موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فروش علامت تجاری | موسسه پلکان

 

فروش علامت تجاری                                                                                                                      
بر اساس بند (1) ماده 6 رابع کنوانسیون پاریس ، اگر به موجب مقررات مربوط به یکی از کشور های اتحادیه ،فروش و واگذاری علامت تجاری موقعی معتبر باشد که با واگذاری موسسه یا سرمایه تجارتی که علامت به آن تعلق دارد همراه باشد برای این که اعتبار آن محرز گردد،کافی است که آن قسمت از موسسه یا سرمایه تجارتی که در مملکت مذکور واقع است با حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوط تحت علامت واگذار شده ، به انتقال گیرنده واگذار گردد.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع،اختراع،مخترع


در حقوق داخلی ،با توجه به ماده 12 قانون ثبت علائم و اختراعات،علامت تجاری قابل نقل و انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانئن به ثبت رسیده باشد.
همچنین با عنایت به ماده 17 آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات ،در صورتی که علامت به هر طریق قانونی مورد انتقال قرار گرفته باشد در
اظهار نامه مربوط به تغییر نام صاحب علامت  نکات زیر صریحا قید شود:
الف- شماره ثبت در ایران
ب- نام واقامتگاه و تابعیت مالک جدید
ج- نام ونشانی نماینده قانونی او در ایران
همانطور که در ماده 18 آیین نامه مذکور آمده است ، مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و تصدیق ثبت علامت در ایران باید ضمیمه اظهار نامه شود(تصدیق ثبت بعد از ثبت تغییرات و درج آن در تصدیق به صاحب جدید علامت مسترد خواهد  شد).
با توجه به تبصره ذیل ماده مذکور ، در صورتی که انتقال در خارجه به ثبت رسیده باشد، رونوشت مصدق مستخرجه ی ثبت اداره علائم خارجی کافی است.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :