موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت طرح صنعتی چیست؟ | موسسه پلکان

طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی چیست؟

 

 ثبت طرح صنعتی چیست؟ یا چگونه می تون طرح صنعتی را ثبت کرد؟

 

برای ثبت یک طرح صنعتی در کشورتان بطورکلی باید گام­های زیر را بردارید:

تقاضانامه ثبت که اداره مالکیت معنوی شما در اختیارتان قرار می­دهد را با ذکر نام و نشانی مکاتبه­ای شما و ترسیمات و یا عکس طرح را باید کامل کنید.

در برخی کشورها ممکن است به صورت اجباری یا اختیاری توصیف کتبی یا اعلامیه جدید بودن طرح صنعتی را تسلیم نمایید. این توصیف به طور کلی باید توصیف طرح باشد و نه توصیف محصولی که طرح برای آن به کار می­رود. این توصیف باید به اندازه کافی دقیق و مناسب باشد تا با استفاده از آن بتوان طرح مورد نظر را از طرح­های مشابه قبلی تشخیص داد. متن مزبور باید تمام ویژگی­های زیبایی شناختی متمایز طرح را شامل شود و باید ذکر کند کدام ویژگی یا ویژگی­ها مهمتر از سایرین هستند. در برخی کشورها کارشناس بررسی کننده ممکن است نمونه­ای از طرح را در خواست کند تا آنرا بهتر بفهمد یا جنس یا ماده آن را لمس کند.

باید هزینه تسلیم تقاضانامه را نیز پرداخت کنید.

همچنین ممکن است یک وکیل مالکیت معنوی را نیز منصوب کنید تا در تسلیم تقاضانامه و تکمیل فرایند ثبت به شما کمک کند. در این صورت باید سند مربوط دال بر گواهی تفویض اختیارات به نماینده خود (وکیل) را نیز تسلیم کنید.

برخی ادارات طرح را در صورتی ثبت می­کنند که بررسی شکلی لازم به منظور احراز اینکه تشریفات اداری مربوط رعایت شده اند صورت گرفته باشد.

سایر ادارات ممکن است بررسی ماهوی انجام دهند و طرح­های موجود ثبت شده را کنترل کنند تا اصل بودن و یا جدید بودن طرح مورد تقاضا احراز شود. بسیاری از ادارات نیز بدون کنترل اصل و یا جدید بودن طرح آن را ثبت می­کنند.

پس از اینکه طرحی ثبت شد در دفتر ثبت طرح­های صنعتی درج می­شود، در روزنامه رسمی طرح­ها منتشر می­شود و گواهی نامه ثبت طرح صنعتی صادر می­شود. در برخی کشورها یا مناطق ممکن است بتوانید تاخیر انتشار را درخواست کنید که در این صورت طرح مورد نظر برای مدت خاص که در قانون مربوط مقرر شده است مخفی خواهد ماند. جلوگیری از انتشار برای مدت زمانی خاص ممکن است بنابر دلایل راهبردی کسب و کار ترجیح داده شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲