موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و ضرورت آن | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اختراع

ورقه اختراع
علائم تجاری
اختراعات
ثبت اختراع و ضرورت آن

 

 ثبت اختراع و ضرورت آن


برخلاف حق مولف، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی که ثبت آنها در غالب کشور ها از جمله ایران اختیاری است، ثبت اختراع با توجه به آثار مادی و معنوی که برای مالک آن دارد، امری حیاتی و ضرورت آن غیر قابل انکار است. به طور کلی ثبت اختراع برای مالک آن می تواند دارای فواید زیر باشد: 

 

ضرورت ثبت اختراع-ثبت اختراع-اختراع

 

1-    ثبت اختراع و اخذ ورقه مربوط، به مالک آن حق انحصاری می دهدتا به موجب آن بتواند دیگران را از استفاده تجاری اختراع مانع شود، یا آن را متوقف سازد، که این امر می تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری و کاهش فعالیت جاعلین و تقلید کنندگان داشته باشد و رقابت سالمی را ایجاد نماید. به عنوان مثال،اگر شرکتی مالک یک اختراع ارزشمند باشد یا اجازه بهره برداری از آن را کسب کرده باشد، قادر خواهد بود   که در مقابل ورود رقیبان به بازار های همان اختراع موانعی را به وجود آورد و این کار به شرکت مالک اختراع کمک خواهد کرد تا به عنصر فعال و برجسته در بازار های مربوط تبدیل گردد.

2-    اگر مالک اختراع هزینه ای را بابت تحقیق و توسعه صرف کرده باشد، ثبت اختراع و حقوق انحصاری ناشی از آن، موجب جبران هزینه ها و برگشت بیشتر سرمایه گذاری خواهد شد.

3-    با ثبت اختراع و اخذ ورقه مربوط به آن، مالک اختراع اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند حق استفاده و بهره برداری از آن را در قالب لیسانس به سایرین واگذار نماید و با دریافت حق الامتیاز درآمد بیشتری را کسب کند.

4-    اگر مالک اختراع یک شرکت باشد با ثبت اختراع و اخذ ورقه آن میتواند از طریق لیسانس های دوجانبه از اختراعات و فناوری شرکت های دیگر به طور متقابل استفاده کند و در این صورت شرکت ها اجازه خواهند داشت، که از یک یا چند اختراع مربوط به یکدیگر تحت شرایط مقرره در قرار داد استفاده و بهره برداری نمایند و از این طریق دسترسی به نوآوری ها و فناوری جدید در قالب قرار دادهای واگذاری دو جانبه برای شرکت ها امکان پذیر خواهد بود.

5-    دسترسی به بازار های جدید نیز با اخذ ورقه اختراع و واگذاری اجازه بهره برداری از اختراعات از سوی مالکین به سایرین امکان پذیر میگردد و زمینه حمایت از اختراع حتی در بازار های خارجی مربوط فراهم مینماید .

6-    ثبت اختراع خطر نقض حق مربوط را کاهش می دهد، زیرا با کسب حمایت از اختراع مالک آن قادر خواهد بود از اینکه سایرین بتوانند همان اختراع را ثبت کنند جلوگیری نماید و همچنین احتمال نقص حقوق سایرین را هنگام بهره برداری تجاری از محصولات مربوط کاهش دهد.مضافا اینکه ثبت اخترع باعث می شود که دیگران نتوانند اختراع مشابه را به ثبت برسانند و از سوی دیگر با ثبت اختراع اصل این است که اختراع دارای ویژگی های مقرره در قانون است و به طور چشمگیری با داتش پیشین تفاوت دارد.

7-    با ثبت و اخذ ورقه اختراع مالک آن میتواند با جمع آوری منابع مالی و سرمایه از طریق دریافت وام و سایر منابع، توانایی عرضه محصول اختراعی خود را به بازار پیدا کند، به ویژه اینکه اگر در زمینه بیولوژی اختراعات وجود داشته باشد، می تواند سرمایه گذاران زیادی را جذب کند.

8-    همانطور که در بند های قبلی ب طور ضمنی تاکید شده است، ثبت اختراع و اخذ ورقه مربوز به آن،توانایی مالک اختراع را برای اقدام قانونی علیه تقلیدکنندگان و ناقصین حقوق انحصاری ناشی از ورقه اختراع افزایش می دهد.

9-    ثبت و اخذ ورقه اختراع، جایگاه شرکت صاحب اختراع  را از حیث مهارت و توانایی، افزایش میدهد و شرکای تجاری، سرمایه گذاران، سهامداران و مشتریان ممکن است اختراع های شرکت را به عنوان نشانه ای از سطح بالای مهارت و دانش، تخصص و ظرفیت و فناوری شرکت تلقی نمایند. همچنین برای جمع آوری منابع مالی و یافتن شرکای تجاری و ارتقای ارزش تجاری شرکت می تواند نقش مهمی داشته باشد و در این راستا است که برخی از شرکت ها، اختراعات خود را در آگهی تبلیغاتی درج میکنند تا بدین طریق جایگاه نوآورانه در نظر عموم به وجود آورند.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳