موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع در ایران | موسسه پلکان

بررسی اختراع

اختراعات
ثبت اختراع در ایران

 

ثبت اختراع در ایران

 

نحوه ثبت اختراع و همچنین مدارک و مستنداتی برای ثبت اختراع در بعد ملی نیاز است تقریبا در همه کشور ها یکسان است. به عبارت دیگر، اظهارنامه های ثبت اختراع در کشور ها، دارای ساختاری مشابه هستند. از این رو در این قسمت از بحث ضمن اشاره و تاکید به حقوق داخلی نحوه تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع و مدارک و مستندات مربوطه را مورد بررسی قرار می دهیم:

اظهارنامه اختراع
مخترع یا متقاضی ثبت اختراع باید برای ثبت اختراع، اظهارنامه ثبت اختراع را به اداره ملی یا منطقه ای ثبت اختراع تسلیم نماید.
در مواد 22 و 23 قانون ثبت علائم و اختراع 1310، قانونگذار موارد که باید در اظهارنامه ثبت اختراع درج می شود و همچنین ضمائم و مستندات مورد نیاز را مورد حکم قرارداده است.
با توجه به ماده 22 قانون مذکور، اظهارنامه باید به فارسی تنظیم، دارای تاریخ و امضاء بوده و در آن نکاتی رعایت شود که در آینده آن ها را شرح خواهیم داد.
اظهارنامه اختراع عمدتا متشکل از موارد زیر است:

• درخواست
•  توصیف
•  ادعا
•  نقشه های اختراع
•  خلاصه اختراع

 

بررسی اختراع
حمایت از اختراع بر خلاف علائم تجاری و کپی رایت مستلزم این است که مخترع یا متقاضی درخواست ثبت آن را به اداره ملی یا منطقه ای تسلیم دارد؛ و در صورتی که بخواهد آن را در سطح بین المللی ثبت کند باید در قالب نظام پاریس یا معاهده همکاری ثبت اختراع اقدام نماید. البته به شرط اینکه کشور متبوع وی عضو کنوانسیون پاریس یا معاهده همکاری ثبت اختراع باشد.
نظام بررسی اختراع است که در کشور های مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر، بعد از تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی، کارشناسان اداره باید بر اساس نظامی که برای بررسی اختراع قبول کرده اند، اختراع ادعایی را از حیث شکلی و ماهوی مورد بررسی قر اردهند.
همچنین در صورتی که متقاضی بخواهد در قالب نظام پاریس یا معاهده همکاری ثبت اختراع، اختراع خود را در مورد حمایت بین المللی قرار دهد باید نظام های بررسی متفاوتی را با توجه به کشورهایی که برای حمایت در نظر میگیرد، تجربه نماید.
 با توجه به مراتب فوق الاشعار به بررسی نظام های مختلف بررسی اختراع، در سطحملی و بین المللی میپردازیم :
کشورها با توجه به میزان توسعه و رشد و تجهیزات و منابع انسانی و ملاحظات ملی نظام های مختلف بررسی شکلی یا ماهوی را برای ثبا اختراع در نظر گرفته و انتخاب کرده اند و در همه این روشها در واقع کارشناسان اداره مالکیت صنعتی عموما به صورت مکتوب با متقاضی یا مخترع در رابطه با مسائل مربوط به اختراع ارتباط دارند.
به طور کلی نظام های مختلفی در رابطه با بررسی اختراع در کشورها وجود دارند که در این قسمت به شرح آن ها می پردازیم:

•         سیستم بررسی اعلامی یا سیستم ثبت
•         سیستم ببررسی شکلی همراه با جستجو
•         بررسی ماهوی

گزارش این جستجو در صورتی که بطور مستقل و همراه با بررسی ماهوی نباشددر بررسی ماهوی  که به منظور مقایسه اختراع ادعایی با فن و صنعت قبلی انجام میگیرد، میتواند مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. البته همان طور که گفتیم این جستجو تقریبا یک جستجوی محدود است و در نظام بررسی ماهوی میتواند همراه با آن نیز صورت گیرد.

وحدت اختراع
به استناد اصل " وحدت اختراع " اظهارنامه تقدیمی به اداره ثبت اختراعات باید فقط مرتبط به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط به یکدیگر به نحوی که یک مفهوم کلی از اختراع واحد را تشکیل دهنده باشد.
با توجه به اصل فوق، قوانین بسیاری از کشورها به مخترع یا متقاضی اجازه میدهند که گروهی از اختراعات را که ارتباط آنها به نحوی است که یک مفهوم کلی از اختراع واحد را تشکیل دهد بتوانند ضمن یک اظهارنامه جداگانه و مستقل به اداره ثبت اختراعات تسلیم نماید.

مدت حمایت از اختراع
در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی هیچ مقرراتی در رابطه با مدت حمایت از اختراع به چشم نمیخورد. براساس ماده 33 موافقت نامه تریپس، مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه پایان نخواهد یافت.
در قانون ژاپن، ایالات متحده آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، مدت حمایت از اختراع بیست سال است.
قوانین و مقررات مالکیت صنعتی کشورها در رابطه با ابتدای این مهلت اختلاف دارند. در بعضی از کشورها ابتدا مهلت از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و در بعضی از کشورهای دیگر ابتدا مهلت حمایت از تاریخ درخواست و تقاضا است نه تسلیم اظهارنامه. همچنین برخی از کشورها، ابتدای مهلت بیست ساله را، تاریخ صدور ورقه اختراع تعیین کرده اند.


انتشار در اختراع
در بسیاری از کشورها معمولا اظهارنامه اختراع 18 ماه پس از تاریخ تقاضا منتشر میشود و در دسترس عموم قرار میگیرد. همراه اظهارنامه، با توجه به قوانین داخلی کشورها، توصیف، نقشه ها، خلاصه اختراع و گزارش جستجو منتشر می گردد.
اداره ثبت اختراعات بعضی از کشورها  این اختیار را دارند که انتشار آن قسمت از اظهارنامه که زننده، خلاف نزاکت و یا دارای جنبه محرمانه باشد خودداری نمایند.
اگر اشخاص نسبت به قابلیت ثبت اظهارنامه ملاحظاتی داشته باشند میتوانند مراتب را کتبی همراه با دلایل و مستندات به اداره ثبت اختراع منعکس کنند اگرچه دراین مرحله حق اعتراض نداشته باشند.


تاریخ انقضا در اختراع
معمولا در قوانین کشورها، چنانچه اظهارنامه تسلیمی به اداره ثبت اختراعات، از حیث محتوا و ضمائم دارای حداقل شرایط مقرره در قوانین و آیین نامه مربوط باشد، تاریخ تقاضا همان تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت اختراعات است و چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد آن شرایط باشد از متقاضی دعوت خواهد شد تا در ظرف مهلت مقرره در قانون یا آیین نامه نسبت به اصلاحاظهارنامه اقدام نمایدو در این صورت تاریخ دریافت اصلاحات همان تاریخ تقاضا خواهد بود و چنانچه متقاضی در مهلت مقرره نسبت به اصلاحات اقدام ننماید اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.


هزینه ثبت اختراع
هزینه های ثبت اختراع ونظام حاکم بر آن در کشورهای مختلف با توجه به قوانین و مقررات داخلی آنها متفتوتن است و معمولا این هزینه ها به عواملی از قبیل ماهیت اختراع ادعایی، پیچیدگی آن، نظام بررسی، متن تقاضانامه، حق الوکاله و نقص های اعلام شده توسط ادارات ثبت اختراعات به هنگام بررسی آن، بستگی دارد.


اعطای ورقه اختراع
مراحلی که ادارات ثبت اختراع برای ثبت اختراع طی می کنند با توجه به نظام که به ویژه برای بررسی اختراعات انتخاب کرده اند، متفاوت است ولی به هرحال تقریبا همه کشورها از الگوهای مشابه در این زمینه پیروی میکنند.

 
نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳