موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و مفهوم مهلت ارفاقی | موسسه پلکان

اختراعات
ثبت اختراع و مفهوم مهلت ارفاقی

 

ثبت اختراع و مفهوم مهلت ارفاقی

 

قوانین برخی کشورها مهلت ارفاقی به مدت 6یا 12 ماه از لحظه افشاء اختراع مخترع یا متقاضی تا زمان تسلیم تقاضانامه را مقرر می کنند که طی آن اختراع مورد نظر قابلیت ثبتی بودن خود را به دلیل این افشاء از دست نخواهد داد. در این کشورها، یک شرکت می­تواند اختراع خود را برای مثال از طریق نمایش آن در یک نمایشگاه تجاری یا چاپ آن در کاتالوگ یا مجله فنی شرکت افشاء کند و تقاضانامه ثبت اختراع را در مهلت ارفاقی تسلیم کند، بدون اینکه قابلیت ثبت آن لطمه ببینید و از دریافت تصدیق ثبت منع شود.

با اینحال، چون این مهلت در تمام کشورها وجود ندارد، استفاده از مهلت ارفاقی در کشور شما مانع ثبت اختراعتان در کشورهائی خواهد شد که در آنها مهلت ارفاقی وجود ندارد.

 

مهلت ارفاقی در ثبت اختراعات چه مفهومی دارد ؟

تقاضانامه بین المللی شماره 02EP/PCT/05212 طیف وسیع 2- آمینوبنزواکسازول سولفو بازدارنده HIV.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲