موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مراحل انتقال تکنولوژی | موسسه پلکان

 

مراحل انتقال تکنولوژی

روند پیچیده ای که نهایتا منجر به دریافت تکنولوژی در قالب یکی از انواع قراردادها و یا ترکیبی از آن ها میگردد شامل مراحلی است که ابتدا از شناخت تکنولوژی و همچنین شناخت واگذار کنندگان آن در سطح بین المللی آغاز شده و در پایان با نظارت بر حسن انجام مواد قرارداد، خاتمه می یابد. در این میان مراحل انتخاب، مذاکره و عقد و امضای قرارداد، هرکدام از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که عدم توجه به آنها می تواند عاملی در انحراف از دستیابی به تکنولوژی مورد نظر باشد. لاز به تذکر است که در تمامی مراحل این پروسه، افراد خبره و تشکیلات کارامدی لازم است که بتواند در رویارویی با طرف واگذار کننده (که طبعا منافع خود را در نظر دارد) از عهده تامین و حفظ منافع دریافت کننده تکنولوژی برآید.

 

انتقال تکنولوژی

 

در مرحله شناخت و انتخاب ابتدا باید مشخص کرد که چه میخواهیم، سپس منابع تامین تکنولوژی در سطح جهانی را شناسایی کرده و نهایتا با توجه به منابع مالی و انسانی و همچنین منابع تامین کننده و شرایط مطرح شده از طرف آنها، گزینه ی مطلوب رامشص نمائیم. این مرحله مهم ترین مرحله در قراردادهای انتقال تکنولوژی  می باشد چرا که اگر بع درستی صورت پذیرد این امکان را فراهم می سازد که امر انتقال به صورت مطلوب انجام شود.

پس از مرحله شناختمرحله مذاکره قراردارد. در این قسمت میزان تسلط عناصر مذاکره کننده بر مسائل فنی، مالی و حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. بایستی از روش ها، قوانین و همچنینترفندهای مورد استفاده شرکت ها در مذاکرات آگاه بود تا بتوان بیشترین امتیازات را کسب نمود. شکی نیست که افراد شرکت کننده در این مرحله باید از تجربه، دانش و توان مذاکره در حد مطلوبی برخوردار باشند.

مرحله بعدی، مرحله عقد و امضاء قرارداد و نظارت بر حسن انجام مفاد قرارداد است. کشور های واگذارکننده تکنولوژی همواره در مراحل مختلف سعی بر این دارند که با استفاده از راه های گوناگون از انتقال مطلوب تکنولوژی حتی المکان ممانعت بع عمل آورند. به عنوان مثال محدودیت هایی چون منع صادرات، منع بالا بردن میزان تولید یا جلوگیری از نوآوری و یا دریافت انواع حقوق بابت علائم تجاری از جمله روش هایی است که واگذار کنندگان تکنولوژی به آن متوسل می شوند.

درمراحل مختلف قراردادهای انتقال تکنولوژی الزامی است که مکانیسم انتقال (بسته به نوع قرارداد) مورد توجه کافی قرار گیرد. آشنایی با قوانین صنعتی، حقوقی و مالی کشور واگذارکننده تکنولوژی و همچنیندانش و تجربه کافی در زمینه تکنولوژی مورد درخخواست، ضروری است.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳