موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آیا برای تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع به وکیل نیاز دارید ؟ | موسسه پلکان

توصیف کامل اختراع

ثبت اختراعات

اختراع
اختراعات
آیا برای تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع به وکیل نیاز دارید ؟

 

آیا برای تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع به وکیل نیاز دارید ؟

 

تنظیم تقاضانامه اختراع و پیگیری آن تا مرحله ثبت کاری پیچیده و دشوار است. تقاضای کسب حمایت از اختراع یعنی:

• انجام جستجو در بانک اطلاعاتی اختراعات ثبت شده در جهان (سوابق افشاء قبلی بمنظور شناسائی هر سابقه افشاء قبلی) که باعث خواهد شد اختراع شما قابل ثبت نباشد.
• نوشتن ادعانامه و توصیف کامل
اختراع با استفاده از اصطلاحات فنی وحقوقی.
• مکاتبه با اداره ملی یا منطقه‌ای ثبت اختراعات طی بررسی ماهوی تقاضانامه اختراع.
• انجام اصلاحات لازم در تقاضانامه بنابر درخواست اداره ثبت اختراعات.
تمام جوانب مزبور مستلزم دانش و اطلاع ژرف از قانون ثبت اختراعات و روند کاری اداره ثبت اختراعات است.
بنابراین، با اینکه کمک‌های حقوقی یا فنی بطور کلی الزامی نیست ولی قویا توصیه می‌شوند. توصیه می‌شود به وکیل ثبت اختراع که اطلاعات و دانش حقوقی و تجربه لازم را دارد و همچنین از پیشینه فنی در رشته فنی مورد نظر برخوردار است مراجعه و از خدمات وی استفاده کنید. اکثر قوانین متقاضیان خارجی را ملزم می‌کنند از وکیل ثبت اختراعات که ساکن کشور مربوط باشد استفاده کنند.


 کارگزار،عامل ،نماینده ، وکیل (Agent)                                                                                                                                 
لغت فوق به معنای نماینده مورد استعمال قرارگرفته است. براساس این بند، اگر نماینده برای ثبت اختراع تعیین شده باشد، این موضوع باید به همراه ذکر نام و آدرس در اظهارنامه آمده باشد.
با توجه به قوانین و مقررات داخلی ، اظهار نامه اختراع تجاری می تواند توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود. در صورتی که اظهار نامه ثبت اختراع توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود، در این صورت اسم و اقامتگاه وکیل باید در اظهار نامه ذکر شود.
همچنین در صورتی که اظهار نامه توسط وکیل به اداره مالکیت صنعتی  تسلیم شود،  وکالتنامه وکیل باید همراه با اظهار نامه به اداره مالکیت صنعتی داده شود.
در صورتی که اظهار نامه اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی به ثبت خواهد رسید . در این دفتر در صورتی که اظهار نامه اختراع توسط وکیل تسلیم شده باشد، نام ونشانی وکیل درخواست کننده ورقه اختراع نیز در دفتر مخصوصی ثبت می شود.


جانشین، وکیل دعاوی، مشاور حقوقی (Attorney)                                                                                                              
در اصطلاح به معنای کسی است که برای اقدام کردن به جای شخص دیگری انتخاب یا مجوز گرفته باشد . این لغت در ماده 49 معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است .
به موجب این ماده ،هروکیل دعاوی ، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که به آن اداره اظهار نامه بین المللی تسلیم شده است دارای حق اقدام قانونی باشد، واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین المللی و مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی در ارتباط با آن اظهار نامه خواهد بود .
اظهار نامه برای
ثبت اختراع می تواند توسط وکیل صاحب حق به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود .در چنین فرضی ،اسم و اقامتگاه وکیل در تهران باید در اظهار نامه تقدیمی مشخص شود .
همچنین با توجه به ماده 23 آیین نامه فوق الذکر ، اگر اظهار نامه توسط وکیل صاحب حق تقدیم شده باشد، وکالتنامه باید به ضمیمه اظهار نامه به اداره مالکیت صنعتی تسلیم گردد .

 

 

آیا برای تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع به وکیل نیاز دارید ؟

اختراع شماره 1165393EP

اختراع متعلق به TORBEN FLANBAUM در خصوص« وسیله ریختن همزمان مایع از یک ظرف و مخلوط کردن هوا با مایع مزبور» که اجازه بهره برداری از آن به شرکت دانمارکی Menu A/S که یک SME است تفویض شده، به پرفروش ترین محصول آن شرکت تبدیل شده است.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲