موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ادعا در ثبت اختراع | موسسه پلکان

 

تعاریف ادعا در ثبت اختراع

 


ادعا ، مطالبه                                                                                                                                                         claim

این اصطلاح در بند (ج) ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی استعمال شده است.
به موجب این بند از ماده فوق حق تقدم را نمی توان به علت اینکه بعضی از عناصر اختراع در کشور مبداء ذکر و
اختراع نگردیده ردّ کرد به شرط انکه مجموع اوراق تقاضا عناصر مذکور را به طور واضح اشکار سازد.
همچنین این اصطلاح در بند(2) ماده 3 معاهده همکاری
ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب این بند، یک اظهار نامه ی بین المللی برابر این معاهده و ایین نامه شامل یک تقاضا ،یک توصیف، یک یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه و یک خلاصه خواهد بود.
در قانون داخلی در رابطه با ادعا مطالبی به صراحت نماینده است. شاید قانون گذار ذکر موضوع اختراع را در اظهار نامه کافی دانسته و عنوان «ادعا»را داخل «موضوع اختراع»تلقی کرده است . 
به نظر می رسد بین موضوع اختراع و ادعا در اختراع باید قائل به تفکیک شد زیرا در موضوع اختراع صرفا به این امر که اختراع در رابطه با کدام صنعت است پرداخته می شود ولی در ادعا
مخترع باید با توجه به نقشه و توصیف محدوده حمایت از اختراع را تعیین و مشخص کند.به عبارت دیگر در واقع توصیف و نقشه ها برای تفسیر ادعا به کار می رود و از این روست که ماده 26 ایین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات  تاکید کرده است که توصیف مشروح اختراع به هر زبانی باید خوانا و به طوری باشد که اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه ان موضوع و تازگی ان را درک کنند .
با توجه به خلاء فوق ، در طرح ثبت اختراعات تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به صراحت از ادعا و شرایط ان بحث شده است.
بر اساس بند (د) ماده 4 طرح ادعا باید موضوعی را که حمایت ان درخواست می شود تعیین کند . توصیف و نقشه ها را می توان برای تفسیر ادعا مورد استفاه قرارداد .ادعا باید واضح ، ختصر و کاملا با توصیف همراه باشد.


ادعای وابسته                                                                                                                                 (~claim(dependent

این اصطلاح در بند 4 ماده 6 ایین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است .
بر اساس این بند هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد ادعای وابسته نامیده می شود . متقاضی باید به ادعای دیگر از طریق ارجاع اشاره نماید هر ادعای وابسته ان گونه تلقی خواهد شد که حاوی محدودیت های موجود در ادعایی است که به ان ارجاع می دهد. کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یکدیگر دسته بندی می شوند.


ادعای اختراع                                                                                                                            to) claim an invention)

با توجه به بند (ج) ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، حق تقدم را نمی توان به علت این که بعضی از عناصر اختراع در کشور مبداء ذکر و ادعا نگردیده ردّ کرد به شرط اینکه مجموع اوراق تقاضا عناص مذکور را به طور واضح اشکار سازد.
اظهار نامه بین المللی که در چهار چوب معاهده همکاری ثبت اختراع تسلیم می شود باید شامل یک تقاضا یک توصیف یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه و یک خلاصه باشد.


ادعای تقدم کردن                                                                                                                              to) claim priority)

این عبارت در ماده 8 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
به موجب بند (1) این ماده اظهار نامه بین المللی همانطور که در ایین نامه مقرر گردیده می تواند حاوی اعلامیه ای باشدحاکی از ادعای تقدیم یک یا تعداد بیشتری اظهار نامه قبلی که برای یا هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تسلیم شدند.


ادعاهای وابسته                                                                                                                                Dependent claim

این اصطلاح در بند (4) ماده 6 ایین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است .
بر اساس شق الف بند فوق ،هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد (ادعا به صورت وابسته) باید در صورت امکان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها از طریق ارجاع شاره نماید و سپس خصوصیات اضافی مورد ادعا را بیان کند.
هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد( ادهای وابسته مرکب)به این ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد.ادعاهای وابسته مرکب را نمی توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای وابسته مرکب دیگر به کار برد.
بر اساس شق(ب) این بند، هر ادعای وابسته  آنگونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعای خاصی خواهد بود که در ارتباط با ان مورد بررسی قرار می گیرد.
با توجه به شق (ج) این بند کلیه ادعاها ی وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند و کلیه ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی ارجاع می نمایند  در حد امکان به بهترین نحو عملی ممکن با یکدیگر دسته بندی خواهند شد.


ادعای حق تقدم                                                                                                                                       Priority claim

با توجه به شق (الف) بند 2 ماده 8 معاهده همکاری ثبت اختراع ، با رعایت مفاد (شق ب) این بند ، شرایط مربوط و اثر ناشی از هر ادعای حق تقدم اعلام شده بر طبق بند (1) این ماده به نحو مقرر در ماده 4 کنوانسیون پاریس تجدید نظر شده در استکهلم خواهد بود.

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :