موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تفاوت مخترع با مالک چیست ؟ | موسسه پلکان

اختراع

مخترع

بهره برداری از اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
تفاوت مخترع با مالک چیست ؟

 

تفاوت مخترع با مالک چیست؟

 

شخصی که اختراع را انجام داده باشد، مخترع نامیده می­شود در حالیکه شخص (یا شرکتی) که تقاضانامه اختراع را تسلیم می­کند متقاضی یا مالک نامیده می­شود. با اینکه در برخی موارد ممکن است مخترع همان متقاضی باشد، اغلب این دو اشخاص متفاوت هستند؛ متقاضی اغلب شرکت یا موسسه تحقیقاتی است که مخترع را استخدام کرده است. موارد زیر تجزیه و تحلیل بیشتر موضوع را تحت تاثیر قرار می­دهند:

اختراعات مستخدم: در بسیاری از کشورها، اختراعاتی که در طی دوره استخدام انجام می­شوند بطور خودکار به کارفرما منتقل می­شوند. در برخی کشورها، این فقط در مواردی است که مراتب در قرارداد استخدام قید شده باشد. در برخی موارد، (مثلا اگر قرارداداستخدام وجود نداشته باشد) مخترع می­تواند حق بهره برداری از اختراع را برای خود حفظ کند ولی کارفرما از حق انحصاری بهره برداری از اختراع برای مقاصد داخلی خود برخوردار است (حقوق فروشگاهی). شما باید در خصوص قوانین خاص کشور اطلاعات لازم را کسب کنید تا مطمئن شوید قراردادهای استخدام، مسائل مالکیت اختراعات انجام شده توسط کارکنان را نیز در برگیرند، تا از اختلافات آتی اجتناب شود.

پیمانکاران مستقل: در بسیاری از کشورها، پیمانکار مستقل که برای تهیه محصول یا فرآیند جدید توسط شرکتی استخدام شده است مالک تمام حقوق متعلق به اختراع است مگر اینکه خلاف آن به صراحت ذکر شده باشد. این یعنی، به جز مواردی که پیمانکار موافقت نامه کتبی با شرکت داشته باشد بموجب آن اختراع مورد نظر به آن شرکت انتقال می­یابد، در غیر اینصورت شرکت مذکور هیچگونه حق مالکیت آنچه که تهیه شده است را نخواهد داشت حتی اگر هزینه آن را پرداخت کرده باشد.

مخترعین مشترک: هرگاه بیش از یک شخص بطور چشمگیر در ایجاد وتحقق یک ابداع نقش داشته باشند، باید با آنها بعنوان مخترعین مشترک رفتار شود و عین مراتب مذکور در تقاضانامه ثبت اختراع قید شود. اگر مخترعین مشترک همان متقاضیان باشند، اختراع بطور مشترک بنام همه آنها به ثبت خواهد رسید.

مالکین مشترک: شرکت­ها و نهادهای مختلف در خصوص بهره­برداری و اجرای حقوق اختراع ثبت شده که متعلق به بیش از یک شخص هستند قوانین متفاوت دارند. در برخی موارد، هیچ یک از مالکین بدون اجاره سایر مالکین به تنهائی نمی تواند اجاره بهره برداری از اختراع ثبت شده را به شخص ثالث تفویض نماید یا علیه اشخاص ثالث بدلیل نقض حق اقامه دعوی نماید.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲