موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع اشتراکی(2) | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اختراع

مخترعین

 

اختراع اشتراکی

 

3-    اگر حقوق ناشی از ثبت اختراع نرم افزار مورد تجاوز قرار گیرد هر یک از شرکاء به تنهایی یا به اتفاق می توانند به مراجع قضایی مراجعه و نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.
البته اگرچه راهکار های فوق با توجه به سابقه قانون گذاری بیشتر در رابطه با نرم افزار به عنوان یک اثر ادبی کاربرد دارد ولی تا حدودی می توان نظر قانونگذار را در رابطه با تلقی اثر نرم افزاری به عنوان
اختراع نیز استنباط کرد. زیرا در یک فعالیت اختراعی ممعمولا کار یکایک مخترعین جدا و متمایز نیست بنابراین در این فرض میتوان به قسمت اخیر ماده 11 آیین نامه تمسک کرد و حقوق ناشی از اختراع اشتراکی نرم افزار را حق مشاع پدید آورندگان آنان دانست.


با توجه به بند(ب) ماده5 قانون 1386، اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکا به آنان تعلق میگیرد.

 

اختراع اشتراکی-اختراع


نکته دیگر اینکه در فرض اختراع اشتراکی، در رابطه با چگونگی انتقال حقوق مخترعین و حق دعوی نقض، قوانین ومقررات کشور ها متفاوت است: 
در برخی از کشورها، هر یک ز مالکین بدون اجازه دیگران به تنهایی نمی توانند اجازه بهره برداری از حقوق مادی ناشی از اختراع اشتراکی ثبت شده را به شخص ثالث تفویض نمایند و یا علیه اشخاص ثالث بدلیل نقض حق اقامه دعوی نمایند.
در تعداد دیگری از کشورها، هریک از متقاضیان مشترک یا مالکین می توانند سهم خورد را به طور مستقل و جدا با تنظیم قرار داد انتقال یا در قالب مشابه به دیگری منتقل کنند و در صورت نقض حقوق، هر یک از مالکین می توانند به مرجع ذیصلاح طرح دعوی کنند. همچنین در این کشورها، بهره برداری از حقوق مادی اختراع توسط هریک از مالکین مشترک موکول و منوط به اخذ اجازه از دیگران نیست.
در صورتی که ماده 11 آئین نامه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزاهای رایانه ای را قابل تسری در فرضی که نرم افزار به عنوان اختراع به ثبت می رسد بدانیم میتوان گفت که قانونگذار در بحث نرم افزار اشتراکی و در رابطه با امکان طرح دعوی از سوی مالکین، نظر فوق را پذیرفته است. زیرا به موجب این ماده، هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.
برخی دیگر از کشورها در رابطه با موضوع، احکام خاصی در قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی ندارند و از عمومات حقوقی به ویژه اصول کلی مربوط به حقوق مالکیت برای حل و فصل موضوع استفاده کنند.

علی رغم مراتب فوق، مالکین مشترک میتوانند بر خلاف رویه های فوق توافق کنند؛ به این معنا که مالکین مشاع می توانند توافق کنند که امکان بهره برداری از اختراع ثبت شده در کشور فقط متعلق به یکی از مالکین مشاع باشد. در این فرض اگر شخص متعهد بر خلاف تعهد خود در آن کشور از اختراع ثبت شده بهره بردارینماید متعهد له می تواند درخواست خسارت از متعهد نماید. البته در این فرض همانطور که گفتیم متعهدله می تواند در صورت نقض تعهد درخواست خسارت کند و حق طرح دعوی نقض علیه متعهد را ندارد چون متعهد در واقع مالک اختراع است و مالک اختراع نمی تواند ناقض اختراع خود باشد.

 

ادامه دارد ...

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳