موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

معرفي دانشگاه هاي برتر علوم پزشکي در حوزه تحقيقات | موسسه پلکان

 

معرفي دانشگاه هاي برتر علوم پزشکي در حوزه تحقيقات

 

رتبه بندي سال 91 دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور که حاصل ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ است، اعلام و رتبه هاي 51 دانشگاه در حيطه هاي شش گانه مشخص شد.بر اساس اين رتبه بندي در ميان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﯿﭗﯾﮏ دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، شهيدبهشتي، اصفهان، ﺷﯿﺮاز، ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، جندي ﺷﺎﭘﻮر اهوازو کرمان رتبه هاي يکم تا هشتم را به خود اختصاص دادند. همچنين در رتبه بندي ميان دانشگاه هاي علوم پزشکي تيپ دو 24 دانشگاه رتبه بندي شده اند که مي توان از دانشگاه هاي علوم پزشکي بقية ا...(عج)، مازندران، کرمانشاه، يزد، همدان، انستيتو پاستور ايران، بابل و اروميه به عنوان 8 دانشگاه اول اين رتبه بندي نام برد.

 

منبع: روزنامه خراسان

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :