موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حق اختراع و درخواست کننده | موسسه پلکان

فرم مشخصات و محدوده مورد ادعا اختراع

 

حق اختراع و درخواست کننده


حق تقاضای اعطای حق اختراع، متعلق به مالک اختراع – یعنی خود مخترع یا هرکسی است که  از جانب لو مدعی اختراع باشد. البته دیگران نیز می توانند در این درخواست شرکت نمایند. غالب اختراعات توسط افرادی که در استخدام غیر هستند، و به عنوان قسمتی از کارشان صورت میگیرد: در چنین مواردی، کارفرما مالک اختراع خواهد بود و هم اوست که می تواند تقاضای ثبت آن را بنماید، گو اینکه برای این کار نیاز به امضای مخترع نیز خواهد داشت (مگر اینکه اختراع، خارجی باشد و او مایل به ثبت آن در انگلستان و تحت کنوانسیون بین المللی آتی الذکر باشد). مخترع می تواند یا به تنهایی درخواست ثبت نماید (که در این صورت او به نوعی در حکم امین حق اختراع برای کارفرمایش خواهد بود) و یا به همراه کارفرما(که در این حال، مخترع هنوز هم به نوعی امانت در مورد نیمه سهم خود را خواهد داشت).

 

حق اختراع-ثبت اختراع


فرم مشخصات و محدوده مورد ادعا اختراع

متقاضی باید در اداره ثبت اختراع، سندی را ثبت نماید که فرم مشخصات نام دارد. این فرم باید شامل شرحی از دستگاه یا فرآیند یا کالا یا هرچه که موضوع حق اختراع است باشد. همچنین بایستی مشتمل بر راهنمایی هایی باشد که هر فرد متخصص را قادر به کار بر اساس فرآیند ارائه شده یا ساخت دستگاه یا کالا حسب مورد گرداند. غالبا حق اختراعات همراه با یک سری از نقشه هانیز می باشد. مهمتر از همه اینکه این فرم باید شامل آنچه که "محدوده مورد ادعا" خوانده می شود نیز باشد: اظهاراتی که معرف دامنه دقیق حقوق انحصاری تحت شمول حق اختراع است. فقط یک راه وجود دارد که مشخص گردد آیا مالک حق اختراع می تواند مانع ساخت و فروش نوع تقلیدی خاصی از محصول تحت حق اختراع او بشود یا خیر، و آن هم از طریق مطالعه فرم مشخصات او و ملاحظه اینکه آیا کلمات به کار گرفته شده در محدوده مورد ادعا آن تقلید را شامل می شود یا خیر. باید توجه داشت که نوع فرم مشخصاتی که دارای اهمیت تلقی می شود فرم مشخصات نوع B است. ذر فرم مزبور بعد از شماره حق اختراع، حرف”B” دیده می شود. فرم مشخصات دارای علامت “A” پس از ثبت، درخواستی است که توسط صاحب حق اختراع به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر فرم A ("A spec") مورد درخواست او است در حالیکه فرم (“B spec”) چیزس است که دریافت داشته است.
 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳