساني و سایر علوم؛ (4)

13.حمایت از مطالعات و ایجاد فلسفه‌هاي رشتههاي مختلف علوم بر پاية فلسفه و حکمت اسلامي؛ (4)
14.اصلاح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي برای جذب استعدادهای برتر در علوم انساني و معارف اسلامي؛ (5)

15.حمایت از تاسیس و فعالیت مراکز نخبهپرور در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي؛ (5)

16.ايجاد نظام حمايت معنوی، اعتباری و مالي از پژوهش‌های علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي و حمايت از تأليفات، رساله‌ها، پژوهشها و سمينارهاي علمي تخصصي در اين زمينه؛ (5)

17.حمايت از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي تحصيلي در رشته‌هاي علوم انساني و هنر در جهت رفع نيازهاي كشور؛ (6)

18.حمایت از توسعه پارکهای علم و فناوری ویژه علوم انسانی و هنر بر اساس نیازها و استعدادهای منطقهای و استانی؛ (6)

19.تقويت سازمانهاي مردمنهاد (سمن) و اجتماعات علمي حرفهاي در حوزه پژوهشهاي علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي؛ (6)

20.بازنگري در توسعة کمی و کيفی رشته هاي علوم انساني و ميزان پذيرش دانشجو بر اساس نيازهاي جامعه و وجود فرصتهای شغلی؛ (6)

21.توسعة رشته‌های علوم ‌انسانی و هنر منوط به وجود منابع علمي متناسب با نگرش ‌اسلامي و مدرسان دارای صلاحیت و مسلط بر مباني اسلامي؛(6)

22.ساماندهي مؤسسات آموزش زبانهاي خارجي و متنوع سازی آموزش آنها از طریق شفاف سازی نیازهای کشور برای تعاملات بین المللی علم و فناوری؛ (7)

23.بومی سازی و تدوین برنامه‌های درسی و محتوای آموزشی در زمینه آموزش زبانهای خارجی با توجه به فرهنگ اسلامی؛ (7)

24.تقويت استفادۀ زبان فارسي در حوزه هاي تخصصي علوم با تأکيد بر معادلسازي مفهومی براي اصطلاحات تخصصي و ترویج آنها در مجامع علمی و تلاش برای تبدیل زبان فارسی به زبان علم؛ (7)

25.حمايت از توليدات هنري با رویکرد معرفی ارزشهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس؛ (8)

26.حمایت از تولیدات هنری به منظور تقويت جلوههاي عملي و ملموس هنر متعهد در شئون مختلف زندگي و احیای هنرهای سنتی فراموش شده؛ (8)

27.تدوين نظام ثبت حقوقي آثار هنري؛(8)

28.تقويت و راهاندازي حوزه هاي میان رشتهاي بين هنر و ديگر رشتههاي علوم بر اساس آموزه‌های اسلامي به ویژه فلسفه و فقه هنر؛  (9)

29.تدوين، گسترش و تعميق دروس مربوط به مباني نظري هنر متعهد و توسعه رشته‌های هنرهای محلی و منطقه‌ای در چارچوب فرهنگ اسلامی؛ (9)

30.هدایت آموزش و پژوهشهای هنری برای نیل به هنر متعهد و نقد و ارزیابی جلوه‌های هنری حاکم بر زندگی امروز؛ (9)

31.زمینه‌سازی و تقویت مطالعات برای معرفي هنرمندانة معارف اسلامي به منظور افزایش اثرگذاري معارف ديني در جامعه؛ (9)

32.حمایت از تاسیس و گسترش فعالیت مراکز آموزشی و پژوهشی هنر اسلامی با مشارکت حوزههاي علميه؛ (9)


راهبرد كلان 11

نقش آفريني مؤثرتر چرخة علم، فناوري و نوآوري در حوزة  علوم پزشكي و سلامت

راهبردهاي ملي:

1.توسعه و بومی‌سازی علوم و فناوريهاي سلامت در کشور ؛

2.توسعة آموزش و پژوهش در زمينة ترويج شيوه هاي زندگي سالم و اسلامي و نيز عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت و بهداشت؛

اقدامات ملي:

1.توسعة آموزشها و پژوهشهاي حوزه تغذيه و پيشگيري، به منظور بهره مندي از مواد غذايي سالم و حفظ سلامت جامعه؛ (1)

2.توليد دانش با تأكيد بر بيماريها و معضلات بومي؛ (1)

3.تقويت ارتباط زمينه هاي علوم سلامت، باليني، طب سنتی اسلامی-ایرانی با علوم پایه، علوم اسلامي، علوم ‌انساني و علوم اجتماعي؛ (1)

4.ساماندهی بازار محصولات و تجهیزات سلامت در کشور به منظور حمایت از تولید علم و فناوریهای بومی ؛(1)

5.توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه سلامت به منظور ایجاد نظام سلامت الکترونیک با رعایت اخلاق اسلامی، امنیت اجتماعی و حریم خصوصی؛ (1) 

6.تقويت نظام آموزشي با رویکرد تربيت سرماية انسانيِ متخلق به اخلاق حرفهاي مبتني بر تعاليم اسلامي؛ (2)


راهبرد كلان 12

نقش آفريني مؤثرتر چرخة علم، فناوري و نوآوري در حوزة فني و مهندسي 

راهبردهاي ملي:

1.توجه ويژه به توسعة نيازمحور علوم و فناوری‌های مهندسی براي توليد و جذب فناوري با توان رقابتي و ثروت آفريني با حفظ محيط زيست و الگوي صحیح مصرف و رعایت اخلاق حرفه‌ای؛

2.تقويت ساختارهاي حمايت از توسعۀ تقاضامحور فعالیتهای فنی و مهندسی؛

اقدامهاي ملي:

1.تقویت شرکتهای فنی و مهندسی به منظور کسب توان طراحی مفهومی و پایه؛(1)

2.حمایت از شرکتهای طراحی مهندسی برای مشارکت در طرح‌های بین المللی؛(1)

3.ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تحصیل و تشویق صادرات و خدمات فنی و مهندسی؛(1) 

4.واگذاري طرحهای کلان ملي پژوهش و فناوري به متخصصان داخلي به منظور ارتقاي خودباوري و توانمندي ملي و در راستاي تأمين نيازهاي آتي کشور و جهان؛(1)

5.تدوین معیارهای اخلاق حرفه‌ای مهندسی و ترویج و نظارت بر رعایت آنها؛ (1) 

6.تشويق دانش آموختگان فنی و مهندسی به سمت ايجاد شرکتهاي دانش بنيان خصوصي و تعاوني در پارکها و مراکز رشد علم و فناوري از طريق ارائۀ تسهيلات خاص به آنها؛(2)

7.توسعه و ساماندهی نظامهاي مهندسي به منظور افزایش کارآمدی و پاسخگویی آنها؛(2)

8.حمایت از شرکتهای طراحی و مهندسی به منظور کاربردی کردن دانش فنی تولید شده در پژوهشگاهها و دانشگاهها؛(2)


راهبرد كلان 13

توسعه، تعميق و تقويت آموزش و پژوهش در حوزة علوم پايه

راهبردهاي ملي:

1.تشویق و هدایت مؤسسات علمی و آموزشی در توسعه علوم پایه به منظور گسترش مرزهاي علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه؛ 

2.افزایش بهره‌وری نهادها و زيرساخت ها در حوزۀ علوم پايه؛

اقدامهاي ملي:

1.تعریف طرحهاي کلان ملي و حمایت از آنها در حوزه‌های اولویت‌دار و افزایش سرمایه گذاری بخشهای صنعت و بازار از آنها؛ (1)

2.الزام و تشویق طرحهای مطالعاتی و تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای به هزینه‌کرد بخشی از اعتبارات خود در پژوهشهای علوم پایه مرتبط ؛(1)

3.تشویق نظریه‌پردازی در علوم پایه برای کشف مسيرهاي جديد و ميانبر علمي؛ (1)

4.بازنگری و ارتقای روشهای و محتوای آموزش علوم پایه در کلیه سطوح تحصیلی؛ (1)

5.تقویت تعامل میان علوم پایه با سایر علوم؛ (1)

6.شبکه سازی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در حوزۀ علوم پایه به منظور افزایش هماهنگی و همکاری و تقویت تحقيقات بين رشته اي از طریق اشتراک امکانات و تجهیزات، تقسیم کارهای پژوهشی و جذب نخبگان علمی؛(2)

          
 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲