موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراعات قابل ثبت | موسسه پلکان

ثبت اختراع

حق اختراع

2- اختراع باید دارای گام ابتکاری باشد.
1- اختراع باید جدید باشد.
اختراعات
اختراعات قابل ثبت

 

اختراعات قابل ثبت 


برای ثبت اختراع در قوانین و مقررات  برخی از کشور ها، شرایطی پیش بینی شده است؛ که با توجه به نظام هایی که کشور ها برای ثبت اختراع انتخاب کرده اند این شرایط میتواند دارای اهمیت کمتر یا بیشتر باشد. دسته از این شرایط ماهوی است، و فقدان آنها، شناسایی حق اختراع و حمایت از آن را مواجه با شکال می نماید.
دسته ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی است که عمدتا به نحو تهیه و تنظیم اظهارنامه و ضمائم آن برمیگردد و فقدان آنها اگرچه میتواند تحت شرایطی، موجب عدم ثبت اختراع گردد ولی اهمیت آن به اندازه شرایط ماهوی نیست. به عبارت دیگر، برخی از شرایط مربوط به ثبت اختراع، ناطر به شرایط اساسی ثبت آن از قبیل جدید بودن و دارا بودن کاربرد صنعتی است که از آنها به شرایط ماهوی اختراع تعبیر میگردد و برخی دیگر از شرایط عمدتا ناظر به نحوه تنطیم اظهارنامه، توصیف اختراع و ادعا و غیره است که میتوان از آن به عنوان شرایط شکلی ثبت اختراع نام برد. 
در بعضی از اسناد بین المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، به ویژه در موافقت نامه تریپس، شرایط ماهوی اختراع بیان شده است.
با توجه به بند ( 1) ماده 27 موافقت نامه تریپس، برای ثبت هرگونه اختراعی اعم از محصول یا فرآیند شرایط ماهوی پیش بینی شده است. این شرایط با توجه به ماده مرقوم عبارتند از :


1-    جدید بودن اختراع
2-    دارا بودن گام ابتکاری
3-    داشتن کاربرد صنعتی

 

همانطور که در بند (1)ماده 27 موافقت نامه تریپس آمده است، این موافقت نامه، به تعیین شرایط ماهوی اکتفاء کرده است و چگونگی احراز این امور رابه قوانین و مقررات داخلی کشور ها واگذار کرده است؛ که از این حیث، امکان انعطاف پذیری لازم متناسب با شرایط اقتصادی - اجتماعی کشور ها و سطح توسعه آنها فراهم می گردد که امتیازی مهم محسوب می گردد. البته عدم تعریف اختراع در موافقتنامه تریپس و همچنین عذم تبیین شرایط ماهوی ثبت اختراع و بسنده کردن به ذکر شرایط ماهوی در این موافقتنامه، موجب شده است که کشور ها در بررسی اختراعات به نتایج مختلفی برسندکه این مشکل به ویژه کشور های پیشرفته و به تبعه آن سازمان جهانی مالکیت معنوی را وادار کرده است که در جهت تدوین قوانین ماهوی اختراعات و متحدالشکل کردن آنها از حیث ماهوی اقدامات جدی را شروع نماید که در قسمت مربوط توضیح لازم داده شد.

در قواانین و مقررات مربوط به اختراعات کشور ها اعم از کشور های در حال توسعه و توسعه یافته معمولا این شایط مهوی وجود دارد.

در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، به بعضی از این شرایط از جمله جدید بودن اشاره شده است.

به توضیح مختصری اط شرایط ماهوی اختراع می پردازیم:

1-    اختراع باید جدید باشد.
اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. منظور از فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشاء شده باشد.
در اینکه چه اختراعی جدید تلقی می شود نیاز به بررسی دارد.

2-    اختراع باید دارای گام ابتکاری باشد.

یکی دیگر از شرایط ماهوی اختراع برای ثبت ، این است که حاوی گام ابتکاری باشد. اختراع زمانی حاوی یک گام ابتکاری است که با در نظر گرفتن فن یا صنعت قبلی مربوط به اظهارنامه اختراع و با توجه به تعریف اختراع برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است معلوم و آشکار نباشد.


3-    کاربرد صنعتی اختراع

 اختراعی از نظر صنعتی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد.صنعت به معنای گسترده ی آن منظور است و از جمله شامل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود .
اختراعی قابل ثبت است که حاوی سه شرط ذکر شده باشد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳