موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و کسب درآمد از آن | موسسه پلکان

بهره برداری

اختراع

مالکیت فکری
بی اعتباری اختراع
اختراعات
اختراع و کسب درآمد از آن

 

 

 

اختراع و کسب درآمد از آن


اگر مالکی از اختراعش استفاده نکند، می تواند از قراردادهای مجوز بهره برداری آن استفاده نماید که روش مطلوبی جهت کسب درآمد صاحب اختراع است؛ به همین دلیل، قراردادهای بهره برداری بسته به نیاز های طرفین قرارداد، متفاوت هستند، به ویژه بنا بر عرف مخصوص صنایع، مالکیت های خاص حقوق مالکیت فکری موضوع مجوز؛ ولی به بعضی از مسائل در همه ی قراردادها باید توجه شود که در ذیل ذکر می شود:

 

ثبت اختراه - کسب درآمد از اختراع


الف- قلمرو
محدوده ای که بر اساس قرارداد بهره برداری به مجوز گیرنده واگذار می شود، قلمرو نام دارد. قلمروی مجوز می تواند محدود به سرزمین، نوع بهره برداری (بهره برداری تحقیقاتی در مقابل بهره برداری تولیدی) و یا زمینه استفاده (تشخیصی در برابر درمانی، ماشین در برابر هواپیما و غیره) باشد. 


ب- انحصار
قرارداد مجوز بهره برداری می تواند به صورت انحصاری و یا غیر انحصاری واواگذار شود. انحصاری به قلمروی قرارداد بهره برداری، اشاره دارد. مجوزدهنده می تواند چندین مجوز انحصاری را در قلمرو های مختلف واگذار کند. 


پ- زمان 
زمان و یا مدت قراردادهای مجوز بهره برداری و روش های پایان آن برای هر یک از طرفین، زمانی که قسمتی از تعهدات از سوی اشخاص خاصی انجام نشده باشد، همچنین برای زمان اعسار(ورشکستگی) هر یک از طرفین نیز باید شروط خاصی در نظر گرفته شود.


ت- رویالتی (حق امتیاز) یا سایر عوض ها، عبارت است از مقدار پولی که جوز دهنده دریافت می کند، و چگونگی و شرایط پرداخت آن. این شرایط معمولا نمی تواند به طور کامل در قراردادهای بهره برداری حذف شود، اما قراردادها معمولا در جزئیات بسیار باهم متفاوت هستند؛ از آنجایی که مسئله ی عوض در قراردادها،مهم ترین بخش، حداقل برای یکی از طرفین، محسوب می شود باید مسائل و و اختلافات احتمالی را در نظر داشت تا از ایجاد آنها در آینده جلوگیری نمود. روش های متداول در پردخت به مجوز دهنده شامل رویالتی های وابسته به در آمد، پیش پرداخت ها و پرداخت های مرحله ای (اقساطی) می باشد. 


ث- تضمین 
مجوز گیرنده از طریق تضمین، تلاش می کند که خطرات ناشی از
بی اعتباری اختراع و یا چالش های دیگر را در معامله کاهش دهد. 


ج- تمدید و پیگیری اقامه دعوا
طرفین باید در قراردادهای محوز بهره برداری، بر انتخاب مسؤول پرداخت هزینه های نگهداری، حفظ و اجرای حقوق مالکیت فکری حاکم بر قراردادهای مجوز بهره برداری با یکدیگر توافق کنند. 


چ- حقوق ثابت
برخی از شروط قراردادهای بهره برداری ممکن است به وسیله حقوق رقابت، محدود (غیرقابل اجر) شود و حتی در شرایط بدتر ممکن است کل قرارداد بهره برداری، نامعتبر (غیر قابل اجرا) شود. این خطر، اغلب زمانی رخ می دهد که سهم بازاری طرفین از حد خاصی فراتر رود یا این که قراردادهای بهره برداری، شروطی داشته باشد که اثرات ضد رقابتی خاصی دارند. 


ح- قانون حاکم و راه حل اختلافات 
مقررات فرعی دیگری نیز وجود دارند که غلب نادیده گرفته می شوند، ولی بعد ها ممکن است تاثیر به سزایی در قابلیت اجرایی قراردادها داشته باشند و در زمان اختلاف، ارزش خود را نشان دهند تمامی موارد فوق باید به دقت در هر قرارداد مجوز بهره برداری، مورد توجه قرار گیرند. 

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۴ تير ۱۳۹۴