موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تعاریف مرتبط با اظهار نامه | موسسه پلکان

 

تعاریف مرتبط با اظهار نامه


قبول و پذیرفتن یک اظهار نامه                                                                                                  to)Allow an application)

همانطور که در ماده 3 معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است ، اظهارنامه های حمایت از اختراعات در هر یک از کشور های متعاهد را می توان به صورت اظهارنامه های بین المللی برطبق معاهده همکاری ثبت اختراع تسلیم نمود.
یک اظهارنامه بین المللی به موجب این معاهده و آیین نامه مربوط شامل یک تقاضا ،یک توصیف ، یک یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه و یک خلاصه خواهد بود .
خلاصه صرفا به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان از آن برای  منظور دیگر خصوصا تغییر حدود حمایت مورد درخواست استفاده نمود.
با توجه به بند (4) این ماده ، اظهار نامه بین المللی باید :
1-    به یکی از زبان های مقرره تنظیم شده باشد.
2-    در آن الزامات مربوط به شکل اظهار نامه و ضمائم آن رعایت شده باشد.
3-    الزامات مقرره مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد.
4-    هزینه مقرره مربوطه پرداخت شود.
 بدیهی است اگر اظهار نامه بین المللی که در چهار چوب معاهده همکاری ثبت اختراع و آیین نامه مربوط تسلیم می شود واجد همه شرایط مقرره در معاهده و آیین نامه باشد، از سوی مبادی ذیربط مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.


اصلاح کردن ادعاها در یک اظهار نامه اختراع                                             to)Amend the claims in a patent application)

بر اساس بند (1)ماده 19 معاهده همکاری ثبت اختراع ، متقاضی پس از دریافت گزارش جستجوی بین المللی ، این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه هایی را در خصوص ادعاهای مذکور در اظهار نامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم نماید.هم زمان با این اقدام مشارالیه می تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آیین نامه تسلیم نموده و طی آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی که این اصلاحیه ها ممکن است بر توصیف و نقشه ها داشته باشند را مشخص نماید.

 

اصلاح کردن توصیف در یک اظهار نامه اختراع                                    to)Amend the description in a patent application)

این اصطلاح در معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفه است .
به موجب بند (1)ماده 28 معاهده ،متقاضی از این فرصت بهره مند خواهد بود که ظرف مهلت مقرر ،توصیف ونقشه ها را در اداره  تعیین شده اصلاح نماید .هیچ تعیین شده ای نمی تواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی اعطاء و یا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضایت صریح متقاضی. 


اصلاح اظهارنامه ثبت اختراع                                                                                   Amendment of a patent application

همان طور که در ماده 26 معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است ، هیچ اداره تعیین شده ای نمی تواند اظهار نامه بین المللی را به دلیل عدم رعایت الزامات مقرر در این معاهده آیین نامه ردّ نماید مگر این که ابتدا به متقاضی جهت تصحیح آن فرصتی در حد و مطابق آیین کاری که در قانون ملی برای اظهار نامه ملی در موارد مشابه یا قابل مقایسه ،مقرر است اعطا نماید.

در بند(ب) ماده 5 طرح ثبت اختراع پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، این اختیار برای مخترع پیش بینی شده است که تا زمانی که اظهار نامه ی او مورد موافقت قرار نگرفته است ، اظهار نامه خود را اصلاح کند مشروط بر اینکه اصلاح از توضیح اظهار نامه نخستین تجاوز نکند.
بر اساس ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم واختراعات ، در موارد زیر در صورتی که در ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت قابل قبول نیست یا درخواست کننده در مدت مقرر در تکمیل آن اقدام ننماید شعبه ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات کتبا ردّ  تقاضا را با ذکر علل به درخواست کننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.
همانطور که در ماده 8 آیین نامه فوق  آمده است ، هرگونه اصلاحی که به وسیله درخواست کننده ثبت بعد از انتشار آگهی به عمل آید به وسیله تقدیم اظهار نامه جدید صورت می گیرد.این اظهار نامه به ترتیب مقرر در ماده 5 این آیین نامه مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت.و هرگاه اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره ثبت علائم واقع شود به وسیله آگهی جدید به اطلاع عامه خواهد رسید.
بر اساس ماده 19 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات ، از تاریخ وصول اظهار نامه به دفتر ، متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهار نامه و ضمائم آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهار نامه یا ضمائم مشاهده شود مراتب را کتبا به درخواست کننده اطلاع  داده و ضمنا مهلتی در حدود 2 ماه اگر درخواست کننده ساکن ایران باشد و یا شش ماه اگر ساکن خارجه باشد جهت رفع نواقص مزبورتعیین خواهد کردو در صورت عذر موجه شعبه ی ثبت علائم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یک بار تمدید می نماید.
چنانچه در خواست کننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهار نامه با مقررات قانون منطبق نباشد شعبه ی ثبت علائم و اختراعات اظهار نامه ناقص را با ذکر دلیل ردّ نموده مراتب را کتبا به درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود.
درخواست کننده می تواند نسبت به ردّ اظهار نامه با رعایت مهلت مقرره در قانون به دادگاه اعتراض نماید.


اظهارنامه                                                                                                                                                    Application

این کلمه در اسناد بین المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی به معنای اظهار نامه به کار رفته است . همانطور که در بند (1)ماده 2 معاهده همکاری برای ثبت اختراع آمده است ،اظهار نامه به معنای اظهار نامه ای برای حمایت از یک اختراع است و اشاره به یک اظهار نامه به معنای اشاره به اظهار نامه های گواهی ثبت اختراعات ،گواهینامه مخترعین،گواهینامه های اختراع اشیاء مصرفی ، گواهینامه ها مدل های اشیاء مصرفی ، ورقه اختراع تکمیلی یا گواهینامه تکمیل اختراع ،گواهینامه های تکمیل اختراع مخترعین و گواهینامه های تکمیل اشیاء مصرفی خواهد بود.

در قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین آیین نامه اصلاحی مربوط ،اظهار نامه به کار رفته است و همان طور که در ماده 6 قانون مذکور آمده است ، برای ثبت یک علامت تجارتی یا اختراع باید کسی که تقاضای ثبت را می نماید شخصا یا توسط وکیل ،ثبت آن را از اداره مالکیت صنعتی به موجب اظهار نامه بخواهد.
این اظهار نامه باید بلافاصله بعد از تسلیم به شعبه مزبور ،در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن رسید داده شود.
باتوجه به ماده 7 قانون مذکور ، متصدی شعبه مذکور ، متصدی شعبه مذکور در ماده فوق باید تا 15 روز از تاریخ وصول اظهار نامه و ضمائم آن تکلیف قبول یا رد آن را معین نماید.
در صورتی که تقاضای ثبت ردّ شود علل ردّ باید صریحا ذکر گردد. تقاضا کننده میتواند از تصمیم ردّ تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه اول ابتدایی تهران شکایت کند حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود .
با توجه به ماده 8 قانون مذکور ، در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبه فوق الذکر قبول گردد و یا بعد از ردّ تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود اداره ثبت اسناد تهران مکلف است تا 15 روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی ، علامت را به ثبت رسانیده تصدیق رسمی ثبت را به تقاضا کننده بدهد.
در موارد 1و 22 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات ، قانونگذار شرایطی را برای اظهار نامه پیش بینی کرده است.
ماده 4 طرح ثبت اختراعات پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ، در رابطه با اظهار نامه اختراع و شرایط آن است.


هزینه اظهارنامه                                                                                                                                   Application fee

به اظهار نامه ثبت اختراع ، علائم تجاری یا نشانه های جغرافیایی حق الثبت تعلق میگیرد.

بر اساس ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اظهارنامه ثبت وقتی قبول می شود که مخترع یا نماینده او 5 ریال طلا برای اظهار نامه و لاقل حق الثبتی راکه به موجب ماده 34 برای سال اول مقرر است نقدا تادیه نماید. البته به موجب ردیف یک از بند (و) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در آمده دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373،حق الثبت اظهار نامه اختراع برای اتباع خارجی 3500 ریال و برای اتباع داخلی 300 ریال تعیین شده است . 


اظهارنامه برای کسب ورقه اختراع                                                                       Application for the grant  of a patent

مخترع برای اخذ ورقه اختراع بدوا باید اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید . اداره مالکیت صنعتی در صورتی که اظهار نامه تسلیمی را واجد شرایط مقرر در قانون و آیین نامه تشخیص دهد ضمن قبول آن ،اختراع را در فتر مخصوصی به ثبت خواهد رساند .پس از ثبت اختراع ،ورقه اختراع به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود. ضمنا مدت اعتبار ورقه اختراع ،ورقه اختراع به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود .ضمنا مدت اعتبار ورقه  اختراع از تاریخ تسلیم اظهار نامه محسوب می گردد .

(مواد30،31،32،33آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات).
البته در چهارچوب معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) نیز تسلیم یک اظهارنامه بین المللی برای اخذ ورقه اختراع لازم و ضروری به نظر می رسد.(ماده 3 معاهده همکاری ثبت اختراع)

 

اظهارنامه برای تجدید یک ورقه اختراع                                                              Application for the renewal of a patent

همانطور که در ماده 33 قانئن ثبت علائم و اختراعات آمده است مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع یا 10یا15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود.

بنابراین اگر مخترع قبل از انقضای 10 سال از ثبت اختراع،برای 5 سال یا 10 سال دیگر بخواهد مدت اعتبار ورقه اختراع خود را تمدید کند باید اظهار نامه ای برای تمدید ورقه اختراع به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند تا پس ا طی تشریفات مقرر برای ثبت اختراع موفق به تمدید ورقه اختراع خود گردد . بدیهی است تجدید ورقه اختراع در این فرض با تأدیه همان حقوق و مخارجی به عمل می آید که برای ثبت اختراع مقرر است.


اظهار نامه دارای حق تقدم                                                                                                         (~Application (priority

با توجه به شق(1)بند (الف)ماده 4 کنوانسیون پاریس ، هرشخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشور های اتحادیه اظهار نامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا... و یا علامت تجاری را شخصا یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد، در مورد تسلیم اظهار نامه در سایر کشور های اتحادیه ، در مهلت مقرره (برای اختراع 12 ماه و برای علامت تجاری 6 ماه ) از حق تقدم برخوردار خواهد شد.


انتشار اظهار نامه                                                                                                           (Application (publication of
با توجه به معاهده قانون اختراع و همچنین معاهده همکاری ثبت اختراع ، اظهارنامه مربوط به اختراع  بلافاصله پس از خاتمه مدت 18 ماه از تاریخ ثبت اختراع،اظهارنامه یا از تاریخ حق تقدم منتشر می شود.


اصلاح کردن اظهار نامه                                                                                                        to) correct an application)

این اصطلاح در معاهدات بین المللی مربوط به حقوق مالکیت معنوی از جمله در شق (الف) بند (2) ماده 11 معاهده همکاری ثبت اختراع استعمال شده است . به موجب این بند ، اگر اداره دریافت کننده در زمان دریافت اظهار بین المللی تشخیص دهد که همه الزامات مندرج در بند(1) این ماده رعایت نشده است ، در ان صورت متقاضی را وفق مقررات ایین نامه دعوت می نماید تا اصلاحات لازم را به عمل اورد.
در حقوق داخلی ، با توجه به بند (1) ماده 5 آیین اصلای اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات ، اگر نقائصی در اظهار نامه علامت مشاهده شود مراتب به درخواست کننده کتبا اخطار می شود تا در موعد مناسب (نسبت به ساکنین در ایران تا دو ماه و نسبت به ساکنین در خارجه تا شش ماه ) اقدام به رفع انها بنماید . چنانچه مدت مزبور کافی نباشد درخواست کننده می تواند فقط برای یک مرتبه استمهال نماید.

 

تاریخ ثبت اظهار نامه                                                                                                    (Date(filling ~of an application

این اصطلاح به نحوی در شق(3) بند (الف) ماده 4 کوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است .
بر اسا این شق ، مفهوم ثبت اظهار نامه که طبق مقررات داخلی تقدیم می گردد ثبت کلیه اظهار نامه هایی است که برای تعیین تاریخ آن در کشور مربوطه کفایت داشته بدون انکه نتایج بعدی ان اظهار نامه مورد نظر باشد.
در حقوق داخلی با توجه به ماده 1 ایین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ، اظهار نامه ثبت علامت صنعتی یا تجارتی باید دارای تاریخ باشد .
با توجه به ماده 22 ایین نامه فوق الشاره ، اظهار نامه ای که برای ثبت اختراع داده می شود باید دارای تاریخ باشد.
تاریخ اظهار نامه در اختراع دارای آثار فراوانی است . ازجمله این آثار این است که با توجه به ماده 33 ایین نامه اصلاحی فوق مدت اعتبار ورقه ی اختراع از تاریخ تسلیم اظهار نامه محسوب میگردد.
همچنین بر اساس ماده 28 آیین نامه ، شعبه ثبت علائم و اختراعات پس از دریافت اظهار نامه ، صحت تشریفات مقدماتی ان را مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهار نامه در دفتر درخواست های وارده نسخه ی دوم آن را که دارا ی همان مشخصات نسخه ی اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ ، ساعت و روز ماه و سال وصول آن با تمام حروف ، به درخواست کنده مسترد خواهد کرد.

 

رد اظهار نامه بین المللی                                                                                Declining the international application 

اگر اظهار نامه بین المللی که برای ثبت علامت تجاری یا اختراعات در چارچوب نظام مادرید یا معاهده همکاری ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شده است ، فاقد شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط باشد، دفتر بین المللی WIPO یا اداره مالکیت صنعتی تحت شرایطی آن را رد خواهد کرد.

 

تقسیم اظهار نامه اختراع                                                                                             Division of a patent application

در صورتی که درخواست ثبت اختراع مرکب باشد ، این حق برای متقاضی وجود دارد که تحت شرایطی آن اظهار نامه را به چند اظهار نامه تقسیم  کند، در این فرض اولا :تاریخ هر اظهار نامه تقسیمی همان تاریخ اظهار نامه اولی است.ثانیا : اظهار نامه های تقسیمی دارای همان حق تقدم مقرر برای اظهار نامه اولیه خواهند بود.

 

بررسی اظهار نامه اختراع                                                                                     Examination of a patent application

اظهار نامه ثبت بین المللی اختراع توسط ادارات تعیین شده در معاهده ، مورد بررسی مقدماتی بین المللی قرار خواهد گرفت.
در تعدادی از کشور ها ، اظهار نامه اختراع مورد بررسی شکلی و ماهوی قرار می گیرد که بعضا تا حدود بیش از 6 سال طول می کشد و در نظام اختراع ایران صرفا سیستم بررسی شکلی و اعلامی خواهد بود و ثبت اختراع به منزله جدید بودن آن نیست و مدعی می تواند در محکمه طرح دعوی کند و خلاف آنرا اثبات کند . به عبارت دیگر در این فرض ، نظام ثبت اختراع اعلامی است نه بر بررسی ماهوی.

 

ثبت کردن اظهار نامه                                                                                                                   to)File an application)

این اصطلاح در شق (1) بند(الف) ماده 4 کنوانسیون پاریس به کار رفته است . به موجب این شق ، کسی که با رعایت مقررات قانونی ، ورقه اختراع ، مدل اشیاء مفید طرح یا نقش صنعتی ، علامت تجارتی یا ساخت را در یکی از کشور های اتحادیه ، شخصا یا به وسیله قائم مقام قانونی خودتسلیم نماید، در مهلت های پیش بینی شده ، جهت ثبت در سایر کشورها حق تقدم خواهد داشت .

 

اظهار نامه اختراع                                                                                                                             Patent application 

این اصطلاح در ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است . به موجب بند(1) این ماده ، هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشور های اتحادیه ، اظهارنامه مربوط به  تقاضای ورقه اختراع را ...تسلیم نموده باشد در مورد تسلیم اظهار نامه در سایر کشور های اتحادیه در مهلت های مقرره در کنوانسیون از حق تقدم برخوردار خواهد بود.

 

انتقال دادن اظهار نامه                                                                                                        to) Transfer an application)

مخترع یا صاحب علامت تجاری می تواند کلیه حقوق خود در رابطه با اظهار نامه اختراع یا ثبت علامت تجاری که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کرده است را طی قرار دادی به دیگری منتقل کند.

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :