موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موافقت نامه استراسبورگ راجع به طبقه بندی بین المللی اختراعات | موسسه پلکان

 

ماده 10

بازنگری در موافقت نامه

1) این موافقت نامه هرچند وقت یکبار ممکن است بوسیله کنفرانس ویژه کشورهای معاهده خاص مورد بازنگری قرار گیرد.

2) اجتماع هر کنفرانس بازنگری باید بوسیله مجمع تصمیم گیری بشود.

3) مواد 7و 8 و 9 را نیز امکان دارد بوسیله کنفرانس بازنگری یا برطبق مقررات ماده 11 اصلاح گردد.

 

ماده 11

اصلاح مقررات معین معاهده

1) پیشنهادات برای اصلاح مواد 7و 8 و 9 و ماده مذکور ممکن است بوسیله هرکشور معاهده خاص یا بوسیله مدیرکل آغاز شود. چنین پیشنهاداتی باید لااقل شش ماه قبل از این که مجمع نظر قراربگیرد.

2) اصلاحات در مواد ذکر شده در پاراگراف (1) باید بوسیله مجمع مورد پذیرش قرارگیرد. این پذیرش مستلزم اخذ 3 چهارم آراء مأخوذه است مشروط به اینکه هر اصلاح نسبت به ماده 7 پاراگراف مذکور مستلزم اخذ چهار پنجم آراء مأخوذه است.

3)

(a) هر اصلاحیه ای نسبت به مواد ذکر شده در پاراگراف (1) باید یک ماه بعد از وصول اعلامیه های پذیرش مکتوب لازم الاجرا گردد، براساس فرایندهای اساسی مربوطه که از سوی دبیرکل و سه چهارم کشورهای عضو اتحادیه در زمان اصلاح دریافت شده تأثیر گذار خواهد بود.

(b) هرگونه اصلاحی در ماده مذکور که مورد قبول واقع شده باید همه کشورهایی که عضو اتحادیه خاص در زمان لازم الاجرا شدن اصلاحات هستند را متعهد و ملتزم کند به شرط اینکه هر اصلاحی که تعهدات مالی کشورهای اتحادیه خاص را افزایش می دهد، فقط نسبت به آندسته کشورهایی که قبولی خود را به این اصلاحات اعلام کرده اند الزام آور باشد.

(c) هرگونه اصلاح که برطبق مقررات پاراگراف (A) قبول گردید برای همه کشورهای عضو اتحادیه پس از لازم الاجرا شدن آن اصلاحات برطبق پاراگراف (A) الزام آور خواهد بود.

 

ماده 12

عضویت در اتحادیه

هرکشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی امکان دارد که به عضویت این معاهده درآید بوسیله؛

الف- امضاء پیرو سپردن اسناد دال بر تصدیق و تصویب، یا

ب – تودیع سند اطلاعیه رسمیت الحاق

3- مقررات ماده 24 استکهلم قانون کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باید با این موافقت نامه تقاضا شود.

4- پاراگراف 3 نباید به هیچ وجهی بعنوان دلیل شناسایی یا قبول ضمنی بوسیله کشوری از اتحادیه خاص، از وضعیت واقعی درمورد سرزمینی که این توافقنامه بوسیله کشور دیگر به موجب بند ذکر شده قابل اجرا گردد استنباط شود.

 

ماده 13

لازم الاجرا شدن این معاهده

1-

a) این موافقت نامه پس از یکسال بعد از تودیع اسناد دال بر تصدیق و تصویب یا سند اطلاعیه رسمیت الحاق باید لازم الاجرا شود از طریق

الف – دوسوم کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی در تاریخی که در آن این معاهده برای امضاء کننده مفتوح و به معرض نمایش گذاشته می شود.

ب – سه کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که سابقاً عضو کنوانسیون پاریس نبودن و حداقل یکی از آنها برطبق آخرین آمار سالیانه منتشر شده توسط دفتر بین المللی در تاریخ تودیع اسناد دال بر تصویب و سند الحاق بیشتر از 40000 اظهارنامه برای اختراع فایل یا گواهینامه صادر کرده باشند.

b) در مورد سایر کشورها به غیر از آنجه که به موجب زیر بند این موافقت نامه لازم الاجرا گردیده است این معاهده باید یکسال پس از تاریخی که در آن اسناد دال بر تصویب و الحاق آن کشور بوسیله مدیرکل ابلاغ شده باشد لازم الاجرا می گردد. مگر اینکه تاریخ لاحقی در تودیع سند دال بر تصویب و الحاق نیست پیش بینی شده باشد. در موضوع اخیر این معاهده باید در ارتباط با کشوری که در آن تاریخ بنابر آن ذکر شده بود لازم الاجرا گردد.

c) کشورهای عضو کنوانسیون اروپا که این موافقت نامه را تصویب کنند یا به آن ملحق شوند ملزم هستند که از کنوانسیون مذکور عدول کنند در آخرین موعدی که این موافقت نامه نسبت به آن کشور لازم الاجرا شده باشد.

2-تصویب یا الحاق به این معاهده بایستی بطور اتوماتیک متضمن پذیرش همه شروط و پذیرش همه مزایای این موافقت نامه باشد.

 

ماده 14

مدت این معاهده این موافقت نامه دارای همان مهلت مذکور در موافقت نامه پاریس می باشد.

 

ماده 15

خروج از معاهده

1- هریک از کشورهای عضو اتحادیه خاص می توانند با اعلام مدیرکل از موافقت نامه خارج شوند

2- خروج از موافقت نامه یکسال پس از دریافت اعلامیه خروج توسط دبیرکل اثر خواهد داشت.

3- حق خروج پیش بینی شده در این ماده قبل از انقضاء 5 سال از زمانیکه هریک از کشورهای عضو اتحادیه خاص به عضویت آن درآمده باشد قابل اعمال نخواهد بود.

 

ماده 16

اقدامات مربوط به امضاء زبان، ابلاغ و تودیع معاهده

1-

الف)اقدامات این موافقت نامه در یک نسخه واحد به زبان فرانسه و انگلیسی که هردو دارای اعتبار یکسان می باشند باید به امضاء برسد.

ب) این موافقت نامه تا 30 سپتامبر 1971 دراستراسبورک مفتوح می باشد

ج) نسخه اصلی این موافقت نامه بعد از انقضاء مهلت امضاء نزد مدیرکل تودیع خواهد شد.

2- متون رسمی توسط مدیرکل بعد از مشورت با دولتهای ذینفع به زبان آلمانی، ژاپنی، پرتغالی، روسی و اسپانیایی و یا هر زبان دیگری که مجمع تعیین نماید تهیه خواهد شد.

a) مدیرکل باید دونسخه کپی از متن امضاء شده این موافقتنامه را که به تأئید او رسید همچنین نسخه ای که بوسیله او تأئید شده را به دبیرکل مجمع اروپایی ارسال خواهد کرد.

b) مدیرلک دو نسخه از اصلاحیه هایی که در این موافقتنامه انجام شده و به تأئید ایشان رسیده به دولتهای عضو اتحادیه خاص و یا به درخواست هردولت دیگری تسلیم خواهد کرد. مدیرکل همچنین باید یک نسخه از موافقت نامه که به تأئید ایشان رسیده به دبیرکل شورای اروپایی تسلیم نماید.

c)  مدیرکل باید به تقاضای هردولت عضو که این موافقت نامه را امضاء کرده نسخه ای از طبقه بندی را که به تأئید او رسیده به زبان انگلیسی یا فرانسه تسلیم نماید.

4-مدیرکل باید این موافقت نامه را نزد دبیرخانه سازمان ملل ثبت نماید دبیرکل باید به دولتهای عضو کنوانسیون پاریس و دبیرخانه شورای اروپا موارد زیر را اطلاع دهد:

الف- امضاء ها

ب – تودیع اسناد تصویب و الحاق

ج- زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه

د- حق شرط ها برای استفاده از طبقات

هـ-پذیرش اصلاحیه های موافقت نامه 

و- زمان لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها

ز- دریافت اعلامیه های خروج

 

ماده 17

مقررات انتقالی (موقتی)

1-درظرف2سال از زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه هریک از کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی که هنوز عضو اتحادیه های خاص نشده اند اگر بخواهند می توانند از همان حقوقی که کمیته کارشناسان برخوردارند را بهره مند شوند اگر عضو اتحادیه های خاص باشند.

2-ظرف 3سال از زمان انتقضاء مدت مذکور در پاراگراف ذکر شده می توانند نظرات خود را در اجلاس کمیته کارشناسان و یا هریک از کمیته های فرعی و گروههای کاری ایجاد شده توسط کارشناسان ارائه نمایند درصورتیکه کمیته مذکور چنین تصمیمی را اتخاذ کند. در همین مهلت آنها می توانند پیشنهادات اصلاح خود را درخصوص طبقه بندی برطیق بند5 ماده5 تسلیم نمایند. تصمیمات و توصیه های کمیته کارشناسان را برطبق بند یک ماده 6 دریافت کنند.

3-ظرف پنج سال از زمان لازم الاجرا شدن این معاهده کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی که هنوز به عضویت اتحادیه خاص در نیامده اند ناظرانی را در اجلاس مجمع و در صورتیکه مجمع تصمیم بگیرد در کمیته و گروههای کاری ایجاد شده توسط آن معرفی نمایند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بازگشت  به صفحه اول موافقتنامه استراسبورگ راجع به طبقه بندی بین المللی اختراعات

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲