موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل هفتم - تجدیدنظر و اصلاح | موسسه پلکان

 

فصل هفتم - تجدیدنظر و اصلاح


ماده 60 - تجدیدنظر در معاهده

1- این معاهده می‌تواند هرچند وقت یک بار به وسیله یک فراهمایی(کنفرانس‌) ویژه کشورهای متعاهد مورد تجدیدنظر واقع شود.

2- برگزاری هر فراهمایی (کنفرانس‌) تجدیدنظر بنا بر تصمیم مجمع صورت خواهد گرفت‌.

3-هر سازمان بین‌الدولی که به عنوان مرجع جست‌وجو یا بررسی مقدماتی بین‌المللی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در هر فراهمایی (کنفرانس‌) تجدیدنظر پذیرفته خواهد شد.

4- بندهای (5)، (9) و (11) ماده (53)، ماده (54)، بندهای (4) الی (8) ماده (55)، ماده (56) و ماده (57) را می‌توان به وسیله فراهمایی (کنفرانسس)تجدیدنظر یا طبق مفاد ماده (61) اصلاح نمود.

 

ماده 61 - اصلاح برخی از مقررات معاهده

1-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف -هر کشور عضو مجمع‌، مدیرکل و یا کارگروه (کمیته‌) اجرائی می‌توانند پیشنهادهای مربوط به اصلاح بندهای (5)، (9) و (11) ماده (53)، ماده (54)بندهای (4) الی (8) ماده (55)، ماده (56) و ماده (57) را مطرح نمایند.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - پیشنهادهای مذکور را مدیرکل حداقل شش ماه قبل از بررسی آنها به وسیله مجمع به کشورهای متعاهد اعلام خواهد نمود.

2-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - اصلاحیه‌های مواد مذکور در بند (1) این ماده را مجمع تصویب خواهد نمود.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - تصویب مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه است‌.

3-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - هرگونه اصلاحیه به موارد مذکور در بند (1) این ماده یک ماه پس از این‌که مدیرکل اعلام قبولی کتبی‌، سه چهارم از کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه برابر با روشهای مقرر در قانون اساسی آنها را دریافت نماید، لازم‌الاجراء خواهد شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - هرگونه اصلاحیه مواد مذکور که به این ترتیب پذیرفته می‌شود در زمان لازم‌الاجراء شدن برای کلیه کشورهای عضو مجمع لازم‌الاتباع خواهد بود. با این قید که هر اصلاحیه‌ای که تعهدات مالی کشورهای متعاهد را افزایش دهد فقط درمورد آن عده از کشورهایی که پذیرش خود را نسبت به چنین اصلاحیه‌ای اعلام نموده باشند لازم‌الاتباع خواهد بود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ج - هر اصلاحیه‌ای که طبق مفاد جزء (الف‌) پذیرفته شده باشد درمورد کلیه کشورهایی که پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه طبق مفاد جزء (الف‌)، به عضویت مجمع درآیند لازم‌الاتباع خواهد بود.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲