موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات | موسسه پلکان

 

 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

ضميه سه

فرم‌ها

 

فرم الف 1

قوه‌قضاييه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل مالكيت صنعتي

اظهارنامه ثبت اختراع

 

(توسط اداره تكميل مي‌شود)

شماره اظهارنامه                                                           تاريخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

 

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات

___________________________________________________________

1- عنوان اختراع                                       2- طبقه بندي بين‌المللي اختراع

 

3- تعداد كل صفحات توصيف، ادعاها، خلاصه توصيف و نقشه‌ها

___________________________________________________________

4- مشخصات متقاضي / متقاضيان

شخص حقيقي

اسم، ذكر شماره ملي

نشاني، ذكر كدپستي

تابعيت

كشور محل اقامت

شماره تلفن                         شماره دورنگار                  نشاني الكترونيكي (ايميل)

شخص حقوقي

نام ......................نوع شخص حقوقي ................. رشته فعاليت ................. محل و شماره ثبت ......... تابعيت.................... اقامتگاه ....................... مركز اصلي..............نشاني..................... ساير اطلاعات .........................................................................................................................

شماره تلفن                     شماره دورنگار                  نشاني ‌الكترونيكي (ايميل)

___________________________________________________________

5- مشخصات نماينده قانوني

اسم، ذكر شماره ملي

نشاني، ذكر كدپستي

شماره تلفن                     شماره دورنگار                      نشاني الكترونيكي (ايميل)

___________________________________________________________

6- مشخصات دريافت كننده ابلاغ‌ها در ايران (در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد)

اسم، ذكر شماره ملي

نشاني، ذكر كدپستي

___________________________________________________________

7- مشخصات مخترع

اطلاعات تكميلي در مورد مخترع چنانچه خود متقاضي باشد

شغل و رشته فعاليت

مشخصات مخترع چنانچه خود متقاضي نباشد

اسم، ذكر شماره ملي

نشاني، ذكر كدپستي

شغل و رشته فعاليت

سمت متقاضي

___________________________________________________________

8- اظهارنامه تقسيمي يا تكميلي

شماره اظهارنامه اصلي

تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي

___________________________________________________________

9- استثنائات قابل قبول در افشاء اختراع

افشاء اختراع در نمايشگاه رسمي داخلي يا بين‌المللي    €

سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضي يا مالك قبلي €

___________________________________________________________

10- ادعاي حق تقدم (در صورت وجود)

نام كشور                                                 تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي

شماره اظهارنامه اصلي                               طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع

در صورتي كه اظهارنامه مقدم يك اظهارنامه بين‌المللي يا منطقه‌اي باشد، تعيين اداره‌اي كه در آن و

كشورهايي كه براي آن‌ها، اظهارنامه تسليم شده است.

___________________________________________________________

11- اين اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زير مي‌باشد

مدارك مربوط به خود اختراع با امضاء متقاضي

1-    توصيف ....        صفحه

2-    ادعا (ادعاها) ..... صفحه

3-    خلاصه .....        صفحه

4-    نقشه يا نقشه‌ها (در صورت وجود)........ صفحه

___________________________________________________________

جمع صفحات ضمائم

مدارك   مربوط به مندرجات اظهارنامه

مدارك مثبت هويت متقاضي                                    €       

مدارك نمايندگي قانوني                                          €                    

مدرك مشخص كننده سمت متقاضي                         €

مدرك مربوط به افشاء اختراع                                   €

اسناد حق تقدم كه به تأييد اداره مبدأ رسيده است         €                   

درخواست عدم ذكر اسم مخترع                                 €                               

رسيد پرداخت هزينه ثبت اظهارنامه                             €

ساير اسناد  و مدارك                                              €       

___________________________________________________________

 

امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي                                                              تاريخ

فرم الف - 2

مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراعات

1-شماره و تاريخ ثبت اختراع

2- شماره و تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه

3- مشخصات و سهم مالك / مالكان اختراع

اسم

نشاني

تابعيت

4- مشخصات مخترع (در صورتي كه متقاضي نباشد)

اسم

 نشاني

تابعيت

5- مشخصات نماينده قانوني

اسم

نشاني

6- عنوان اختراع

7- طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع (با ذكر زمينه علمي مربوط)

8 -‌‌‌ شماره، تاريخ و محل ثبت اظهارنامه يا گواهي‌نامه مبناي حق تقدم (در صورت وجود)

9- مدت حمايت

 

امضاء                                                                                   امضاء

مالك اختراع يا نماينده قانوني وي                                   رئيس اداره ثبت اختراعات

فرم الف - 3

قوه‌قضائيه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل مالكيت صنعتي

گواهي‌نامه ثبت اختراع

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه

شماره و تاريخ ثبت اختراع

مشخصات و سهم مالك / مالكان اختراع

1-اسم

2-نشاني

3-تابعيت

مشخصات مخترع / مخترعان

1-اسم

2-نشاني

3-تابعيت

عنوان اختراع

طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع

استفاده از حق تقدم

شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي

كشور محل ثبت اظهارنامه اصلي

مدت حمايت

توصيف، ادعا، خلاصه توصيف و نقشه اختراع ضميمه مي‌باشد.

 

امضاء (با ذكرتاريخ)‌  

رئيس اداره ثبت اختراعات

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲