موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ذکر نام مخترع در ورقه اختراع | موسسه پلکان

 

ذکر نام مخترع در ورقه اختراع


همانطور که قبلا گفتیم انتساب اثر اختراعی به مخترع یا ذکر نام مخترع در ورقه اختراع از جمله حقوق معنوی مخترع محسوب می گردد که در معاهدات ماهوی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و همچنین قوانین ملی کشور ها پیش بینی شده است که در این قسمت از بحث به ذکر موضوع در قوانین ملی کشورهای مورد مقایسه می پردازیم:

 

مخترع-ورقه اختراع-ذکر نام مخترع در ورقه اخترع

 


1-    ژاپن
با توجه به قانون اختراع ژاپن، نام مخترع باید در ورقه اختراع ذکر گردد و این حق قابل اسقاط نمی باشد.

2-    آمریکا
در قانون امریکا نیز نام مخترع باید در ورقه اختراع ذکر گردد و این حق قابل اسقاط نمی باشد.

3-    آلمان
در قانون آلمان، نام مخترع باید در ورقه اختراع ذکر گردد لکن این حق قابل اسقاط اعلام شده است.

4-    اتحادیه اروپا
با توجه به کنوانسیون اختراع اروپایی، نام مخترع باید در ورقه اختراع ذکر گردد و این حق قابل اسقاط است.

5-    تریپس
در موافقت نامه تریپس در این خصوص حکمی نیامده است ولی با توجه به ماده 4 کنوانسیون پاریس که ذکر نام مخترع در ورقه اختراع را لازم دانسته است، و اینکه با عنایت به ماده 2 موافقت نامه تریپس مواد (1) تا (12) و همچنین ماده 19 از کنوانسیون پاریس برای کشور های عضو سازمان جهانی تجارت لازم الجراء است لذا می توان گفت که دو کنوانسیون ماهوی مربوط به مالکیت صنعتی حق ذکر نام مخترع در ورقه اختراع را به رسمیت شناخته اند.

6-    ایران
در قانون 1310 ایران در این خصوص مقرره ای نیامده است اما ذکر نام مخترع در ورقه اختراع با توجه به قوانین عام و ماده 4 کنوانسیون پاریس از بدیهیات است و عدم ذکر صحیح آن در قانون نمیتواند موجب عدم رسمیت و پذیرش این حق از سوی قانون گذار باشد. با توجه به بند (و) ماده 5 قانون جدید، نام مخترع باید در
گواهینامه اختراع قید شود مگر این که کتبا از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳