موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انقضای اعتبار گواهینامه اختراع | موسسه پلکان

 

انقضای اعتبار گواهینامه اختراع 


این اصطلاح در بند (2) ماده 5(ثانی ) کنوانسیون پاریس مورد استعمال قرار گرفته است . به موجب این قانون کشورهای عضو اتحادیه( کنوانسیون پاریس ) اختیار دارند به منظور تجدید اعتبار ورقه های اختراع یا علامت قوانینی را وضع نمایند .
اگر مدت اعتبار ورقه ی
اختراع یا علامت تجاری منقضی گردد مخترع یا صاحب علامت حسب مورد نسبت به تجدید ثبت آن اقدام ننماید ، در این صورت از ورقه ی اختراع یا ثبت علامت تجاری سلب اعتبار شده و دیگر قابل ثبت نخواهد بود .
بر طبق
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، اعتبار هر ورقه ی اختراع پس از 20 سال از تاریخ تصحیح اظهار نامه اختراع منقضی می شود به منظور حفظ اعتبار گواهینامه پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه و قبل از شروع هشت سال  مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می شود توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد تاخیر در پرداخت حداکثر تا شش ماه و در صورت پرداخت جریمه مجاز است در غیر این صورت اظهار نامه ی مربوط مستند شده تلقی و یا گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می شود .
به موجب همین قانون مدت اعتبار ورقه ی ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت آن میباشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره هالی متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر در آیین نامه ، قابل تمدید است یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود برای پرداخت هزینه ی تمدید، با پرداخت جریمه در نظر گرفته شده است .

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳