موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

روش های انتقال تکنولوژی و قراردادها | موسسه پلکان

 

 روش های انتقال تکنولوژی و قرارداد ها 

منظور از روش انتقال تکنولوژي، مجموعه اي از فعالیتهاي از پیش تعریف شده اي است که طی آن تکنولوژي مورد نیاز در اختیارمتقاضی قرار می گیرد. روش هاي انتقال تکنولوژي، بسته به نوع تکنولوژي و شرایط گیرنده و دهنده آن متفاوت و در برخی موارد بسیار متنوع است. انتقال تکنولوژي می تواند به شکل هاي
(1)    انتقال بین المللی تکنولوژي، 
(2)    انتقال منطقه اي تکنولوژي،
(3)    انتقال میانصنعتی تکنولوژي،
(4)    انتقال میان شرکتی تکنولوژي 
(5)    انتقال درون شرکتی تکنولوژي
 انجام شود. در جدول ذیل مهمترین روش هاي انتقال تکنولوژي آورده شده است.

ثبت اختراع-ثبت برند-ثبت علامت تجاری-ثبت طرح های صنعتی

جدول شماره 1 : مهمترین روشهاي انتقال تکنولوژي

 سرمایه گذاري مستقیم خارجی(FDI) 10    همکاري
2  انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس  11   قراردادهاي بیع متقابل
3   سرمایه گذاري مشترك (JV) 12  استخدام پرسنل فنی و علمی
4  قراردادهاي کلید دردست (Turn key) 13 کنسرسیوم
5  قرارداد تحقیق و توسعه 14  تملک سهام
6  مهندسی معکوس  15  آموزش و کسب مهارت
7 شبکه سازي  16  واردات ماشین آلات و کالاهاي سرمایه اي
8  قراردادهاي کمکهاي نقدي 17 برگزاري کنفرانسها و نمایشگاههاي کتابها و انتشارات مقالات و نمایشگاههاي بین المللی تجاري، صنعتی
9  قراردادهاي فرعی و دست دوم    18  

   

 میزان اهمیت و درجه تاثیرپذیري هریک از این روش هاي انتقال تکنولوژي به عواملی چون ماهیت تکنولوژي مورد نیاز و توانایی ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژي براي یادگیري و جذب دانشفنی و تکنولوژیک بستگی دارد. تعیین نوع روش انتقال تکنولوژي، بستگی به تمایل دهنده تکنولوژي به عرضه آن به شکل مخصوص و نیز تمایل و توانایی گیرنده تکنولوژي در اکتساب و جذب آن دارد. بنابراین روشهاي گوناگون انتقال تکنولوژي را می توان به وسیله بعضی از عوامل مهم مانند اهداف انتقال دهنده و گیرنده تکنولوژي، سطح توانائیهاي مدیریتی و ظرفیتهاي تکنولوژیک کشور گیرنده، اندازه بازار در دسترس و سرعت تحولات تکنولوژي مشخص کرد.
 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳