موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فرآیند رد اختراع | موسسه پلکان

صدور سند اختراع

اعتراض به رد اختراع

ب - اعتراض اشخاص ثالث
پ-اعتراض به تقاضای ثبت اختراع
اختراعات
فرآیند رد اختراع

 

فرآیند رد اختراع


الف- صدور سند اختراع
براساس ماده 3
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوبت 7/8/1386 گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند.
اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 و آئین  نامه آن ، بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق ، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می دهد. در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند.

اعتراض به رد اختراع
متقاضی می تواند به تصمیم مرجع ثبت ، مبنی بر رد اظهارنامه ، اعتراض کند.اعتراض باید در دو نسخه ، به صورت کتبی ، همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید پرداخت هزینه ی رسیدگی به رد ثبت ، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ تصمیم ، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ی 170 آیین نامه ی ثبت ، آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری تسلیم شود.پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه ی دوم آن با قید تاریخ و شماره ی وصول به معترض مسترد می گردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور شصت روز می باشد.
هر شخصی که به تقاضای ثبت اختراع، اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع تسلیم کند. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و و شماره ی وصول به معترض مسترد می شود. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک ضمیمه شده به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تامین موارد، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، آن را بر طرف کند؛ در غیر این صورت، اعتراض نامه، کان لم یکن تلقی خواهد شد. مهلت مذکور برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز است.

ب - اعتراض اشخاص ثالث

پ-اعتراض به تقاضای ثبت اختراع
هرگاه اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ی ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده است، در صورتی که اختراع قبلا به نام او ثبت نشده باشد، باید هم زمان با اعتراض، برای اختراع خود تقاضای ثبت کند و حق ثبت اظهارنامه، حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را بپردازد. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم کند. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر، به منزله ی تمکین خواهد بود .
هرگاه متقاضی، کتبا به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت اختراع، مسترد شده تلقی میگردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده، بر اساس اظهارنامه ای که هم زمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت، مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می کند و از این تاریخ، بیست روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ی 170 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری تسلیم کند. در موردی که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ی ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، همین ترتیب باید رعایت شود؛ مگر اینکه اختراع قانونا قابل ثبت نباشد. در این فرض، به تسلیم اظهارنامه ی ثبت اختراع به مرجع ثبت نیاز نخواهد بود.
تصمیم کمیسیون، طبق ماده 172 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری، قال اعتراض در شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴