موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فصل چهارم - خدمات فنی | موسسه پلکان

 

فصل چهارم - خدمات فنی

 

ماده 50 - خدمات اطلاع‌رسانی درمورد اختراع

1-دفتر بین‌المللی می‌تواند ازطریق ارائه اطلاعات فنی و هرگونه اطلاعات مربوطه دیگر که براساس اسناد منتشره‌، اختراعات قبلی و اظهارنامه‌های انتشار یافته در دسترس دارد خدماتی را که (در این ماده «خدمات اطلاع‌رسانی‌» نامیده می‌شود) دراختیار قرار دهد.

2- دفتر بین‌المللی می‌تواند این خدمات اطلاع‌رسانی را مستقیماً و یا ازطریق یک یا چند مرجع جست‌وجوی بین‌المللی یا مؤسسات تخصصی ملی یا بین‌المللی که با آنها موافقتنامه منعقد سازد، ارائه نماید.

-3خدمات اطلاع‌رسانی به نحوی ارائه خواهند شد که به‌ویژه تحصیل دانش فنی و فناوری و ازجمله مهارتهای انتشار یافته و در دسترس را توسط کشورهای متعاهد درحال توسعه تسهیل نماید.

4- خدمات اطلاع‌رسانی در دسترس دولتهای کشورهای متعاهد و اتباع و مقیمین این کشورها قرار داده خواهد شد. مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که این خدمات در دسترس دیگران نیز قرار گیرد.

5-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - هرگونه ارائه خدمت به دولتهای کشورهای متعاهد درقبال پرداخت هزینه صورت خواهد پذیرفت با این قید که هرگاه دولت مربوط‌، دولت یک کشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزینه کمتری ارائه خواهد شد، مشروط بر این‌که بتوان مابه‌التفاوت را از محل عواید حاصله از بابت خدمات ارائه شده به دولتهای کشورهای غیرمتعاهد یا از سایر منابع مندرج در بند (4) ماده (51) تأمین نمود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - بدیهی است هزینه‌های مذکور در جزء (الف‌) علاوه بر هزینه‌هایی می‌باشد که معمولاً به اجراء خدمات یک اداره ملی یا انجام تعهدات توسط یک مرجع جست‌وجوی بین‌المللی تعلق می‌گیرد.

6-جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدودی که مجمع تعیین خواهد نمود، تابع تصمیمات گروههای کاری خواهد بود که برای این هدف ممکن است مجمع تشکیل دهد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎- مجمع می‌تواند هر زمان که لازم تشخیص دهد روش‌های تأمین مالی مکمل موارد مذکور در بند (5) این ماده را توصیه نماید.

 

ماده 51 - کمک‌های فنی

1-مجمع‌، کار گروه (کمیته‌) کمک‌های فنی که در این ماده کارگروه (کمیته‌) نامیده می‌شودرا تشکیل خواهد داد.

2-    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎‎الف - اعضای کار گروه (کمیته‌) از میان کشورهای متعاهد و با توجه لازم به حضور و نمایندگی کشورهای درحال توسعه در آن انتخاب خواهند شد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - مدیرکل بنا به ابتکار خود و یا تقاضای کار گروه (کمیته‌) از نمایندگان سازمانهای بین‌الدولی دست‌اندر کار در امر کمک فنی به کشورهای درحال توسعه دعوت خواهد نمود تا در فعالیت کار گروه (کمیته‌) مشارکت نمایند.

3-     

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - وظیفه کار گروه (کمیته‌) سازماندهی و نظارت بر کمک‌های فنی به کشورهای متعاهد درحال توسعه برای توسعه نظامهای ثبت اختراع آنان به‌صورت انفرادی یا بریک‌اساس منطقه‌ای است‌.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - کمک‌های فنی ازجمله شامل مواردی‌، ازقبیل آموزش متخصصین‌، اعزام کارشناس و تأمین تجهیزات لازم برای نمایش یا اهداف عملیاتی خواهد بود.

4-دفتر بین‌المللی تلاش خواهد نمود تا با سازمانهای تأمین مالی بین‌المللی‌، سازمانهای بین‌الدولی به ویژه سازمان ملل متحد، آژانس‌های سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد که دست‌اندرکار کمک‌های فنی هستند از یک طرف و دولتهای کشورهای دریافت کننده کمک‌های فنی ازطرف دیگر موافقتنامه‌هایی را برای تأمین مالی پروژه‌های مربوط به این ماده منعقد سازد.

5-جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدود مقرر به‌وسیله مجمع‌، تابع تصمیمات گروههای کاری خواهد بود که ممکن است مجمع برای این منظور تشکیل دهد.

 

ماده 52 - روابط با سایر مقررات معاهده

‎‎‎‎هیچ مطلبی در این فصل‌، مقررات مالی مذکور در فصول دیگر این معاهده را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. مقررات مذکور نیز نسبت به این فصل و یا اجراء آن قابل اعمال نخواهد بود.

 

 
نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲