موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بخش سوم-ویژگی های اختراع | موسسه پلکان

 
فرهنگ حقوق مالکیت فکری - اختراع    
 

اختراع فرآیند                                                                                                                                           (~ Patent (process

این اصطلاح در ماده 4 (رابع) کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است . به موجب این ماده ، انتناع از صدور ورقه اختراع و تعلیق گواهی صادره به علت اینکه فروش محصول اختراع ثبت شده یا فرآوردۀ یک فرمول به ثبت رسیده، مشمول محدودیت های قانونی بوده و منع گردیده است، مجاز نمی باشد.در حقوق داخلی با توجه به ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اختراع می تواند مربوط به ابداع یک محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیلۀ جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی باشد اختراع روش و وسیله ناظر به قسم دوم اختراع به شرح فوق است.

 

ترتیب شماره گذاری اختراع                                                                                                                             patent marking 

در قوانین بعضی از کشور ها مقرر شده است که شماره ورقه اختراع یا شماره اظهار نامه مربوط به اختراع بر روی محصولات و کالای موضوع اختراع یا اظهار نامه درج شود.
مقررات مشابهی در بعضی از کشور ها برای مقولات دیگر حقوق مالکیت صنعتی از قبیل طرح های صنعتی ، نشانه های مبداء و
نشان های جغرافیایی در نظر گرفته شده است.
در قرار دادهای بهره برداری اختراع معمولا طفین قرارداد در رابطه با درج شماره ورقه اختراع یا اظهار نامه بر روی کالاهای تولیدی موضوع اختراع یا اظهار نامه آن ها اتخاذ تصمیم می نمایند.

 

صاحب حق اختراع                                                                                                                                                   Patentee 

کسی که اختراعی را به ثبت رسانده و مالک و صاحب امتیاز آن است.


اداره اختراع                                                                                                                                                       Patent office

در تعدادی از کشورها مراحل مربوط به ثبت اختراع و همچنین صدور ورقه اختراع در اداره خاصی که اداره اختراع نامیده می شودصورت می گیرد.

در حقوق داخلی ایران با توجه به قانون ثبت علائم و اختراعات آئین نامه مربوط به آن ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی ایران که زیر مجموعه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است انجام می گیرد.

 

انتشار اختراع                                                                                                                          Publication of the invention

 این اصطلاح در بند (ب) ماده 4 کنوانسیون پاریس مورد استعمال قرار گرفته است .
بر اساس بند فوق ، درخواست های بعدی اشخاص ثالث که قبل از انقضاء مواعد مذکور (12 ماه برای اختراع و شش ماه برای علائم تجاری ) در یکی از کشور های عضو اتحادیه به عمل آید به وسیلۀ اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصا به موجب تسلیم درخواست دیگر ، یا انتشار اختراع یا بهره برداری از آن یا فروش نسخه هایی از طرح یا نمونه صنعتی یا استعمال علامت که در هر حال این اعمال موجد هیچگونه حق یا یا مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود.
در حقوق داخلی ایران ، با توجه به ماده 42 قانون ثبت علائم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجع به آن با تادیه حقی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.

 

معاهده اختراع منطقه ای                                                                                                                  Regional patent treaty

با توجه به ماده 45 معاهده همکاری ثبت اختراع ، هر معاهده ای که اعطای ورقه های اختراع منطقه ای را مقرر سازد ( معاهده اختراع منطقه ای ) و به کلیه اشخاصی که بر طبق ماده 9 واجد شرایط برای تسلیم اظهار نامه بین المللی هستند این حق را بدهد که اظهار نامه هایی را برای این نوع اختراعات تسلیم نماید ، می تواند مقرر نماید که اگر در اظهار نامه های بین المللی ، کشوری تعیین و انتخاب شود که هم عضو معاهده اختراع منطقه ای و هم این معاهده باشد اظهار نامه های مزبور به عنوان اظهار نامه های اختراع منطقه ای نیز تلقی شود.
بر اساس بند (2) ماده فوق ، قانون ملی چنین کشور تعیین شده و یا انتخاب شده ای می تواند مقرر نماید که هر تعیین یا انتخاب در رابطه با این کشور در اظهار نامه بین المللی دارای اثر اظهار تمایل برای تحصیل یک ورقه اختراع منطقه ای بر طبق معاهده ثبت اختراع منطقه ای باشد.


حق مربوط به اختراع                                                                                                                                 Right to a patent 

حق مربوط به اختراع متعلق به مخترع است.


حوزه حمایت از اختراع                                                                                                            Scope of (patent) protection

بر اساس ماده 46 معاهده همکاری ثبت اختراع ، اگر به علت ترجمه ناصحیح اظهار نامه بین المللی ، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائی بر اساس ترجمه ، بیش از محدود ذکر شده در اظهار نامه بین المللی به زبان اصلی باشد ، مراجع صلاحیت دار کشور متعاهد مربوطه می تواند بر همین اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازد و اختراع را تا آنجا که محدوده آن بیش از حدود حدود مذکور در اظهار نامه بین المللی به زبان اصلی است ، کان لم یکن نماید.


عنوان اختراع                                                                                                                                             Title of invention

با توجه به بند (1) ماده 4 معاهده همکاری ثبت اختراع ، تقاضا باید حاوی مواردی از جمله عنوان اختراع باشد.


بهره برداری از اختراع                                                                                                                     Working of an invention 

بهره برداری از اختراع ثبت شده با توجه به این که اختراع مربوط به کالا یا فرآیند باشد متفاوت است.
در فرضی که اختراع مربوط به یک کالا باشدبهره برداری عبارت است از ساخت کالا و... در فرضی که اختراع مربوط به یک فرآیند باشد، بهره برداری همان استفاده از فرایند می باشد.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :