موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت در طرح صنعتی در اداره مالکیت صنعتی | موسسه پلکان

طرح صنعتی
ثبت در طرح صنعتی در اداره مالکیت صنعتی

 

ثبت در طرح صنعتی در اداره مالکیت صنعتی


مرجع ثبت، بخشی از اداره مالکیت صنعتی است که به ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی می پردازد برای ثبت طرح صنعتی، باید اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم شود. اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه، در فرم مخصوص، به زبان فارسی تنظیم شود و پس از ذکر تاریخ، متقاضی یا نماینده قانونی وی آن را امضا کنند. در صورتی که اسناد ضمیمه ی اظهارنامه ئ سایر اسناد مربوط، به زبان غیر فارسی باشد، ارائه ی اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه ی عادی و کامل آنها الزامی است؛ از این رو، اگر ترجمه‌ی کامل این مدارک برای این متقاضی میسر نباشد، می تواند خلاصه ی آنها را به فارسی ضمیمه کند. مرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه‌ی رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند؛ چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.

 

ثبت طرح صنعتی


جهت تهیه فرم اظهارنامه و نحوه‌ی تنظیم آن، جدول هزینه ها، طبقه بندی بین‌المللی و مدارک لازم را به آدرس اینترنتی www.ssaa.ir مراجعه شود. نمونه ای از فرم ها و اسناد به پیوست در پایان این قسمت آمده است. 
دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین‌المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزا – ولو مربوط به طبقات مختلف – چنانچه باهم به کار بروند، می توان در یک اظهارنامه، قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود در صورتی که متقاضی، دو اظهارنامه‌ی دارای طرح های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم کند، بنا به درخواست متقاضی، مرجع ثبت می تواند یکی از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به عنوان طرح صنعتی متمم بپذیرد. مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند:
1-    مدارک ثبت شده (سجلدی) هویت متقاضی و طراح 
2-    مدارک نمایندگی، اگر نماینده‌ی قانونی تقاضا را ارائه دهد؛ 
3-    اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه؛
4-    اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛
5-    در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست کند. انداز ماکتی که متقاضی از مدل طراح خود ارائه می دهد، باید حداکثر 20*20*20 سانتی متر و وزن آن حداکثر دو کیلو گرم و از ماده‌ای با دوام و فاسد نشدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد 20*10 سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه‌ی مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد؛ 
6-    درخواست کتبی به تاخیر انداختنِ انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛ 
7-    درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛ 
8-    رسیدِ پرداخت هزینه ی اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه‌، شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید پرداخت هزینه های اضافی؛ 
9-    مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف پانزده روز از آن تاریخ تسلیم شود. 
تبصره1- طرح چاپ شده‌ی اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، موضوع بندی های 3 و 4 فوق، باید حداکثر در ابعاد 20*20 سانتی متر باشد و در آن، رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح شود. 
تبصره2 – در صورت ارائه‌ی ماکتی از مدل طرح،مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ کرده، به متقاضی اعاده نماید. 
تبصره3- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه، ارائه و با شماره از یکدیگر متمایز می شوند. 
در عمل مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی که در اداره ثبت مورد نیاز است به شرح ذیل است: 
-    تکمیل دو نسخه اظهارنامه‌ی طرح صنعتی
-    مدارک مثبت هویت متقاضی (اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی)، (اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت – کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
-    مدارک ماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی) 
-    مدارک مثبت هویت طراح: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی
-    اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا نج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح مورد تقاضا
-    در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می‌کند باید حداکثر 20*20*20 سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ای با دوام و فاسد نشدنی باشد. 
-    در صورتی که متقاضی بخواهد طرح مورد درخواست وی منتشر نگردد همراه مدرک درخواست کتبی مبنی بر تاخیر انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی با تبیین مدت تاخیر (حداکثر یک سال)
برای پیگیری پرونده ثبت طرح صنعتی باید به تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه‌ی 14، پلاک 19 مراجعه شود. 

منبع: مدیریت حقوق مالکیت فکری از سیمین عباسی

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴