موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

پروتكل موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم2 | موسسه پلکان

 

ماده‌ 8 
هزينه‌هاي‌ تقاضانامه‌ و ثبت‌ بين‌المللي‌

1-اداره‌ مبدأ به‌ صلاحديد خود مي‌تواند هزينه‌اي‌ را كه‌ متقاضيان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌يا دارندگان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخصوص‌ تسليم‌ تقاضانامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ يا تجديد ثبت‌بين‌المللي‌ پرداخت‌ كند تعيين‌ كرده‌ و به‌ نفع‌ خود از آنها وصول‌ نمايد.

2-  ثبت‌ علامت‌ در دفتر بين‌المللي‌ موكول‌ به‌ پيش‌پرداخت‌ هزينه‌اي‌ بين‌المللي‌خواهد بود كه‌ با رعايت‌ مفاد جزء (الف‌) بند (7) شامل‌ موارد زير خواهد بود:

يك‌ - هزينه‌ اصلي‌.

دو - هزينه‌ تبعي‌ براي‌ هر طبقه‌ از طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌، بيش‌ از سه‌ طبقه‌، كه‌ كالاهايا خدمات‌ موضوع‌ علامت‌ در آن‌ طبقات‌ جاي‌ مي‌گيرند.

 سه‌ - هزينه‌ تكميلي‌ براي‌ هردرخواست‌ گسترش‌ حمايت‌ طبق‌ ماده‌ (3 ثالث‌).

3-باوجود اين‌، هزينه‌ تبعي‌ مذكور در جزء (دو) بند (2) مي‌تواند بدون‌ واردكردن‌هيچگونه‌ خدشه‌اي‌ به‌ تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، ظرف‌ مدت‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌ پرداخت ‌گردد، مشروط‌ بر اينكه‌ دفتر بين‌المللي‌ تعداد طبقات‌ كالاها يا خدمات‌ را به‌طور قطعي‌تعيين‌ كرده‌ يا مورد بحث‌ قرار داده‌ باشد. اگر به‌ محض‌ انقضاي‌ دوره‌ مذكور، هزينه‌ تبعي‌پرداخت‌ نشده‌ يا متقاضي‌ فهرست‌ كالاها يا خدمات‌ را به‌ ميزان‌ موردنظر كاهش‌ نداده ‌باشد، چنين‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ از پيگيري‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ انصراف‌ حاصل‌ شده‌است‌.

4- دفتر بين‌المللي‌ درآمدهاي‌ سالانه‌ از محل‌ وصولي‌هاي‌ گوناگون‌ ناشي‌ از ثبت‌بين‌المللي‌، به‌ استثناي‌ وصولي‌هاي‌ حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ مذكور در جزءهاي‌ (دو) و (سه‌)(بند) (2) را پس‌ از كسر مخارج‌ و هزينه‌هاي‌ ضروري‌ براي‌ اجراي‌ اين‌ پروتكل‌، ميان‌ طرفهاي ‌متعاهد به‌ طور مساوي‌ تقسيم‌ خواهد كرد.

5- مبالغ‌ حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ تبعي‌ مقرر در جزء (دو) بند (2)، در پايان‌ هر سال‌بين‌ طرفهاي‌ متعاهد ذي‌نفع‌ تقسيم‌ خواهد شد. اين‌ تقسيم‌ به‌ نسبت‌ تعداد علائمي‌ خواهدبود كه‌ در هر يك‌ از طرفهاي‌ مزبور براي‌ حمايت‌ از آنها طي‌ سال‌ موردنظر تقاضانامه‌  داده‌شده‌ است‌.در مورد طرفهاي‌ متعاهدي‌ كه‌ در آنجا بررسي‌ صورت‌ مي‌گيرد تعداد فوق‌ضرب‌ در عدد ثابتي‌ مي‌گردد كه‌ در آيين‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد.

6- مبالغ‌ حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ تكميلي‌ مقرر در جزء (سه‌) بند (2)، طبق‌ همان‌قواعد پيش‌بيني‌ شده‌ در بند (5) تقسيم‌ خواهد شد.

7-    

 الف‌ - هر طرف‌ متعاهدي‌ مي‌تواند اعلام‌ كند كه‌ در ارتباط‌ با هر ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌نامش‌ طبق‌ ماده‌ (3 ثالث‌) در آن‌ ثبت‌ ذكر شده‌ است‌ و در ارتباط‌ با تجديد اينگونه‌ ثبت‌بين‌المللي‌، مايل‌ است‌ به‌ جاي‌ سهم‌ خود از درآمد حاصل‌ از هزينه‌هاي‌ تبعي‌ و تكميلي‌، مبلغي‌ را دريافت‌ كند (كه‌ از اين‌ پس‌ «هزينه‌ جداگانه‌» خوانده‌ مي‌شود) كه‌ ميزان‌ آن‌ دراعلاميه‌ مزبور مشخص‌ خواهد شد و در اعلاميه‌هاي‌ بعدي‌ قابل‌ تغيير است‌، ولي‌ اين‌ميزان‌ نمي‌تواند بيشتر از معادل‌ مبلغي‌ باشد كه‌ اداره‌ طرف‌ متعاهد مذكور حق‌ دريافت‌ آن‌را از متقاضي‌ براي‌ يك‌ ثبت‌ ده‌ ساله‌ دارد يا بيشتر از معادل‌ مبلغي‌ باشد كه‌ اداره‌ طرف ‌متعاهد حق‌ دريافت‌ آن‌ را از مالك‌ ثبت‌ براي‌ تجديد ده‌ ساله‌ ثبت‌ علامت‌ در دفتر ثبت‌ آن‌اداره‌ دارد. مبلغ‌ ذخيره‌ شده‌ حاصل‌ از اين‌ رويه‌ بين‌المللي‌ از مبلغ‌ فوق‌الذكر كسر مي‌شود.در مواردي‌ كه‌ اين‌ هزينه‌ جداگانه‌ پرداخت‌ مي‌شود،

يك‌ - هيچ‌ گونه‌ هزينه‌ تبعي‌ مذكور در جزء (دو) بند (2) قابل‌ پرداخت‌ نخواهد بود،تنها به‌ اين‌ شرط‌ كه‌ اسامي‌ طرفهاي‌ متعاهدي‌ كه‌ به‌موجب‌ اين‌ جزء اعلاميه‌اي‌ صادركرده‌اند طبق‌ ماده‌ (3)(ثالث‌) ذكر شده‌ باشد،

دو - هيچ‌ گونه‌ هزينه‌ تكميلي‌ مذكور در جزء (سه‌)بند (2) در رابطه‌ با هر طرف‌متعاهدي‌ كه‌ اعلاميه‌اي‌ را به‌ موجب‌ اين‌ جزء صادر كرده‌است‌، قابل‌ پرداخت‌ نخواهد بود.

ب‌ - هر اعلاميه‌اي‌ كه‌ طبق‌ جزء (الف‌)صادر مي‌شود مي‌تواند در اسناد اشاره‌شده‌در بند (2) ماده‌ (14) درج‌ گردد و تاريخ‌ نافذشدن‌ اعلاميه‌ مزبور همان‌ تاريخ‌لازم‌الاجراءشدن‌ اين‌ پروتكل‌ درخصوص‌ كشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ صادركننده‌ اعلاميه‌ مزبور خواهد بود. چنين‌ اعلاميه‌اي‌ را مي‌توان‌ بعداً نيز صادر كرد كه‌ در اين‌ صورت‌،اعلاميه‌ مزبور سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ آن‌ توسط‌ مديركل‌، يا در هر تاريخ‌ مؤخري‌ كه‌ دراعلاميه‌ ذكر شود، در مورد هر ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ همان‌ تاريخ‌ نافذشدن‌ اعلاميه‌ يا بعد از آن‌ است‌، نافذ خواهد شد. 

 

ماده‌ 9 
ثبت‌ تغيير در مالكيت‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

دفتر بين‌المللي‌ به‌ درخواست‌ شخصي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ نام‌ او صورت‌ گرفته‌، يابه‌درخواست‌ اداره‌ ذي‌نفع‌ به‌اعتبار سمت‌ آن‌ يا به‌ درخواست‌ يك‌ شخص‌ ذي‌نفع‌، هرگونه‌تغيير در مالكيت‌ ثبت‌ را در مورد تمام‌ يا برخي‌ از طرفهاي‌ متعاهد كه‌ در قلمرو آنها، ثبت‌مذكور نافذ است‌ و در مورد تمام‌ يا برخي‌ از كالاها و خدماتي‌ كه‌ در فهرست‌ ثبت‌ ذكرشده‌اند، در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ ثبت‌ خواهد كرد، مشروط‌ بر اينكه‌ مالك‌ جديد شخصي‌باشد كه‌ طبق‌ بند (1) ماده‌ (2)، حق‌ تسليم‌ تقاضانامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ را داشته‌ باشد. 


ماده‌ 9 مكرر 
ثبت‌ موضوعات‌ خاص‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

دفتر بين‌المللي‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ موارد زير را ثبت‌ خواهد كرد :
يك‌ - هر تغيير در نام‌ يا نشاني‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌،
دو - تعيين‌ نماينده‌ براي‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و هرگونه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ ديگرراجع‌ به‌ نماينده‌ مذكور،
سه‌ - هرگونه‌ محدوديت‌ در مورد كالاها يا خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌ بين‌المللي‌ درارتباط‌ با تمام‌ يا برخي‌ از طرفهاي‌ متعاهد،
چهار - هرگونه‌ صرف‌نظر كردن‌، لغو يا ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با تمام‌ يابرخي‌ از طرفهاي‌ متعاهد،
پنج‌ - هرگونه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ ديگري‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ تصريح‌ شده‌ و راجع‌ به‌حقوق‌ علامتي‌ است‌ كه‌ موضوع‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ قرار گرفته‌ است‌. 


ماده‌ 9 ثالث‌ 
هزينه‌هاي‌ ثبت‌ موارد خاص‌

هرگونه‌ ثبتي‌ طبق‌ ماده‌ (9) يا ماده‌ (9 مكرر) ممكن‌ است‌ مشمول‌ پرداخت‌ هزينه‌اي‌گردد. 

 

ماده‌ 9 رابع‌ 
اداره‌ مشترك‌ براي‌ چند كشور متعاهد

1-اگر چند كشور متعاهد توافق‌ كنند كه‌ مقررات‌ داخلي‌ خود درباره‌ علائم‌ رايكسان‌ نمايند، مي‌توانند به‌ اطلاع‌ مديركل‌ برسانند كه‌ :
يك‌ - اداره‌ مشتركي‌ جانشين‌ ادارات‌ ملي‌ هر يك‌ از آنها خواهد شد و
دو - كل‌ قلمروهاي‌ مربوط‌ به‌ آنها، از نظر اعمال‌ تمام‌ يا بخشي‌ از مقرراتي‌ كه‌ قبل‌ ازاين‌ ماده‌ ذكر شده‌اند، و همچنين‌ از نظر مقررات‌ مواد (9
خامس‌) و (9)(سادس‌)، به‌ عنوان‌يك‌ كشور واحد تلقي‌ خواهد شد.
2-اطلاعيه‌ مذكور پس‌ از سه‌ ماه‌ از تاريخي‌ كه‌ مديركل‌ آن‌ را براي‌ ساير طرفهاي‌متعاهد ارسال‌ كرد، نافذ خواهد بود. 


ماده‌ 9 خامس‌ 
تبديل‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ تقاضانامه‌هاي‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌

در مواردي‌ كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ درخواست‌ اداره‌ مبدأ طبق‌ بند (4) ماده‌ (6) براي‌تمام‌ يا بخشي‌ از كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌ مذكور باطل‌ مي‌گردد، اگر شخصي‌ كه‌مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ بوده‌ است‌، جهت‌ ثبت‌ همان‌ علامت‌ تقاضانامه‌اي‌ به‌ اداره‌ هر يك‌ ازطرفهاي‌ متعاهد كه‌ در قلمرو آن‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ اعتبار داشت‌ تسليم‌ كند، تقاضانامه‌ مزبوربه‌ نحوي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ گويي‌ در تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ طبق‌ بند (4) ماده‌ (3) يا درتاريخ‌ ثبت‌ گسترش‌ قلمرو حمايت‌ طبق‌ بند (2) ماده‌ (3)(ثالث‌) تسليم‌ شده‌ است‌ و اگر ثبت‌بين‌المللي‌ داراي‌ حق‌ تقدم‌ بوده‌ باشد، ثبت‌ اخير از همان‌ حق‌ تقدم‌ بهره‌مند خواهد بود،مشروط‌ بر اينكه‌ ؛

يك‌-تقاضانامه‌ مزبور ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ ابطال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ تسليم‌ شده‌باشد،

دو- كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در تقاضانامه‌ در واقع‌ جزو فهرست‌ كالاها و خدمات‌مشمول‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با طرف‌ متعاهد مربوط‌ باشند.

سه‌ - در تقاضانامه‌ مزبور تمام‌ الزامات‌ قانون‌ حاكم‌، از جمله‌ شرايط‌ راجع‌ به‌پرداخت‌ هزينه‌ها رعايت‌ شده‌ باشد. 

 

ماده‌ 9 سادس‌

حمايت‌ از موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌)

1-در مواردي‌ كه‌ درخصوص‌ يك‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ يا يك‌ ثبت‌ بين‌المللي ‌معين‌، اداره‌ مبدأ، اداره‌ كشوري‌ است‌ كه‌ هم‌ عضو اين‌ پروتكل‌ و هم‌ عضو موافقتنامه ‌مادريد (استكهلم‌) است‌، مقررات‌ اين‌ پروتكل‌ در قلمرو هيچ‌ كشور ديگري‌ كه‌ عضو اين ‌پروتكل‌ و همچنين‌ عضو موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌)است‌، تأثيري‌ نخواهد داشت‌.

2- مجمع‌ مي‌تواند پس‌ از انقضاي‌ ده‌ سال‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراءشدن‌ اين‌ پروتكل ‌ولي‌ نه‌ قبل‌ از انقضاي‌ پنج‌ سال‌ از تاريخي‌ كه‌ در آن‌ اكثريت‌ كشورهاي‌ طرف‌ موافقتنامه‌مادريد (استكهلم‌) عضو اين‌ پروتكل‌ شده‌اند، با اكثريت‌ سه‌چهارم‌ آراء، مشمول‌ بند (1)فوق‌ را لغو يا حوزه‌ آن‌ را محدود كند. تنها آن‌ دسته‌ از كشورهائي‌ كه‌ هم‌ در موافقتنامه‌ مذكور و هم‌ در اين‌ پروتكل‌ عضويت‌ دارند مي‌توانند در رأي‌گيري‌ مجمع‌ شركت‌ كنند. 

 

ماده‌ 10 
مجمع‌

1-   

الف‌- طرفهاي‌ متعاهد در همان‌ مجمعي‌ عضويت‌ خواهند داشت‌ كه‌ كشورهاي‌متعاهد موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) )عضو آن‌ هستند.

ب‌-هر طرف‌ متعاهد داراي‌ يك‌ نماينده‌ در مجمع‌ خواهد بود كه‌ مي‌تواند از ياري‌نمايندگان‌ علي‌البدل‌، مشاورين‌ و كارشناسان‌ بهره‌مند شود.

ج‌ - هزينه‌هاي‌ هر هيأت‌ نمايندگي‌ به‌ عهده‌ طرف‌ متعاهدي‌ خواهد بود كه‌ آن‌ رامنصوب‌ كرده‌ است‌، مگر هزينه‌هاي‌ مسافرت‌ و مدد معاش‌ تنها يك‌ نماينده‌ هر طرف‌متعاهد كه‌ از صندوق‌ اتحاديه‌ پرداخت‌ خواهد شد.

2-مجمع‌ علاوه‌ بر وظايفي‌ كه‌ طبق‌ موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) به‌ عهده‌ دارد،همچنين‌ به‌ امور زير خواهد پرداخت‌ :

يك‌- انجام‌ كليه‌ امور راجع‌ به‌ اجراي‌ اين‌ پروتكل‌.

دو-دادن‌ دستوراتي‌ به‌ دفتر بين‌المللي‌ راجع‌ به‌ تدارك‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌ اين‌پروتكل‌، باتوجه‌ مقتضي‌ به‌ اظهارنظرهاي‌ آن‌ دسته‌ از كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ كه‌ عضو اين‌پروتكل‌ نيستند.

سه‌ - تصويب‌ و اصلاح‌ مقررات‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ اين‌ پروتكل‌.

چهار - انجام‌ وظايف‌ ديگري‌ كه‌ طبق‌ اين‌ پروتكل‌ مقتضي‌ باشد.

3-    

الف‌- هر طرف‌ متعاهدي‌ داراي‌ يك‌ رأي‌ در مجمع‌ خواهد بود. در اموري‌ كه‌ صرفاًبه‌ كشورهاي‌ عضو موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) مربوط‌ مي‌شود، طرفهاي‌ متعاهدي‌ كه‌عضو موافقتنامه‌ مزبور نيستند حق‌ رأي‌ نخواهند داشت‌. از سوي‌ ديگر در موضوعاتي‌ كه‌صرفاً راجع‌ به‌ طرفهاي‌ متعاهد است‌، فقط‌ طرفهاي‌ اخيرالذكر حق‌ رأي‌ خواهند داشت‌.

ب‌ - نصف‌ اعضاي‌ مجمع‌ كه‌ داراي‌ حق‌ رأي‌ در موضوع‌ موردنظر باشند،حدنصاب‌ لازم‌ براي‌ رأي‌گيري‌ در مورد آن‌ موضوع‌ خاص‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.

ج‌ - قطع‌ نظر از مقررات‌ جزء بند (ب‌) اگر در هر جلسه‌ مجمع‌، تعداد اعضاي‌ مجمع‌كه‌ حق‌ رأي‌ در موضوع‌ موردنظر دارند، كمتر از نصف‌ ولي‌ مساوي‌ يا بيشتر از ثلث‌ اعضاي‌مجمع‌ باشند كه‌ در آن‌ موضوع‌ موردنظر داراي‌ حق‌ رأي‌ هستند، مجمع‌ مي‌تواند به‌ استثناي ‌تصميمات‌ راجع‌ به‌ آيين‌كار خود در ساير موارد تصميم‌گيري‌ كند. كليه‌ تصميمات‌ مزبورتنها در صورتي‌ نافذ خواهند بود كه‌ شرايطي‌ كه‌ از اين‌ پس‌ مقرر مي‌شوند رعايت‌ شده‌باشند. دفتر بين‌المللي‌ تصميمات‌ مذكور را براي‌ آن‌ دسته‌ از كشورهاي‌ عضو مجمع‌ كه‌داراي‌ حق‌ رأي‌ در آن‌ موضوع‌ هستند ولي‌ نمايندگان‌ آنها در جلسه‌ حاضر نبوده‌اند ارسال‌خواهد كرد و از آنها خواهد خواست‌ كه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ ارسال‌، رأي‌ مثبت‌ يا منفي‌ يا ممتنع‌ خود را كتباً اعلام‌ كنند. اگر پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ مزبور تعداد اعضايي‌ كه‌ به‌ طريق ‌فوق‌ رأي‌ مثبت‌ يا منفي‌ يا ممتنع‌ خود را اعلام‌ داشته‌اند به‌ تعدادي‌ برسد كه‌ صرفاً دستيابي‌به‌ حدنصاب‌ در جلسه‌ كمبود وجود داشته‌ است‌، تصميمات‌ مزبور نافذ خواهند بود، مشروط‌ بر اينكه‌ در همان‌ زمان‌، اكثريت‌ موردنياز هنوز هم‌ با اين‌ تعداد حاصل‌ باشد.

د - با رعايت‌ مقررات‌ جزء (هـ) بند (2) ماده‌ (5) و بند (2) ماده‌ (9 سادس‌)، ماده‌(12) و بند (2) ماده‌ (13)، تصميم‌گيري‌ها در مجمع‌ براساس‌ دوسوم‌ آراء داده‌ شده‌خواهد بود.
هـ- آراء ممتنع‌ به‌ عنوان‌ رأي‌ محاسبه‌ نخواهند شد.
و - يك‌ نماينده‌ معرف‌ يك‌ عضو مجمع‌ بوده‌ و تنها مي‌تواند يك‌ رأي‌ به‌ نام‌ آن‌بدهد.
4- مجمع‌ علاوه‌ بر اجلاسهاي‌ عادي‌ و فوق‌العاده‌ به‌ نحو مقرر در موافقتنامه‌مادريد (استكهلم‌)، به‌ درخواست‌ يك‌ چهارم‌ اعضاي‌ مجمع‌ كه‌ داراي‌ حق‌ رأي‌ در موردموضوعات‌ پيشنهادي‌ براي‌ درج‌ در دستور اجلاس‌ هستند، به‌ دعوت‌ مديركل‌ اجلاس‌فوق‌العاده‌ تشكيل‌ خواهد داد. دستور كار اجلاس‌ فوق‌العاده‌ را مديركل‌ تهيه‌ خواهد كرد. 


ماده‌ 11 
دفتر بين‌المللي‌

1- انجام‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و وظايف‌ مرتبط‌ به‌ آن‌، همچنين‌ ساير تكاليف‌ اداري‌،به‌موجب‌ اين‌ پروتكل‌ يا راجع‌ به‌ آن‌ به‌ عهده‌ دفتر بين‌المللي‌ خواهد بود.

2-    

الف‌- دفتر بين‌المللي‌ طبق‌ دستورات‌ مجمع‌، برگزاري‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌ اين ‌پروتكل‌ را تدارك‌ خواهد كرد.

ب‌- دفتر بين‌المللي‌ مي‌تواند درباره‌ تدارك‌ فراهمايي‌هاي‌ بازنگري‌، با سازمانهاي ‌بين‌الدولي‌ و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ غيردولتي‌ مشورت‌ كند.

ج‌ - مديركل‌ و اشخاصي‌ كه‌ از سوي‌ او تعيين‌ مي‌شوند، بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأي‌ درمباحثات‌ فراهمايي‌هاي‌ مزبور شركت‌ خواهند كرد.

3-دفتر بين‌المللي‌ ساير وظايف‌ محوله‌ در ارتباط‌ با اين‌ پروتكل‌ را انجام‌ خواهد داد. 


ماده‌ 12 
امور مالي‌

تا آنجا كه‌ به‌ طرفهاي‌ متعاهد مربوط‌ مي‌شود، امور مالي‌ اتحاديه‌ تابع‌ همان‌ مقررات‌مندرج‌ در ماده‌ (12) موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ هرگونه‌ارجاع‌ به‌ ماده‌ (8) موافقتنامه‌ مزبور به‌ عنوان‌ ارجاع‌ به‌ ماده‌ (8) اين‌ پروتكل‌ تلقي‌ شود. به‌علاوه‌ از لحاظ‌ جزء (ب‌) بند (6) ماده‌ (12) موافقتنامه‌ مزبور، سازمانهاي‌ متعاهد به‌شرط‌تصميم‌ به‌ اتفاق‌ آراي‌ مغاير از سوي‌ مجمع‌، در رديف‌ كشورهاي‌ داراي‌ سهم‌الشركه‌ طبقه‌ 1(يك‌)طبق‌ كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ تلقي‌ خواهند شد. 

 

ماده‌ 13 
اصلاح‌ بعضي‌ از مواد پروتكل‌

1-پيشنهادهاي‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مواد (10)، (11) و (12) و ماده‌ حاضر مي‌تواندبه‌ ابتكار هر طرف‌ متعاهد يا مديركل‌ باشد. مديركل‌ پيشنهادهاي‌ مزبور را حداقل‌ شش‌ ماه‌قبل‌ از بررسي‌ آنها در مجمع‌، براي‌ طرفهاي‌ متعاهد ارسال‌ خواهد كرد.

2- اصلاحات‌ مواد مذكور در بند (1) فوق‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ خواهد رسيد. اين‌تصويب‌ نيازمند رأي‌ سه‌چهارم‌ آراي‌ داده‌ شده‌ خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ هرگونه‌اصلاح‌ ماده‌ (10) و بند حاضر بر مبناي‌ چهارپنجم‌ آراي‌ داده‌ شده‌ باشد.

3- هرگونه‌ اصلاح‌ مواد مذكور در بند (1) فوق‌، يك‌ ماه‌ پس‌ از اينكه‌ مديركل‌اطلاعيه‌هاي‌ كتبي‌ قبولي‌ را كه‌ طبق‌ روندهاي‌ قانون‌ اساسي‌ كشورهاي‌ مربوط‌ صادرمي‌شوند، از سوي‌ سه‌چهارم‌ كشورها و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مزبور كه‌ در زمان‌ تصويب‌اصلاحيه‌ عضو مجمع‌ و داراي‌ حق‌ رأي‌ نسبت‌ به‌ اصلاحيه‌ بوده‌اند دريافت‌ كرد،لازم‌الاجراء خواهد شد. هرگونه‌ اصلاح‌ اين‌ مواد كه‌ به‌ نحو مزبور قبول‌ شود، تمام‌ كشورهاو سازمانهاي‌ بين‌الدولي‌ را كه‌ در زمان‌ لازم‌الاجراءشدن‌ اصلاحيه‌ يا در تاريخ‌ مؤخري‌،طرف‌ متعاهد محسوب‌ مي‌شوند ملزم‌ خواهد ساخت‌. .

 

ماده‌ 14 
عضويت‌ در پروتكل‌، لازم‌الاجراءشدن‌

1-    

الف‌- هر كشور عضو كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ مي‌تواندبه‌ عضويت‌ اين‌ پروتكل‌ درآيد.

ب‌- به‌ علاوه‌، هر سازمان‌ بين‌الدولي‌ نيز مي‌تواند در صورت‌ رعايت‌ شرايط‌ زيربه‌عضويت‌ اين‌ پروتكل‌ درآيد :

يك‌ - حداقل‌ يكي‌ از كشورهاي‌ عضو آن‌ سازمان‌، عضو كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ باشد،

دو - آن‌ سازمان‌ براي‌ ثبت‌ علائمي‌ كه‌ داراي‌ اثر قانوني‌ در قلمرو سازمان‌ مزبورهستند يك‌ اداره‌ منطقه‌اي‌ داشته‌ باشد، مشروط‌ بر اينكه‌ اداره‌ مزبور مشمول‌ اطلاعيه‌مندرج‌ در ماده‌ (9 )رابع‌) نباشد.

2-هر كشور يا سازمان‌ اشاره‌ شده‌ در بند (1) فوق‌ مي‌تواند اين‌ پروتكل‌ راامضاءكند. كشور يا سازمان‌ مزبور در صورت‌ امضاي‌ اين‌ پروتكل‌ مي‌تواند سند تصويب‌،قبولي‌ يا تأييد اين‌ پروتكل‌ را بسپارد يا اگر اين‌ پروتكل‌ را امضاء نكرده‌ است‌ سند الحاق‌ به‌اين‌ پروتكل‌ را بسپارد.

3-اسناد اشاره‌ شده‌ در بند (2) فوق‌ به‌ دبيركل‌ سپرده‌ خواهند شد.

4-    

الف‌- اين‌ پروتكل‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از اين‌ كه‌ اسناد تصويب‌، قبولي‌، تأييد يا الحاق‌سپرده‌ شدند، لازم‌الاجراء خواهد گرديد، مشروط‌ بر اينكه‌ حداقل‌ يكي‌ از اسناد مزبور رايك‌ كشور عضو موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) و حداقل‌ يكي‌ ديگر از اسناد مزبور را كشوري‌ كه‌ عضو موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌) نيست‌ يا هر يك‌ از سازمانهاي‌ اشاره‌ شده‌ در جزء (ب‌) بند (1) سپرده‌ باشد.

ب‌- درخصوص‌ هركشور يا سازمان‌ ديگر اشاره‌ شده‌ در بند (1)، اين‌ پروتكل‌ سه‌ماه‌ پس‌ از اينكه‌ موضوع‌ تصويب‌، قبولي‌، تأييد يا الحاق‌ آن‌ كشور يا سازمان‌ به‌ مديركل ‌اطلاع‌ داده‌ شد، لازم‌الاجرا خواهد گرديد.

5-هر كشور يا سازمان‌ اشاره‌ شده‌ در بند (1) فوق‌ مي‌تواند به‌ هنگام‌ سپردن‌ اسنادتصويب‌، قبولي‌ يا تأييد يا الحاق‌ خود به‌ اين‌ پروتكل‌ اعلام‌ كند كه‌ حمايت‌ ناشي‌ از هر ثبت‌بين‌المللي‌ را كه‌ طبق‌ اين‌ پروتكل‌ و قبل‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراءشدن‌ پروتكل‌ مزبور براي‌ آن‌كشور انجام‌ شده‌ است‌ را نمي‌توان‌ به‌ كشور مزبور تسري‌ داد. 


ماده‌ 15 

لغو

1- اين‌ پروتكل‌ بدون‌ محدوديت‌ زماني‌ معتبر خواهد بود.

2- هر طرف‌ متعاهدي‌ مي‌تواند با صدور اطلاعيه‌اي‌ خطاب‌ به‌ مديركل‌ اين‌پروتكل‌ را لغو كند.

3- لغو، يكسال‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اطلاعيه‌ توسط‌ مديركل‌ اعتبار قانوني‌ خواهديافت‌.

4-هيچ‌ طرف‌ متعاهدي‌ حق‌ لغو مذكور در اين‌ ماده‌ را پيش‌ از انقضاي‌ پنج‌ سال‌ ازتاريخي‌ كه‌ پروتكل‌ حاضر در مورد آن‌ طرف‌ متعاهد لازم‌الاجراء شده‌ است‌، اعمال‌نخواهد كرد.

5-    

الف‌ - در مواردي‌ كه‌ علامت‌ موضوع‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، در تاريخ‌ نافذشدن‌ لغو دركشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ لغوكننده‌ معتبر باشد، مالك‌ آن‌ ثبت‌ مي‌تواند جهت‌ ثبت‌ همان‌علامت‌، تقاضانامه‌اي‌ به‌ اداره‌ كشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ لغوكننده‌ تسليم‌ كند. تقاضانامه ‌به‌ نحوي‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ گويي‌ در تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ طبق‌ بند (4) ماده‌ (3) يا درتاريخ‌ ثبت‌ گسترش‌ قلمرو حمايت‌ طبق‌ بند (2) ماده‌ (3 ثالث‌) تسليم‌ شده‌ است‌ و اگر ثبت‌بين‌المللي‌ داراي‌ حق‌ تقدم‌ باشد، ثبت‌ اخير از  همان‌ حق‌ تقدم‌ بهره‌مند خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ :

يك‌- تقاضانامه‌ مزبور ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ از تاريخ‌ نافذشدن‌ لغو، تسليم‌ شده ‌باشد.

دو- كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در تقاضانامه‌ در واقع‌ جزو فهرست‌ كالاها و خدمات ‌مشمول‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با كشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ لغوكننده‌ باشند.

سه‌ - در تقاضانامه‌ مزبور تمام‌ الزامات‌ قانون‌ حاكم‌، از جمله‌ شرايط‌ راجع‌ به‌پرداخت‌ هزينه‌ها رعايت‌ شده‌ باشد.
ب‌ - مقررات‌ جزء (الف‌) فوق‌ همچنين‌ در مورد هر علامتي‌ اعمال‌ خواهد شد كه ‌موضوع‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ نافذ در قلمرو طرفهاي‌ متعاهد غير از كشور يا سازمان‌بين‌الدولي‌ لغوكننده‌ در تاريخي‌ باشد كه‌ لغو اعتبار قانوني‌ مي‌يابد و مالك‌ آن‌ به‌ دليل‌ لغو،ديگر حق‌ تسليم‌ تقاضانامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ طبق‌ بند (1) ماده‌ (2) را ندارد. 

 

ماده‌ 16 
امضاء، زبانها، وظايف‌ نگهدارنده‌ سند

1-    
  الف‌ - اين‌ پروتكل‌ در نسخه‌اي‌ واحد به‌ زبانهاي‌ انگليسي‌ و فرانسه‌ و اسپانيايي‌امضاء خواهد شد و پس‌ از خاتمه‌ دوره‌ افتتاح‌ آن‌ براي‌ امضاء در مادريد، نزد مديركل‌سپرده‌ خواهد شد. متون‌ به‌ هر سه‌ زبان‌ اعتبار يكسان‌ خواهند داشت‌.
.

ب‌- مديركل‌ متون‌ رسمي‌ اين‌ پروتكل‌ را، پس‌ از مشاوره‌ با حكومت‌ها وسازمانهاي‌ ذي‌نفع‌، به‌ زبانهاي‌ عربي‌، چيني‌، آلماني‌،ايتاليايي‌، ژاپني‌، پرتغالي‌ و روسي‌ وبه‌ زبانهاي‌ ديگري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مجمع‌ تعيين‌ كند، تهيه‌ خواهد كرد.

2- اين‌ پروتكل‌ تا تاريخ‌ 10 دي‌ 1368 (31 دسامبر 1989) در مادريد براي‌ امضاءمفتوح‌ خواهد ماند.
3- مديركل‌ دو نسخه‌ از متن‌ امضاء شده‌ اين‌ پروتكل‌ را كه‌ دولت‌ اسپانيا تصديق‌كرده‌ است‌ براي‌ تمام‌ دولتها و سازمانهاي‌ بين‌الدولي‌ كه‌ به‌ عضويت‌ اين‌ پروتكل‌ در مي‌آيندارسال‌ خواهد كرد.
4- مديركل‌ اين‌ پروتكل‌ را در دبيرخانه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ ثبت‌ خواهد رساند.
5- مديركل‌ مراتب‌ امضاء، سپردن‌ اسناد تصويب‌، قبولي‌، تأييد يا الحاق‌،لازم‌الاجراشدن‌ اين‌ پروتكل‌ و اصلاحات‌ آن‌، هر اطلاعيه‌ لغو و هر اعلاميه‌ پيش‌بيني‌ شده‌در اين‌ پروتكل‌ را به‌ اطلاع‌ تمام‌ دولتها و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ عضويت‌اين‌ پروتكل‌ در آيند يا عضو آن‌ هستند، خواهد رساند. 

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲