موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

امنیت طرح قبل از ثبت و اهمیت آن | موسسه پلکان

طرح صنعتی
امنیت طرح قبل از ثبت و اهمیت آن

 

امنیت طرح قبل از ثبت و اهمیت آن

اگر مایلید از طرح صنعتی خود طبق یک سیستم ثبت حمایت کنید سری نگاه داشتن طرح امری کاملا حیاتی است زیرا شرط اصلی حمایت از طرح به طور کلی این است که طرح باید جدید باشد. اگر طرح خود را به سایرین نشان می­دهید توصیه می­شود در موافقتنامه­ای کتبی شرایط حفظ اسرار را مقرر کنید و مشخص کنید که طرح مورد نظر موضوعی سری تلقی می­شود.

طرحی که قبلا برای عموم افشا شده است برای مثال از طریق نشر آگهی آن در کاتالوگ یا بروشورهای شرکت شما؛ ممکن است از آن پس جدید محسوب نشود. چون بخشی از مالکیت عمومی خواهد بود و قابل حمایت نخواهد بود مگر اینکه قانون حاکم مهلت ارفاقی را مقرر کرده باشد یا اینکه حق تقدم تقاضانامه مقدم قابل ادعا باشد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲