موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع در ایران (2) | موسسه پلکان

نظام بررسی ثبت اختراع درایران

وحدت اختراع

مدت حمایت از اختراع
هزینه ثبت اختراع

 

ثبت اختراع در ایران (2)

بررسی ماهوی

هدف بررسی ماهوی در مجموع این است که آیا در اظهارنامه تقدیمی به اداره ثبت اختراع الزامات مربوط به قابل ثبت بودن اختراع رعایت شده است یا خیر. همان طور که قبلا گفتیم در همه ادارات ثبت اختراع در رابطه با الزامات قابل ثبت بودن اختراع تحقق و بررسی صورت نمی گیرد و برخی ادارات صرفا با درخواست متقاضی یا مخترع مبادرت به ثبت اختراع نمایند. این نظام کاملترین روش برای ثبت اختراع است؛ زیرا در این نظام پس از احراز ویژگی ها و شرایط ماهوی اختراع از قبیل تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی مبادرت به صدور ورقه اختراع می گردد.

نظام بررسی ثبت اختراع درایران

براساس مواد 28 و 29 آیین نامه قانون 1310، شعبه ثبت علائم و اختراعات، پس از دریافت اظهارنامه، صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواست های وارده نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ، ساعت و روز، ماه وسال وصول آن با تمام حروف به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

وحدت اختراع

به استناد اصل " وحدت اختراع " اظهارنامه تقدیمی به اداره ثبت اختراعات باید فقط مرتبط به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط به یکدیگر به نحوی که یک مفهوم کلی از اختراع واحد را تشکیل دهنده باشد.

با توجه به اصل فوق، قوانین بسیاری از کشورها به مخترع یا متقاضی اجازه میدهند که گروهی از اختراعات را که ارتباط آنها به نحوی است که یک مفهوم کلی از اختراع واحد را تشکیل دهد بتوانند ضمن یک اظهارنامه جداگانه و مستقل به اداره ثبت اختراعات تسلیم نماید.

مدت حمایت از اختراع

در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی هیچ مقرراتی در رابطه با مدت حمایت از اختراع به چشم نمیخورد. براساس ماده 33 موافقت نامه تریپس، مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه پایان نخواهد یافت.

در قانون ژاپن، ایالات متحده آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، مدت حمایت از اختراع بیست سال است.

قوانین و مقررات مالکیت صنعتی کشورها در رابطه با ابتدای این مهلت اختلاف دارند. در بعضی از کشورها ابتدا مهلت از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و در بعضی از کشورهای دیگر ابتدا مهلت حمایت از تاریخ درخواست و تقاضا است نه تسلیم اظهارنامه. همچنین برخی از کشورها، ابتدای مهلت بیست ساله را، تاریخ صدور ورقه اختراع تعیین کرده اند.

انتشار

در بسیاری از کشورها معمولا اظهارنامه اختراع 18 ماه پس از تاریخ تقاضا منتشر میشود و در دسترس عموم قرار میگیرد. همراه اظهارنامه، با توجه به قوانین داخلی کشورها، توصیف، نقشه ها، خلاصه اختراع و گزارش جستجو منتشر می گردد.

اداره ثبت اختراعات بعضی از کشورها  این اختیار را دارند که انتشار آن قسمت از اظهارنامه که زننده، خلاف نزاکت و یا دارای جنبه محرمانه باشد خودداری نمایند.

اگر اشخاص نسبت به قابلیت ثبت اظهارنامه ملاحظاتی داشته باشند میتوانند مراتب را کتبی همراه با دلایل و مستندات به اداره ثبت اختراع منعکس کنند اگرچه دراین مرحله حق اعتراض نداشته باشند.

تاریخ انقضا

معمولا در قوانین کشورها، چنانچه اظهارنامه تسلیمی به اداره ثبت اختراعات، از حیث محتوا و ضمائم دارای حداقل شرایط مقرره در قوانین و آیین نامه مربوط باشد، تاریخ تقاضا همان تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت اختراعات است و چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد آن شرایط باشد از متقاضی دعوت خواهد شد تا در ظرف مهلت مقرره در قانون یا آیین نامه نسبت به اصلاحاظهارنامه اقدام نمایدو در این صورت تاریخ دریافت اصلاحات همان تاریخ تقاضا خواهد بود و چنانچه متقاضی در مهلت مقرره نسبت به اصلاحات اقدام ننماید اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

هزینه ثبت اختراع

هزینه های ثبت اختراع ونظام حاکم بر آن در کشورهای مختلف با توجه به قوانین و مقررات داخلی آنها متفتوتن است و معمولا این هزینه ها به عواملی از قبیل ماهیت اختراع ادعایی، پیچیدگی آن، نظام بررسی، متن تقاضانامه، حق الوکاله و نقص های اعلام شده توسط ادارات ثبت اختراعات به هنگام بررسی آن، بستگی دارد.

اعطای ورقه اختراع

مراحلی که ادارات ثبت اختراع برای ثبت اختراع طی می کنند با توجه به نظام که به ویژه برای بررسی اختراعات انتخاب کرده اند، متفاوت است ولی به هرحال تقریبا همه کشورها از الگوهای مشابه در این زمینه پیروی میکنند. 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳