موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس) | موسسه پلکان

 

موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس)

ضمیمه 1(ج): موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

قسمت ۱: مقررات عمومی و اصول اساسی 
قسمت ۲: استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری 
۱- حق نسخه‌برداری و حقوق جانبی
۲-
علائم تجاری
۳- نشانه‌های جغرافیایی
۴-
طرح‌های صنعتی
۵- حق ثبت اختراع 
۶- طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه (همراه با شرح جزئیات هر قسمت) 
۷- حفاظت اطلاعات افشا نشده
۸- کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های (لیسانس) قراردادی
قسمت ۳: اجرای حقوق مالکیت فکری
قسمت ۴: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری ورویه‌های مربوط میان طرف‌ها
قسمت ۵: جلوگیری ازاختلافات و حل آن‌ها
قسمت ۶: ترتیبات انتقالی 
قسمت ۷: ترتیبات نهادی؛ مقررات پایانی

 

موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

اعضاء، با آرزوی تقلیل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین الملل و با در نظر گرفتن لزوم تشویق حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه اقدامات و روش‌های اجرای حقوق مالکیت فکری خود به صورت موانعی فرا راه تجارت مشروع درنیایند؛ 
بدین منظور، با تأیید لزوم وضع قواعد و نظامات جدید در خصوص: 
الف) چگونگی اجرای اصول اساسی گات ۱۹۹۴و کنوانسیون یا موافقت‌نامه‌های بین المللی به مالکیت فکری؛ 
ب) ارائه اصول و استانداردهای کافی در خصوص چگونگی دسترسی، حوزه شمول و کاربرد
حقوق مالکیت فکری مرتبط فکری مرتبط با تجارت؛ 
ج) ارائه طرق مؤثر و مناسب برای اجرای حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت، با در نظر گرفتن تفاوت‌های موجود میان نظام های حقوقی ملی؛ 
د) ارائه روش‌های مؤثر و سریع برای جلوگیری چند جانبه از اختلافات میان دولت‌ها و حل و فصل اختلافات میان آن‌ها؛ 
هـ) برقراری ترتیبات موقت به منظور تأمین بیشتر مشارکت در نتایج مذاکرات؛ 
با تأیید لزوم وضع چارچوبی چند جانبه متشکل از اصول، قواعد و نظاماتی که به تجارت بین المللی کالاهای تقلبی بپردازد، 
با تأیید اینکه حق مالکیت فکری حقی خصوصی است؛ 
با تأیید اهداف سیاست‌های اصلی در نظام‌های ملی برای حمایت از مالکیت فکری، ازجمله اهداف مربوط به فناوری و توسعه؛ 
همچنین با تائید نیازهای ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به‌منظور قادر ساختن آن‌ها به ایجاد حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به‌منظور قادر ساختن آن‌ها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر؛ 
با تأکید بر اهمیت تقلیل تشنجات با قبول تعهدات محکم برای حل اختلافات درمورد مسائل مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روش‌های چند جانبه؛ 
باآرزوی برقراری روابط متقابل میان سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری (که در این موافقت نامه به عنوان «WIPO» خوانده می‌شود) و همین طور دیگر سازمان‌های بین المللی مربوط برای پیشتیبانی از یکدیگر؛ 
بدین وسیله به‌شرح زیر توافق می‌نمایند:


قسمت ۱: مقرارات و اصول اساسی


ماده ۱
ماهیت و حوزه شمول تعهدات
۱)
اعضا، مقررات موافقت‌نامه حاضر را به اجرا در‌خواهند آورد. اعضا بدون اینکه تعهدی داشته باشند، می‌توانند در قوانین خود حمایتی گسترده‌تر از آنچه در این موافقت‌نامه از آن‌ها درخواست شده در نظر گیرند. مشروط بر اینکه حمایت مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر تعارض نداشته باشد. اعضا مخیر خواهند بود که در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقرارات آن توافق‌نامه را تعیین کنند. 
۲) از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، دراصطلاح «مالکیت فکری» به کلیه انواع مالکیت فکری که موضوع بخش‌های ۱تا ۷ قسمت ۲ مربوط می‌شود. 
۳) اعضا، رفتاری را در مورد اتباع اعضای دیگر اتخاذ خواهند کرد که در موافقت‌نامه حاضر پیش بینی شده است. بدیهی است اتباع اعضای دیگر در خصوص حق مالکیت فکری مربوط به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن عضو خواهند بود که معیارهای لازم برای برخورداری ‌از حمایت‌های پیش‌بینی شده کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷)، کنوانسیون برن (۱۹۷۱)، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری درخصوص مدارهای یکپارچه را چنان گویی تمام اعضای سازمان جهانی تجارت عضو آن کنوانسیون‌ها باشند، داشته باشند. هر عضو که از امکانات پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۵ و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در این مقررات به شورای جنبه‌های تجاری
مالکیت فکری اطلاع خواهد داد.


ماده ۲

کنوانسیون مالکیت فکری
۱-
درخصوص قسمت‌های ۲، ۳و۴ موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) رارعایت خواهند کرد. 
۲-هیچ چیزی در قسمت‌های ۱ تا ۴ موافقت‌نامه حاضر، به تعهداتی که اعضا ممکن است در مورد مدارهای یکپارچه در قبال یکدیگر داشته باشند، لطمه وارد نخوهد آورد.


ماده ۳

رفتار ملی
۱-
هر عضو درمورد اتباع اعضای دیگر رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبل اتباعش در خصوص حمایت از مالکیت فکری با رعایت استثنائات پیش بینی شده قبلی بر حسب مورد در کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷)، کنوانسیون برن (۱۹۷۱)، کنوانسیون رم یا معاهده مالکیت ‌فکری در مدارهای یکپارچه، نامطلوب‌تر نباشد. در خصوص اجراکنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش کننده این تعهد تنها در مورد حقوق پیش بینی شده در موافقت‌نامه حاضر به اجرا در می‌آید. هر عضو که از امکانات پیش بینی شده در ماده ۶ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) یا شق (ب) از بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات مقررات در این مواد به «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اطلاع خواهد داد. 
۲-اعضا می‌توانند از از استثنائات مجاز طبق بند ۱ فوق در رابطه با رویه‌های قضایی و اداری، از جمله تعیین نشانی برای خدمات یا نصب نماینده‌ای در قلمروی تحت صلاحیت یک عضو استفاده کننده تنها به شرط که استثنائات مزبور برای تضمین رعایت قوانین و مقررات منطبق با مواد موافقت‌نامه حاضر ضرورت داشته باشند و این به‌گونه‌ای به اجرا درنیایند که مانعی پنهانی فرا راه تجارت به‌وجود آورند.

 

ماده ۴
رفتار مبتنی برشرط دولت کامله الوداد
هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که درخصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی درمورد اتباع تمام اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد. استثنائات وارد بر این تعهد هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتهای اعطایی یک عضو را در برمیگیرد که: 
الف) از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد ناشی شده باشد؛ 
ب) طبق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می‌دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند. 
ج) در خصوص حقوق اجرا‌کنندگان تولید‌کنندگان آثار صوتی و مؤسسات پخش کننده خارج از چارچوب موافقت‌نامه حاضر باشد. 
د) از آن دسته از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در‌آمده‌اند. ناشی شده باشد، مشروط بر اینکه چنین موافقت‌نامه‌هایی به اصلاع «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» برسند و در عین حال عین تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند.


ماده ۵
موافقت‌نامه‌های چند جانبه در مورد کسب یا حفظ حمایت 
تعهدات مندرج در مواد ۳و۴ در مورد رویه‌های مقرر در موافقت‌نامه‌های چند جانبه منعقده تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری درباره کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری قابل اعمال نخواهد بود.


ماده ۶ 
خاتمه حقوق 
از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت‌نامه حاضر، با رعایت مقررات مواد۳و۴ هیچ چیز در این موافقت‌نامه نباید برای پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود.


ماده ۷

اهداف 
حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و گسترش فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند. و به‌گونه‌ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.


ماده ۸
اصول 
۱.
اعضا در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می‌توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین‌طور گسترش منافع عمومی در بخش‌های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی - اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند، مشروط بر اینکه اقدامات مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر انطباق داشته باشند. 
۲. به‌منظور جلوگیری از سوی استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین‌طور پرهیز از توسل به روش‌هایی که به-گونه‌ای غیر معقول تجارت را محدود می‌سازند یا بر انتقال بین المللی فناوری اثر منفی دارند. ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی به‌شرط مطابقت با مقررات موافقت‌نامه حاضر ضرورت یابد.

قسمت ۲: استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری

 

بخش اول: حق نسخه برداری و حقوق جانبی


ماده ۹ 
راجع به کنوانسیون برن
۱)
اعضا، مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) و پیوست این کنوانسیون را رعایت خواهند کرد. البته طبق موافقت‌نامه حاضر حقوق یا تعهداتی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده ۶ مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند. 
۲) حمایت از حق نسخه‌برداری، نمودهای عینی و نه چیزهایی مانند ایده‌ها، رویه‌ها، روش‌های اجرایی یا مفاهیم ریاضی را شامل خواهد شد.


ماده ۱۰
برنامه‌های رایانه‌ای و مجوعه‌های داده‌ها
۱)
برنامه رایانه‌ای اعم از اینکه در قالب کدهای اصلی یا کد‌های دیدنی (ماشینی) باشند، طبق کنوانسیون برن (۱۹۷۱) به عنوان اثر ادبی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 
۲) مجموعه‌های داده‌ها یا مطالبی دیگر چه از طریق ماشین یا به شکلی دیگر قابل خواندن باشند. که به‌دلیل انتخاب یا ترتیب محتویاتشان جزو تولیدات فکری به شمار آیند. به همین صورت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت که خود داده یا مطالب را شامل نمی‌شود. بدون لطمه زدن به هرگونه حق نسخه برداردی موجود در خود داده‌ها یا مطالب صورت خواهد گرفت. 


ماده ۱۱ 
حقوق اجاره‌ای 
یک عضو، حداقل در مورد برنامه‌های رایانه‌ای آثار سینمایی، به نویسندگان ورثه آن‌ها اختیار خواهد داد که نسخه‌های اصلی یا کپی‌های آثار منتشر شده را به‌منظورهای تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند. یک عضو در صورتی از این تعهد در خصوص آثار سینمایی معاف خواهد بود که این اجازه به چنان تکثیر گسترده‌ای از این آثار منجر نشود که به حق تکثیر انحصاری اعطا شه در [قلمروی] آن عضو، به نویسندگان ورثه آن‌ها لطمه مهمی وارد آورد. در خصوص برنامه‌های رایانه‌ای، این تعهد ناظر بر اجاره‌هایی نخواهد بود که برنامه، خود موضوع اصلی اجاره نباشد. 


ماده ۱۲
مدت حمایت 
هرگاه مدت حمایت از اثری، غیر از اثر عکاسی یا اثری از هنر علمی، بر مبنایی غیر از عمر شخص حقیقی محاسبه شود. چنین مدتی حداقل ۵۰ سال پس از پایان سال انتشار مجاز آن، یا در صورت عدم چنین انتشار مجازی ظرف ۵۰ سال پس از خلق اثر، ۵۰ سال پس از پایان سال خلق آن خواهد بود. 


ماده ۱۳ 
محدودیت‌ها و استثنائات
اعضا محدودیت‌های استثنائاتی را در مورد حقوق انحصارات نسبت به برخی مواردخاص که با استفاده معمولی از اثر تعارض نداشته و لطمه‌ای نا‌معقول برمنافع مشروع دارنده حق وارده نیاورد، می‌توانند برقرار کنند. 


ماده ۱۴
حمایت از اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش کننده
۱)
اجرا کنندگان در خصوص ضبط اجرای خود در یک اثر صوتی از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد جلوگیری کنند: ضبط اجرای ضبط نشده آن‌ها و تکثیر چنین ضبطی. اجرا کنندگان همچنین از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشند، جلوگیری کنند: پخش از طریق وسایل بی‌سیم و پخش اجرای زنده آنان برای عموم 
۲) تولید کنندگان آثار صوتی از این حق برخوردار خواهند بود که تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم آثار صوتی خود را اجازه داده و یا از آن جلوگیری کنند. 
۳) سازمان‌های پخش کننده از این حق برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد. جلوگیری کنند: ضبط، تکثیر برنامه‌های ضبط شده. پخش مجدد برنامه‌ها از طریق وسایل بی‌سیم همین‌ طور پخش برنامه‌های تلویزیونی به همین طریق برای عموم در مواردی که اعضا چنین حقوقی را به سازمان‌های پخش کننده اعطا نکنند، به مالکان دارای حق نسخه برداری از موضوع پخش، این امکان را خواهند داد که طبق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱) از اعمال فوق جلوگیری کنند. 
۴) مقررات ماده ۱۱ در خصوص برنامه‌های رایانه‌ای، با تغییرات لازم در مورد تولید کنندگان آثار صوتی و سایر دارندگان حق در مورد آثار صوتی به نحو مقرر در قوانین یک عضو، قابل اعمال خواهد بود. چنانچه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴، یک عضو از روش [خاصی] برای پرداخت عادلانه به دارندگان حق در خصوص اجاره آثار صوتی استفاده کند. می‌تواند این روش را حفظ نمایند، مشروط بر اینکه اجاره تجاری آثار صوتی به حقوق انحصاری دارندگان حق برای تکثیر لطمه‌ای مهم وارد نیاورد. 
۵) مدت حمایتی که در موافقت‌نامه حاضر برای اجرا‌کنندگان و تولید‌کنندگان آثار صوتی پیش‌بینی شده حداقل تا پایان دوره ۵۰ ساله‌ای که از انتهای سال ضبط یا اجرای محاسبات می‌شود ادامه خواهد داشت. مدت حمایت اعطایی طبق بند۳، حداقل ۲۰ سال پس از پایان سال پخش ادامه خواهد داشت. 
۶) هر عضو می‌تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبق بندهای۲، ۱و۳، شرایط محدودیتهای استثنائات و قید و شرط‌هایی را در آنکه کنوانسیون رم اجازه داده است مقررات ماده ۱۸ کنوانسیون برن (۱۹۷۱) نیز با تغییرات لازم، ناظر برحقوق اجرا‌کنندگان و تولیدکنندگان آثار خواهد بود.


بخش ۲: علائم تجاری


ماده ۱۵
موضوع قابل حمایت 
۱-
هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالا‌ها یا خدمات یک فعالیت را از کالا‌ها یا خدمات فعالیت‌های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به‌شمار خواهد آمد. چنین علائمی، به‌ویژه کلمات شامل اسامی مشخص، حروف اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ‌ها و همین‌طور هر‌گونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود. در مواردی که علائم ذاتاً نمی‌توانند کالا یا خدمات مربوط را متمایز گردانند، اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال ثبت مربوط سازند. اعضا به عنوان شرطی برای ثبت می‌توانند بخواهند که علائم از لحاظ بصری قابل مشاهده باشند. 
۲- بدیهی است بند ۱ مانع یک عضو از عدم ثبت یک علامت تجاری بنا به جهات دیگر نخواهد بود، مشروط بر اینکه این جهات به مقررات کنوانسیون پاریس خدشه وارد نیاورد. 
۳-اعضا می‌توانند قابلیت ثبت را به استعمال علامت مربوط سازند. البته استفاده علمی از یک علامت تجاری شرطی برای تسلیم اظهار نامه ثبت به شمار نخواهد آمد. یک اظهار‌نامه را نمی‌توان صرفاً به این جهت رد کرد که استفاده منظور نظر، قبل از انقضای مدت سه سال پس از تاریخ اظهار‌نامه، صورت نگرفته است. 
۴-ماهیت کالا‌ها یا خدماتی که علامت تجاری قرار است برای آن به‌کار رود به‌هیچ وجه مانعی برای
ثبت علامت تجاری مزبور محسوب نمی‌شود. 
۵-اعضای هر علامت تجاری را قبل از ثبت یا فوراً پس از تثبیت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتی معقول را جهت قبول دادخواست‌های لغو ثبت در نظر خواهند گرفت. به علاوه، اعضای می‌توانند فرصتی را برای اعتراض به ثبت علامت تجاری اعطا کنند.


ماده ۱۶
حقوق اعطایی
۱)
مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت بدون کسب موافقت مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالا‌ها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به‌ثبت رسیده است، استفاده می‌کنند، مشروط بر اینکه چنین استفاده‌ای احتمالاً به سردرگمی منجر شود. در موردی که از علامت یکسان برای کالا‌ها یا خدمات یکسان استفاده می‌شود، احتمال سردرگمی مفروض خواهد بود. حقوق مذکور در فوق، نه به‌هیچ یک از حقوق قبلی موجود لطمه خواهد زد و نه بر امکان [اعطای] حقوقی که برای اعضا بر مبنای استفاده ایجاد می‌شود، تأثیر خواهد نهاد. 
۲) ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) باتغییرات لازم، در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در احراز اینکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه، اعضا آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه، از جمله آگاهی که در قلمروی عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به‌دست آمده است را درنظر خواهند گرفت. 
۳) ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) با تغییرات لازم، در مورد کالا‌ها یا خدماتی مشابه کالا‌ها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آن‌ها به‌ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود. مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالا‌ها یا خدمات نشان‌دهنده پیوند میان کالا‌ها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده‌ای زیان بیند.


ماده ۱۷
استثنائات
اعضا می‌توانند استثنائات محدودی، مانند استفاده درست از واژه‌های توصیفی، را در مورد حقوق اعطایی یک علامت تجاری قائل گردند، مشروط بر اینکه در استثنائات مزبور منافع مشروع مالک علامت تجاری و اشخاص در نظر گرفته شود.


ماده ۱۸ 
مدت حمایت 
ثبت اولیه و هر تجدید علامت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علامت تجاری را می‌توان به طور نامحدود تجدید کرد.


ماده ۱۹ 
شرط استفاده 
۱) اگر استفاده [از علامت تجاری] برای استمرار ثبت لازم باشد این ثبت ممکن است تنها پس از اینکه حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشده لغو گردد، مگر اینکه مالک علامت تجاری دلایل معتبری دال بر وجود موانع بر سر راه چنین استفاده‌ای ارائه نماید. اوضاع و احوالی مانند ایجاد موانع وارداتی یا دیگر الزامات دولتی برای کالا‌ها یا خدمات تحت پوشش علامت تجاری که مستقل از اراده مالک علامت تجاری به وجود آید و مانع استفاده از علامت تجاری گردد به‌عنوان دلایل معتبر این عدم استفاده مورد تأیید قرار خواهد گرفت. 
۲) هنگامی که تحت نظارت مالک علامت تجاری، شخص دیگری از آن استفاده کند، چنین استفاده‌ای به عنوان استفاده از علامت تجاری به‌منظور استمرار ثبت تلقی خواهد شد.


ماده ۲۰
سایر شرایط
استفاده از علامت تجاری در جریان تجارت، به‌علت وجود شرایط خاصی مانند استفاده در کنار علامت تجاری دیگر، استفاده به-شکلی خاص یا استفاده به‌طریقی نامناسب برای تشخیص کالا‌ها یا خدمات یک فعالیت از کالا‌ها یا خدمات فعالیت‌های دیگر، به-گونه‌ای غیر موجه با مشکل مواجه نخواهد شد. این امر مانع از اجرای شرطی نخواهد شد. که استفاده از علامت تجاری مشخص کننده فعالیت تولید کننده کالا‌ها یا خدمات را همراه، ولی بدون مرتبط ساختن آن علامت، با علامت تجاری متمایز کننده کالا‌ها یا خدمات ویژه مورد بحث آن فعالیت، مقرر می‌دارد.


ماده ۲۱
اعطای پروانه واگذاری
اعضا می‌توانند شرایطی را برای اعطای پروانه و واگذاری علائم تجاری تعیین کنند. بدیهی است که اعطای پروانه اجباری برای علائم تجاری مجاز نخواهد بود و مالک
علامت تجاری ثبت شده حق خواهد داشت علامت تجاری را با یا بدون انتقال کسب کاری که این علامت تجاری به آن مربوط می‌شود، واگذار کند.


بخش ۳: نشانه‌های جغرافیایی


ماده ۲۲
حمایت از نشانه‌های جغرافیایی
۱) از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، نشانه‌های جغرافیایی نشانه‌هایی هستند که مشخص می‌سازد مبدأ یک کالا واقع در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه‌ای در قلمروی مزبور است، مشروط بر اینکه کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد. 
۲) در خصوص نشانه‌های جغرافیایی، اعضا وسایلی حقوقی برای طرف‌های ذینفع فرم خواهند کرد تا از اقدامات [زیر] جلوگیری به عمل آورند: 

الف) استفاده از هرگونه وسایلی برای معرفی یا ارائه یک کالا که دلالت کند یا نشان دهد مبدأ کالاهای مورد بحث منطقه جغرافیای دیگری غیر از مبدأ واقعی بوده، به گونه‌ای که مبدأ جغرافیای این کالا گمراه سازد. 
ب) هرگونه استفاده‌ای که رقابت غیر‌منصفانه به معنای ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس (۱۹۶۷) محسوب شود. 
۳) چنانچه قوانین یک عضو اجازه دهد یا طرف ذینفع درخواست کند، این عضو برحسب مورد، از
ثبت علامت تجاری که شامل یا دربرگیرنده نشانه جغرافیایی برای کالاهایی بوده که مبدأ آن‌ها قلمرو تعیین شده نباشد، خودداری خواهد کرد یا چنین ثبتی را ابطال خواهد نمود، مشروط بر اینکه استفاده از نشانه مزبور در علامت تجاری چنین کالاهایی در قلمروی آن عضو دارای چنان ماهیتی باشد. که عموم را درمورد مبدأ واقعی گمراه سازد. 
۴) حمایت در چارچوب بندهای ۲، ۱و۳ قابل اعمال علیه آن نشانه جغرافیای هم خواهد بود که به‌رغم انطباق لفظی یا قلمرو، منطقه یا محلی که مبدأ کالاست به عموم به دروغ اعلام کند. که مبدأ آن کالا قلمروی دیگری است.


ماده ۲۳
حمایت اضافی در مورد نشانه‌های جغرافیایی شراب و عرق
۱) هر عضو برای طرف‌های ذینفع وسایلی حقوقی فراهم خواهد کرد تا از کاربرد یک نشانه جغرافیایی مشخص کننده شراب، برای شرابی که مبدأ آن محل تعیین شده در نشانه جغرافیایی مشخص کننده عرق برای عرقی که مبدأ آن تعیین شده در نشانه جغرافیایی مورد نظر نباشد، جلوگیری به‌عمل آورند، حتی اگر مبدأ واقعی کالا مشخص شده باشد یا نشانه جغرافیایی به‌صورت ترجمه به‌کار رود یا با کلماتی چون «قسم»، «نوع»، «جور»، «شبیه»، یا مانند آن‌ها همراه باشد. 
۲) از ثبت یک علامت تجاری برای شرب که شامل یا دربرگیرنده نشانه جغرافیایی مشخص کننده شراب یا برای عرق که شامل یا دربرگیرنهد نشانه جغرافیایی مشخص کننده عرق باشد. در خصوص شراب یا برای عرق که شامل یا در برگیرنده نشانه جغرافیایی مشخص کننده عرق باشد، در خصوص شراب یا عرق که فاقد چنین مبدأیی است برحسب مورد خودداری، یا چنین ثبتی ابطال خواهد شد. مشروط بر اینکه قوانین یک عضو اقدامات مزبور را مجاز دانسته یا طرف ذینفع انجام آن‌ها را درخواست نموده باشد. 
۳) درخصوص نشانه‌های جغرافیایی همنام در مورد شراب، برای هر نشانه حمایت‌هایی با مقررات بند ۴ ماده ۲۲ فوق به‌عمل خواهد آمد. هر عضو برای متمایز ساختن نشانه‌های همنام مورد بحث از یکدیگر، با در نظر گرفتن لزوم تضمین رفتار عادلانه در مورد تولیدکنندگان ذیربط و جلوگیری از گمراه شدن مصرف کنندگان، شرایط عملی را تعیین خواهد کرد. 
۴) به منظور تسهیل حمایت از نشانه‌های جغرافیای در مورد شراب در «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» مذاکراتی در خصوص ایجاد نظامی چند جانبه برای اطلاع و ثبت نشانه‌های جغرافیایی شایسته حمایت، در قلمرو اعضای شرکت کننده در نظام مذبور مشورت خواهد گرفت.


ماده ۲۴ 
مذاکرات بین‌المللی؛ استثنائات
۱. اعضا موافقت می‌کنند که به‌منظور افزایش حمایت از یکایک نشانه‌های جغرافیایی موضوع ماده ۲۳، مذاکراتی را آغاز کنند. یک عضو نمی‌تواند به استناد مقررات بندهای ۴ تا ۸ زیر، انجام مذاکرات یا انعقاد موافقت نامه‌ای دو یا چند جانبه خودداری ورزد. در چارچوب این مذاکرات، اعضا برای بررسی اجرای مستمر این مقررات در مورد هریک از نشانه‌های جغرافیایی که استفاده از آن‌ها موضوع چنین مذاکراتی می‌باشد، آماده خواهند بود. 
۲. «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اجرای مقررات این بخش را تحت بررسی قرار خواهد داد. نخستین بررسی ظرف دو سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت انجام خواهد گرفت. می‌توان نظر شورا را نسبت به هر موضوع مؤثر بر رعایت تعهدات مذکور در این مقررات جلب کرد که چنانچه امکان یافتن راه‌حلی رضایت بخش برای آن از طریق مشورت‌های دوجانبه یا جمعی میان اعضای ذیربط وجود نداشته باشد، در صورت درخواست یک عضو شورای درباره این موضوع با آن عضو یا اعضا مشورت کند. 
شورا اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که ممکن است برای تسهیل اجرا و پیشبرد اهداف این بخش درباره آن‌ها توافق صورت گیرد. 
۳) در اجرای این بخش یک عضو از حمایت خود از آن دست نشانه‌های جغرافیایی که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت در قلمرویش وجود داشتند، نخواهد کاست. 
۴) هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که از استفاده مستمر و همانند از یک علامت جغرافیایی خاص عضو دیگر که مشخص کننده شراب، در رابطه با کالا‌ها یا خدمات هریک از اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش می‌باشد و این اتباع یا اشخاص از نشانه جغرافیایی مزبور در مورد کالا‌ها یا خدمات مشابه یا مرتبط در قلمروی این عضو (الف) حداقل ۱۰ سال قبل از ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ یا (ب) قبل از این تاریخ با حسن‌نیت و بطور مستمر استفاده کرده‌اند، جلوگیری نماید. 
۵) چنانچه علامت تجاری، با حسن نیت بکار رفته یا ثبت شده یا در مواردی که با استفاده توأم با حسن نیت، حقوقی نسبت به یک علامت تجاری (الف) قبل از تاریخ اجرای این مقررات در قلمروی آن عضو به نحو مقرر در قسمت ۶ یا (ب) قبل از حمایت از نشانه جغرافیایی در کشور مبدأ آن تحصیل شده باشد، اقدامات متخذه برای اجرای این بخش لطمه‌ای به شایستگی یا اعتبار ثبت یک علامت تجاری یا حق استفاده از یک علامت تجاری بر این پایه که این علامت تجاری عین یک نشانه جغرافیایی است یا با آن تشابه دارد وارد نخواهد. ساخت. 
۶) هیچ‌چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که مقررات خود در مورد یک نشانه جغرافیایی هر عضو دیگر را نسبت به کالا‌ها یا خدماتی که نشانه مربوط در مورد آن‌ها‌‌‌ همان واژه مرسوم در زبان عامیانه برای اسم عام چنین کالا‌ها یا خدماتی در قلمروی آن عضو است، اعمال کند. هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌ساز د که مقررات خود را در مورد نشانه جغرافیایی هر عضو دیگر در خصوص محصولات مو [انگور] که برای آن‌ها نشانه مربوط‌‌‌ همان اسم معمول برای انواع انگور موجود در قلمروی آن عضو است، از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت اعمال کند. 
۷)هر عضو می‌تواند مقرر دارد که هر در‌خواستی در چارچوب این بخش در ارتباط با استفاده از یک علامت تجاری یا ثبت آن باید ظرف پنج سال پس از اینکه استفاده سوء از علامت مورد حمایت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شده یا پس از تاریخ زود‌تر از تاریخی باشد که استفاده سوء از این علامت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شده است، علامت تجاری مزبور تا آن تاریخ منتشر شده و نشانه جغرافیایی با سوءنیت مورد استفاده قرار نگرفته یا به ثبت نرسیده باشد. 
۸) مقررات این بخش به هیج شخصی در جریان تجارت برای استفاده از نام خود یا نام سلفش در تجارت هیچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت، مگر در مواردی که این نام به طریقی مورد استفاده قرار گیرد که سبب گمراهی عموم شود. 
۹) طبق موافقت‌نامه حاضر تعهدی وجود ندارد که از آن دسته از نشانه‌های جغرافیایی حمایت به‌عمل آید که در کشور مبدأ خود حمایت نمی‌شوند. یا به حمایت آن‌ها پایان داده شده است و یا در این کشور منسوخ شده‌اند. 


بخش ۴: طرح‌های صنعتی


ماده ۲۵ 
شرایط حمایت 
۱) اعضا برای حمایت از طرح‌های صنعتی که مستقلاً تهیه شده و جنبه تازه و یا اصیل دارند، ترتیباتی مقرر خواهند داشت. اعضا می‌توانند مقرر دارند که اگر طرح‌هایی با طرح‌های شناخته شده یا مجموعه‌ای از ویژگی‌های طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند، به عنوان طرح‌های تازه و اصیل تلقی نشود. اعضا می‌توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح‌هایی نشود که اساساً تحت تأثیر ملاحظات فنی کارکردی قرار دارند. 
۲) هر عضو اطمینان خواهد داد که شرایط تضمین حمایت از طرح‌های منسوجات، خصوصاًً در مورد هزینه، بررسی انتشار، لطمه‌ای نا‌معقول به فرصت درخواست و تحصیل این حمایت وارد نیاورد. اعضا مخیر خواهند بود که از طریق قانون مربوط به طراحی صنعتی مربوط به حق نسخه‌برداری به این تعهد عمل کنند.


ماده ۲۶
حمایت
۱-مالکیت یک
طرح صنعتی مورد حمایت از این حق برخوردار خواهد بود که چنانچه اشخاص ثالث موافقت او را کسب نکنند. مانع آن‌ها از ساخت، فروش یا ورود اقلام در برگیرنده یا تضمین طرحی گردد که کپی یا تا حد زیادی طرح مورد حمایت می‌باشد، مشروط بر اینکه این اعمال برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشند. 
۲-اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرح‌های صنعتی قائل شوند. مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایر غیر معقول با استفاده معمولی از طرح‌های صنعتی مورد حمایت نداشته باشد و به منافع مشروع مالک طرح مورد حمایت با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورد. 
۳-مدت حمایت حداقل ۱۰ سال خواهد بود. 


بخش ۵: حق ثبت اختراع 


ماده ۱۲۰
موضوع قابل ثبت
۱-بار رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ زیر، حق ثبت برای هرگونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرآیند‌ها، در تمام رشته‌های فناوری وجود دارد، مشروط بر اینکه این اختراعات تازه و متضمن گامی ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشند. با رعایت بند ۴ ماده ۶۵، بند ۸ ماده ۷۰ و بند ۳ این ماده، ثبت و برخورداری از حق ثبت بدون تبعیض از لحاظ محل اختراع، رشته فناوری و اینکه محصولات وارد شده‌اند یا در محل تولید شده‌اند. وجود خواهد داشت. 
۲-اعضا می‌توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آن‌ها در قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه یا برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین استثنائی صرفاً به خاطر این نباشد که قانونشان چنین استفاده‌ای را منع کرده است. 
۳-اعضا همچنین می‌توانند درمورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند: 
الف) روش‌های تشخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان: 
ب) گیاهان و حیوانات غیر میکرو ارگانیسم‌ها، و فرآیندهای اساسی بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات غیر از فرآوردهای غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک. البته اعضا برای حمایت از گونه‌های گیاهی از طریق ثبت اختراع یا به وسیله یک نظام اختصاصی مؤثر یا ترکیبی از آن‌ها ترتیباتی مقررخواهند داشت. مفاد این شق چهار سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت-نامه سازمان جهانی تجارت مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. 


ماده ۲۸

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴