موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و استاندارد | موسسه پلکان

 

اختراع و استاندارد


استانداردها، برای اقتباس  گسترده فناوری های جدید در بازار، جنبه حیاتی دارند. احتمال به وجود آمدن اختلاف بین اختراعات و استانداردها زمانی وجود دارد که اجرای استاندارد، استفاده از فناوری را ایجاب کند تحت یک یا چند اختراع ثبت شده حمایت میشود. با اینکه هدف یک هیئت تعیین استاندارد ایجاد فناوری استاندارد شده ای است که در گسترده ترین حدود ممکن قابل استفاده باشد، لیکن مالکین حق برای گنجاندن فناوری خود که به صورت اختراع ثبت شده است در چارچوب یک استاندارد خاص باید منافع تجاری داشته باشند، تا به وسیله بتوانند از حق امتیاز مربوط بهره مند شوند. با این حال، اگر یک مالک حق بتواند با برخورداری از صدور اجازه مربوط بهره برداری یا ادعای حق امتیاز که به صورت نامعقول زیاد است اجرای استاندارد سازی فنی خواهد بود.

 

اختراع-اختراع استاندارد


به منظور به حداقل رساندن اختلاف و برای تضمین انتشار گسترده و آسان فناوری استاندارد شده است، اکثر هیئت های تعیین استاندارد، سیاست های اختراع خود را وضع کرده اند. برای مثال، این هیئت ها از طرفین درگیر در فرایند تعیین استاندارد میخواهند اطلاعات مربوط به اختراعات (و گاهی اظهارنامه های اختراع) را افشاء کنند تا به این ترتیب اطلاعات مربوط را در فرایند تعیین استاندارد بگنجانند. اگر اختراع مربوط (یا اظهارنامه اختراع) وجود داشته باشد، بسیاری از هیئت های تعیین استاندارد از مالک اختراع ثبت شده میخواهند در خصوص شرایط خاص صدور اجازه بهره برداری موافقت خود را اعلام کنداز قبیل اینکه اجازه بهره برداری باید طبق شرایط معقول وغیر تبعیض آمیز اعطا شود یا این که این اجازه باید بدون پرداخت حق امتیاز باشد. با این حال، بطور کلی، هیئت های تعیین استاندارد در ترتیبات مربوط به اختراعات (مانند موافقت نامه های اجازه بهره برداری) یا در حل و فصل اختلافات، در خصوص اعتبار و حدود مشمول اختراعات مربوط، نقشی ندارند. همانند هر مسئله سیاست گذاری دیگر، اگر سیاست اختراعات به صورت واضح و غیر مبهم تنظیم نشده باشد،ممکن است تعبیرهای تعبیرهای مختلف باعث شوند در خصوص تعهدات و وظایف هر یک از طرفین بین آنها اختلاف بوجود آید.
یکی از راههای پرداختن به وضعیت هایی که در آن مالکین اختراعات، مالک چندین اختراع مربوط به استاندارد هستند، راه اندازی بانک مشترک اختراعات است. با این که هر یک از اختراعات موجود در این بانک مشترک اختراعات، مالکین اختراعات شرکت کننده را قادر میسازد از اختراعات موجود در این بانک استفاده کنند؛ در خصوص این اختراعات اجازه بهره برداری استاندارد برای دریافت کنندگان اجازه که عضو بانک نیستند ارایه شودو طبق توافق نامه، بخشی از حق الزحمه اجازه بهره یرداری رت به هر یک از اعضای بانک اختصاص میدهد. ممکن است برای مثال از طریق یکپارچه سازی فناوری های اختراع، حذف موانع اختراع یا اجتناب از نیاز به انعقاد موافقت نامه های متعدد اجازه بهره برداری، موافقت نامه های بانک مشترک اختراعات، منافع رقابتی تامین کنند. از سوی دیگر، انواع خاص موافقت نامه های بانک اختراعات، برای مثال، در مواردی که اختراعاتی را در بر میگیرند که چایگزین یکدیگر هستند، ممکن است درباره آثار آن بر رقابت نگرانی هایی به وجود آورند. 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳