موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

عوامل تشابه علامت تجاری | موسسه پلکان

علائم تجاری

علامت تجاری

مشابهت علائم تجاری
قانون ثبت علائم و اختراعات ایران
علامت تجاری
عوامل تشابه علامت تجاری

 

عوامل تشابه علامت تجاری 


هدف بررسی عوامل تشابه علائم تجاری، شناسایی عواملی است که موجب مشابه شناخته شدن علامت تجاری است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی توان موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات دانست و تشابه در این مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده می بایست با به کارگیری معیار کلی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصرف کننده، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد. در اکثر نظامهای حقوقی عواملی که موجب مشابهت علائم تجاری و در نتیجه گمراهی مصرف کننده می شود کتابت، تلفظ، شکل ظاهر و یا معنا و مفهوم علامت ذکر شده است. تبصره دو ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب 1310، نیز عوامل مشابهت را شکل ظاهر علامت، تلفظ، کتابت یا هر کیفیت دیگری که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد، ذکر کرده بود. قانون سابق از جهت اشاره به این مبحث نسبت به قانون جدید (1386) از صراحت بیشتری برخوردار بود زیرا به موجب بند (ه) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری از مواردی که علامت تجاری را قابل ثبت نمی داند،شباهت به طرز گمراه کننده است. 

 

ثبت علامت تجاری - علامت تجاری


ماده مذکور مقرر داشته است. 
علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست: 
..... ه – عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا
نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
همچنین در ماده صدو بیست و یک آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1/ 11/87 در این باره مقرر می دارد: «در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون، مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را کتبا به متقاضی ابلاغ نماید. از لحاظ موارد اشاره شده، در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می گردد که علامت مذکور قبلا به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد. 
در نظام حقوق ما نیز شکل ظاهری، کتابت، تلفظ و ویژگی های یک علامت برای تشخیص شباهت و به اشتباه انداختن مصرف کننده مورد توجه مقنن، قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت تشخیص فاکتورهای شباهت بین دو علامت تجاری، در آینده به طور جدا گانه به موارد مذکور خواهیم پرداخت . 

منبع: کتاب علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی از المیرا بابائی

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴