موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اشاعه خلاقیت و نوآوری | موسسه پلکان

 

مقاله اشاعه خلاقیت و نوآوری

 

ثبت اختراع ،اختراعمقاله اشاعه خلاقیت و نوآوری

 

 مقاله زمینه‌های اشاعه خلاقیت و نوآوری، مقاله ای است در زمینه توسعه خلاقیت و نوآوری که در حال حاضر می توان آن را یکی از  پایه‌های عمده پیشرفت و ترقی هر کشور دانست. این مقاله توسط آقایان دکتر علی اکبر فرهنگی و دکتر تیمور آقایی فیشانی به نگارش در آمده است.
در این مقاله به توضیح استراتژی های توسعه خلاقیت و نوآوری در زمینه‌های ابداع،ابتکار،
اختراع و تحقیق می پردازد.

 

ثبت اختراع،اختراع


دو استراتژی اتخاذ شده در این زمینه عبارتند از:
1.    استراتژی هدایت سازمانی.
2.    استراتژی
تجاری کردن دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی
خلاقیت و نوآوری با توجه به دو بعد «یادگیری تجربی»و«یادگیری مشاهده‌ای» امکان پذیر است .
هدف در این تحقیق،بررسی تأثیرات هرکدام از دو استراتژی مورد عمل سازمان در جهت تعیین عمق اثرات هریک بر اشاعه خلاقیت و نوآوری است.سپس روشن خواهیم ساخت که این اشاره در کدام‌یک از دو بعد مشاهده‌ای‌ یا تجربه مستقیم،کاراتر است.
در این راستا سه فرضیه به شرح زیر قابل‌ بررسی است:
فرضیهء شماره(1):استراتژی تجاری کردن دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی نسبت به‌ استراتژی هدایت سازمانی بر اشاعه خلاقیت و نوآوری از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور مؤثرتر است.
فرضیه شماره(2):روش غالب اشاره خلاقیت و نوآوری،از طریق یادگیری مشاهده‌ای‌ است تا یادگیری از طریق تجربه مستقیم.
فرضیه شماره(3):با برگزاری جشنواره خوارزمی،طرح‌های ابتکاری و بهینه‌سازی‌ نسبت به طرح‌های تحقیقات کاربردی و بنیادی،رشد بیشتری می‌کنند.
شاعه خلاقیت و نوآوری،این اشاعه در قالب رشد دو گروه طرح‌های ابتکاری و طرح‌های تحقیقاتی صورت می‌گیرد که هرکدام از دو متغیر مستقل هدایت سازمانی و تجاری کردن دستاوردهای علمی،دارای طرح‌های تحقیقاتی و ابتکاری هستند.این‌ متغیرها برحسب تعداد طرح و سنوات سنجیده می‌شوند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :