موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حق اختراع و واگذاری آن | موسسه پلکان

اختراعات
حق اختراع و واگذاری آن

 

واگذاری حق اختراع


یک اختراع  به تنهایی ضامن موفقیت تجاری نیست. اختراع ثبت شده ابزاری است که ظرفیت یک شرکت را برای سود بردن از اختراعات خود ارتقاء می دهد. برای اینکه یک اختراع ثبت شده سودهای معمولی نصیب یک شرکت نماید باید مورد بهره برداری قرار گیرد و تنها در  صورتی در آمد مالی به وجود خواهد آورد که محصولی که بر اساس اختراع تولید شده است در بازار موفق باشد و شهرت و قدرت چانه زنی شرکت را از این حیث تقویت کند.. برای عرضه محصول یا وسیله اختراعی در بازار به طور کلی مخترع یا شرکت مجموعه ای از گزینه های زیر را در اختیار دارد و می تواند با توجه به بازاریابی و سایر مولفه های ذیربط یکی از آنها را انتخاب و بر اساس آن گزینه اقدامات لازم معمول دارد:
1-    بهره برداری تجاری مستقیم از اختراعی که ثبت کرده است.
2-    فروش
حق اختراع ثبت شده به شخص ثالث
3-    تفویض اجازه بهره برداری به دیگری
4-    سرمایه گذاری مشترک یا  سایر توافقات راهبردی با سایر اشخاصی که دارایی های تکمیلی دارند.

البته باید توجه داشت که موفقیت تجاری یک محصول اختراعی جدید در بازار فقط به ویژگی های فنی آن مربوط نیست. صرف نظر از اینکه یک اختراع چه اندازه از دیدگاه فنی مهم و چشمگیر است، اگر در بازار تقاضای موثری برای آن وجود نداشته باشد یا اگر محصول به طور مناسب در بازار عرضه نشود، نمی تواند مشتری جذب کند. بنابراین موفقیت تجاری به طیف گسترده ای از سایر عوامل از قبیل طرح محصول، تهیه راهبرد بازاریابی، قیمت محصول در مقایسه با قیمت محصولات رقیب یا جایگزین بستگی دارد. 
به عبارت دیگر، برای عرضه ی یک محصول نوآورانه به بازار به طور کلی تهیه یک برنامه تجاری مفید خواهد بود. برنامه های تجاری ابزار موثری برای بررسی امکان پذیر بودن یک ایده تجاری هستند. به منظور برقراری تماس با یک سرمایه گذار برای کسب منابع مالی و عرضه محصول جدید به بازار ضرورت دارد که بنامه تجاری وجود داشته باشد.

با توجه به مراتب فوق و نظر به گزینه هایی که صاحب ورق اختراع می تواند برای عرضه محصولات اختراعی خود داشته باشد؛  در این قسمت به توضیح موارد زیر می پردازیم.

1- انتقال مالکیت حق اختراع

در این نوع انتقال، مخترع کلیه حقوقی راکه به موجب ورقه اختراع دارا می باشد به دیگری واگذار می کند.  مالکیت اختراع ثبت شده به طور دائمی به دیگری واگذار خواهد شد.

2- انتقال حق بهره برداری

صاحب ورقه اختراع می تواند در صورت تمایل حق بهره برداری از اختراع خود را به دیگری واگذار کند. در این فرض برخلاف انتقال مالکیت ورقه اختراع، مالکیت اختراع ثبت شده به طور دائمی به دیگری واگذار نمی گردد بلکه به جای انتقال مالکیت، اجازه استفاده با بهره برداری از اختراع ثبت شده کلا یا جزئا به دیگری داده می شود.
صاحب ورقه اختراع با انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری قادر خواهد بود منابع درآمدی مضاعفی را کسب کند. این امر به ویژه در فرضی که صاحب ورقه اختراع اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در موقعیتی نباشد که محصول را بسازد یا به تعداد کافی آن را تولید کند تا نیاز های بازار را مرتفع نماید یا منطقه جغرافیایی خاصی را تحت پوشش قرار دهد به مراتب مفید تر و اقتصادی خواهد بود.

 

3- انتقال از طریق رهن

تفاوت این طریقه انتقال با انتقال مالکیت اختراع این است که در انتقال مالکیت اختراع، انتقال دهنده حق مالکیت خود را به صورت تمام و کمال به دیگری واگذار می نماید، به طوری که رابطه مالک پیشین با حق اختراع به صورت تکامل قطع می شود و منتقل الیه قائم مقام او میگردد لکن در مواردی دارنده حق اختراع به جهات مختلف (از جمله کسب منابع ملی لازم برای بهره برداری از اختراع ثبت شده) مجبور می شود حق مالکیت خود را بر اختراع به عنوان وثیقه دینی که برای تامین اعتبارات لازم برعهده می گیرد گروه گذارد. 

4- انتقال قهری اختراع

مالکیت اختراع و همچنیین بهره برداری از اختراع ثبت شده بعد از فوت صاحب حق اختراع به طور قهری به وراث منتقل می گردد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳