موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و انتشار آن | موسسه پلکان

اختراعات
ثبت اختراع و انتشار آن

 

ثبت اختراع و انتشار آن

 

در بسیاری از کشورها معمولا اظهارنامه اختراع 18 ماه پس از انقضا منتشر میشود و دردسترس عموم قرار میگیرد. همراه با اظهارنامه، با توجه به قوانین داخلی کشورها، ادعاها، نقشه ها، خلاصه اختراع و گزارش جستجو منتشر میگردد.

اداره ثبت اختراعات بعضی از کشورها این اختیار را دارند که از انتشار آن قسمت از اظهارنامه که زننده، خلاف نزاکت و یا دارای جنبه محرمانه باشد خودداری نمایند.

اگر اشخاص نسبت به قابلیت ثبت اظهارنامه ملاحظاتی داشته باشند می توانند مراتب را کتبا همراه با دلایل و مستندات به اداره ثبت اختراع منعکس کنند اگر چه در این مرحله حق اعتراض نداشته باشند.

علاوه بر مزایای فوق، انتشار اظهارنامه میتواند فواید دیگری نیز داشته باشد. به عنوان مثال با انتشار اظهارنامه متقاضی از محرمانه نگهداشتن اختراع که مستلزم اعمال مراقبت شدید است خلاص می شود و همچنین در بعضی از نظام ها متقاضی میتواند در صورت ثبت اختراع ادعایی از تاریخ انتشار اظهارنامه، نسبت به نقض حقوق اختراع و جلوگیری از آن اقدام کند.

با توجه به ماده 21 معاهده همکاری ثبت اختراعات، دفتر بین المللی اظهارنامه های بین المللی را منتشر میکند.

همان طور که در شق های الف و ببند2 ماده مرقوم آمده است، انتشار اظهارنامه بین المللی بلافاصله پس از خاتمه مدت 18 ماه از تاریخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذیرفت. البته متقاضی میتواند به استناد شق ب این بند، از دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی بخواهد که نسبت به انتشار اظهارنامه بین المللی وی در هر زمانی قبل از خاتمه مدت هجده ماه اقدام نماید. در این صورت دفتر بین المللی به همان نحو به صورت مقرر در آیین نامه اقدام خواهد نمود.

در قانون 1310 ایران در بحث اختراع برخلاف علائم تجاری ضرورت انتشار اظهارنامه پیش بینی نشده است و براساس ماده 32 آیین نامه در ظرف سی روز پس از ثبت اختراع اداره مربوط به آگهی که شامل مراتب زیر است منتشر خواهد نمود:

-          شماره ثبت اختراع

-          مدت اعتبار ورقه اختراع

-          نام صاحب اختراع و نشانی کامل آن

-          موضوع اختراع

آگهی مزبور به امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد. همچنین با توجه به ماده 42 قانون، مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوطبه ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد استو هرکس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تائیدیه حقی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.

در قانون جدید التصویب، مانند قوانین و مقررات قبلی، انتشار اظهارنامه اختراع پیش بینی نشده است و براساس ماده14 قانون یاد شده، اداره مالکیت صنعتی تکلیف دارد تنها پس از ثبت اختراع، یک نوبت آگهی منتشر کند.

با توجه به ماده 54 قانون جدیدالتصویب، این آگهی باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود. خلاصه اینکه بسیاری از کشورها علاوه بر آگهی اختراع پس از ثبت نسبت به انتشار اظهارنامه نیز اقدام نمایند و در تعداد دیگری از کشورها مانند ایران صرفا اختراع پس از ثبت آگهی میشود.

در خاتمه لازم بذکر است که در کشورهایی که نظام بررسی ماهوی برای ثبت اختراع اعمال میگردد ونتیجتا فرایند ثبت اختراع طولانی است انتشار اظهارنامه علاوه بر آگهی ثبت می تواند فواید دیگری داشته باشد. به ویژه اینکه با انتشار اظهارنامه و اعلام نظر اشخاص و انعکاس آنها به صورت کتبی به ادارات ثبت اختراع، به این اداره در ارزیابی اختراع ادعایی کمک میشود لکن در کشورهایی که نظام ثبت اعلامی را برای ثبت اختراع  اعمال میکنند و فرایند ثبت اختراع در این قبیل کشورها در کوتاهترین زمان ممکن صورت میگیرد انتشار اظهارنامه نه تنها کمکی به اداره ثبت اختراعات نمی نماید بلکه باعث تطویل بررسی و مدت زمان لازم برای ثبت اختراع نیز میگردد.

خلاصه اینکه عدم پیش بینی آگهی اظهارنامه در این قبیل کشورها و اکتفا به آگهی اختراع ثبت شده میتواند قابل دفاع باشد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳